Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2020.gada 20.februārīNr. 2

protokols Nr. 3, 17. punkts

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Jūrmalas Sporta skolas
komandu un individuālo sportistu dalībai
starptautiskajos sporta pasākumos

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums par līdzfinansējuma piešķiršanu Jūrmalas Sporta skolas komandu un individuālo sportistu dalībai starptautiskajos sporta pasākumos (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek pieprasīts, piešķirts un izlietots Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējums Jūrmalas Sporta skolas komandu un tās individuālo sportistu dalībai starptautiskajos sporta pasākumos.

2. Nolikuma mērķis ir nodrošināt vienlīdzības un caurspīdīguma principa ievērošanu līdzfinansējuma sniegšanā dalībai starptautiskajos sporta pasākumos no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem Jūrmalas Sporta skolas audzēkņiem, kas sasnieguši augstvērtīgākos rezultātus.

3. Sporta pasākumi Nolikuma izpratnē ir Pasaules Jaunatnes Olimpiskās spēles, Pasaules un Eiropas čempionāti, Pasaules un Eiropas kausa posmi, Pasaules un Eiropas jaunatnes vai junioru čempionāti, Eiropas Jaunatnes Olimpiskais Festivāls, starptautiskās sacensības vai citu valstu atklātie čempionāti, izbraukuma nometnes ārpus Latvijas teritorijas un sporta festivāli.

4. Līdzfinansējumu Jūrmalas Sporta skolas komandu un individuālo sportistu dalībai starptautiskajos sporta pasākumos var pieprasīt attiecīgās komandas vai individuālā sportista treneris (turpmāk - treneris) iesniedzot atbilstoši Nolikuma 6., 7. un 8.punktam sagatavotu pieteikumu (turpmāk – pieteikums) vienā eksemplārā Jūrmalas Sporta skolā līdz Nolikuma 7.1.apakšpunktā norādītajam termiņam.

5. Nolikuma ietvaros netiek atbalstīti sportisti vai komandas, kas līdzfinansējumu par attiecīgo pasākumu ir saņēmuši saskaņā ar Jūrmalas Pilsētas domes nolikumu “Par Jūrmalas Pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam”.

II. Pieteikuma noformējums un saturs

6. Pieteikumā jāiekļauj šādi dokumenti:

6.1. korekti aizpildīta pieteikuma veidlapa (2.pielikums);

6.2. korekti aizpildīts Budžeta pieprasījums sportistu dalībai Starptautiskajos sporta pasākumos (3.pielikums, turpmāk – tāme) Excel tabulas formātā, kurā jānorāda visas kopējās izmaksas (tai skaitā visas nodevas, nodokļi, bankas komisijas u. c. maksājumi). Tāmē tiek norādīti visi komandas vai individuālā sportista ar dalību starptautiskā sporta pasākumā plānotie izdevumi. Par katru tāmes izdevumu pozīciju jāiesniedz detalizēts uzrādīto izmaksu pamatojums, t.sk. tāmes pozīciju atšifrējumā norādīto cenu pamatojums;

6.3. starptautiskā sporta pasākuma nolikums vai programma.

7. Pieteikumu ir jānoformē datorrakstā latviešu valodā uz A4 formāta lapām un jāiesniedz sekojošos termiņos:

7.1. Pieteikuma veidlapu un tāmi iesniedz līdz kārtējā gada 1.oktobrim, par pamatu ņemot iepriekšējā mācību gada rezultātus;

7.2. Precizēto tāmi un starptautiskā sporta pasākuma nolikumu vai programmu iesniedz ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms paredzētā starptautiskā sporta pasākuma sākuma datuma.

8. Treneris ir atbildīgs par pieteikumā ietvertās informācijas patiesumu.

9. Pieteikuma saturs ir ierobežotas pieejamības informācija.

III. Pieteikumu vērtēšana

10. Līdzfinansējuma piešķiršana dalībai starptautiskajos pasākumos sporta veidiem tiek vērtēta saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā norādītajiem kritērijiem.

11. Pieteikuma izvērtēšanu un lēmumu par pieteikuma noraidīšanu vai apstiprināšanu virzīšanai uz nākamā gada Sporta skolas budžeta projektu, pieņem ar Jūrmalas pilsētas domes rīkojumu izveidota pieteikumu vērtēšanas komisija (turpmāk – Vērtēšanas komisija) šādā sastāvā:

11.1. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs – Jūrmalas Sporta skolas direktors;

11.2. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Jūrmalas Sporta skolas direktora vietnieks organizatoriski administratīvajā darbā;

11.3. Vērtēšanas komisijas locekļi – divi direktora vietnieki izglītības jomā;

11.4. Vērtēšanas komisijas loceklis, kuru ar rīkojumu nozīmē Jūrmalas Sporta skolas direktors;

11.5. Nepieciešamības gadījumā Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs Vērtēšanas komisijas sastāvā iekļaut papildu speciālistus no Jūrmalas Sporta skolas;

11.6. Protokolētājs, bez balss tiesībām.

12. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, vietnieka vai locekļa prombūtnes laikā vērtēšanas komisijai noteiktos uzdevumus veic ar rīkojumu par darbinieka aizvietošanu noteiktais darbinieks.

13. Vērtēšanas komisijas sēdes ir slēgtas.

14. Vērtēšanas komisija pieņem lēmumu par piešķiramā līdzfinansējuma apmēru atbilstoši 20.punktā norādītajam, veicot pieteikumu izvērtējumu saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā noteiktajiem kritērijiem.

15. Vērtēšanas komisija noraida pieteikumu, ja:

15.1. pieteikums nav iesniegts 7.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā;

15.2. nav iesniegti vai nav noformēti atbilstoši dokumentu noformēšanas prasībām 6.1 un 6.2.punktā minētie dokumenti.

16. Pieteikumu pārbaudes un izvērtēšanas gaitā Vērtēšanas komisija ir tiesīga pieprasīt no trenera papildu informāciju vai dokumentus, kas nepieciešami pieteikumu izvērtēšanai atbilstoši Nolikumam, nosūtot pieprasījumu uz trenera e-pasta adresi. Pieprasītos dokumentus treneris iesniedz piecu darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, pretējā gadījumā Vērtēšanas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par pieteikuma noraidīšanu.

17. Vērtēšanas komisija pieņem lēmumu ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datuma. Pozitīva novērtējuma rezultātā pieteikums tiek iekļauts nākamā gada Jūrmalas Sporta skolas budžeta projektā. Par Vērtēšanas komisijas pieņemto lēmumu treneris tiek informēts rakstiski.

IV. Līdzfinansēšanas kārtība

18. Līdzfinansējums sportistu dalībai starptautiskajos sporta pasākumos tiek piešķirts no Jūrmalas Sporta skolas budžeta līdzekļiem kārtējā budžeta gada ietvaros, ievērojot Nolikuma nosacījumus.

19. Atbalstāmās izmaksas Nolikumā noteiktajām komandām un individuālajiem sportistiem ir:

19.1. ceļa izdevumi, kas ir attiecināmi, pamatoti un pierādāmi;

19.2. izmitināšanas izmaksas;

19.3. ēdināšanas izmaksas;

19.4. starptautisko sporta pasākumu dalības maksas;

19.5. sportistu nelaimes gadījumu apdrošināšanas izmaksas;

19.6. ar komandējumu saistītie izdevumi trenerim.

20. Maksimālā pašvaldības līdzfinansējuma summa komandu un individuālo sportistu atbalstam dalībai starptautiskajos sporta pasākumos ir:

20.1. Individuālajos sporta veidos 30 V programmu dalībniekiem:

20.1.1. 6500 euro, ja vērtēšanas rezultātā iegūtais vērtējums ir 75 punkti un vairāk;

20.1.2. 3500 euro, ja vērtēšanas rezultātā iegūtais vērtējums ir 50 punkti līdz 74 punkti;

20.1.3. 1500 euro, ja vērtēšanas rezultātā iegūtais vērtējums ir 30 punkti līdz 49 punkti;

20.2. Individuālajos sporta veidos 20 V programmu dalībniekiem:

20.2.1. 6500 euro, ja vērtēšanas rezultātā iegūtais vērtējums ir 60 punkti un vairāk;

20.2.2. 3500 euro, ja vērtēšanas rezultātā iegūtais vērtējums ir 40 punkti līdz 59 punkti;

20.2.3. 1500 euro, ja vērtēšanas rezultātā iegūtais vērtējums ir 24 punkti līdz 39 punkti;

20.3. Komandu sporta veidos 30 V programmu dalībniekiem:

20.3.1. 12000 euro, ja vērtēšanas rezultātā iegūtais vērtējums ir 75 punkti un vairāk;

20.3.2. 6500 euro, ja vērtēšanas rezultātā iegūtais vērtējums ir 50 punkti līdz 74 punkti;

20.3.3. 3000 euro, ja vērtēšanas rezultātā iegūtais vērtējums ir 30 punkti līdz 49 punkti;

20.4. Komandu sporta veidos 20 V programmu dalībniekiem:

20.4.1. 12000 euro, ja vērtēšanas rezultātā iegūtais vērtējums ir 60 punkti un vairāk;

20.4.2. 6500 euro, ja vērtēšanas rezultātā iegūtais vērtējums ir 40 punkti līdz 59 punkti;

20.4.3. 3000 euro, ja vērtēšanas rezultātā iegūtais vērtējums ir 24 punkti līdz 39 punkti;

21. Sportistam paredzētais atbalsts tiek iekļauts Jūrmalas Sporta skolas nākamā gada budžetā un tiek izlietots saskaņā ar iesniegtajām tāmēm atbilstoši 7.2.punktam, atbilstoši Jūrmalas Sporta skolai izrakstītajiem rēķiniem. Piešķirtais līdzfinansējums netiek izmaksāts sportistiem vai trenerim, izņemot 19.6.apakšpunktā norādītās izmaksas.

22. Ja budžetā apstiprinātie līdzekļi nav pietiekami, lai nodrošinātu visu sportistu atbalstu, kuri izpildījuši Nolikuma 1.pielikumā noteiktos kritērijus 20.punktā noteiktajā apmērā, pēc ikgadējā pašvaldības budžeta apstiprināšanas Jūrmalas Sporta skolas direktors divu nedēļu laikā pēc apstiprinātā budžeta saņemšanas izdod rīkojumu, nosakot katram sportistam vai komandai pieejamo finanšu līdzekļu apmēru:

22.1. sportistiem un komandām, kuri izpildījuši kritērijus atbilstoši punktos 20.1.1. un 20.3.1. noteiktajam apmēram tiek noteikta maksimālā līdzfinansējuma summa,

22.2. pārējiem sportistiem un komandām, saglabājot proporcionalitāti starp novērtēšanā noteikto maksimālo pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un budžetā piešķirtajiem līdzekļiem.

23. Ja komandas vai individuālā sportista saņemtais līdzfinansējums nenodrošina visus izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās, tad pārējo līdzfinansē sportistu likumiski pārstāvji vai sponsori.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOCX

Pielikums Nr.2 DOC

Pielikums Nr.3 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF