Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2020.gada 20.februārīNr.3

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas lietvede

Liene Logina

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Elizabete Krivcova, Uldis Kronblūms, Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Andris Čuda, Ņikita Ņikiforovs, Larisa Loskutova, Guntis Grūba, Aivars Ozoliņš, Rolands Parasigs-Parasiņš, Jānis Lediņš

Sēdē nepiedalās deputāti:

Rita Sproģe

Sēdē piedalās:

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Īpašumu pārvaldes vadītāja p.i.

Arturs Grants

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Kultūras nodaļas vadītāja

Agnese Miltiņa

Kultūras nodaļas vecākā referente

Dace Liepiņa

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elviss Venters

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Rita Meikšane

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Zane Leite

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja

Leldes Stāmere

Mežsaimniecības nodaļas vadītājs

Atis Sapronovs

Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja

Ilze Karjuse

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas speciālists

Einārs Bučs

Sporta servisa centra juriskonsulte

Kristīne Martinsone

Pašvaldības policijas priekšnieks

Uldis Bēniņš

Pašvaldības policijas glābšanas dienesta priekšnieks

Edijs Pivarūns

Jūrmalas pilsētas muzeja direktore

Inta Baumane

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas vadītāja

Sarmīte Brence

Sporta skolas direktors

Sandis Bērziņš

Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Administratīvās komisijas priekšsēdētāja

Andra Tukāne

Mūzikas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā

Kristīne Ojala

PII “Saulīte” vadītāja

Ineta Aroniete

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas skolotāja

Ina Pakramoviča

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Līga Rokjāne

SIA “Metrum” plānotāja

Māra Kalvāne

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji un darbinieki, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji, laikraksta “Jūrmalas vārds” fotogrāfe

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.332 “Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”

4.

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.276 “Par Koku vērtēšanas komisiju”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.455 “Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018. – 2020.gadam apstiprināšanu”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 27.decembrī lēmumā Nr.1199 “Par tirgus statusa piešķiršanu Jūrmalas tirgiem”

8.

Par dalību valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” projektu konkursā ar projekta iesniegumu “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Jūrmalas pašvaldībā 2020.gadā” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmumā Nr.614 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020.gadam zvejai Rīgas jūras līča piekrastē”

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2019” īstenošanu”

11.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

12.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

13.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.471 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) pirmsskolu sektorā “Stratēģiskās partnerības” projekta “Dalīsimies ar rotaļām” īstenošanu

15.

Par Ekoskolu programmas, atbalsts skolām projekta “Ekoskolu projekts aprites ekonomikas attīstībai E-SPACE (Eco-Schools Project Advancing Circular Economy)” īstenošanu

16.

Nolikums „Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas audzēkņu dalību starptautiskajos konkursos/festivālos”

17.

Nolikums “Par līdzfinansējuma piešķiršanu Jūrmalas Sporta skolas komandu un individuālo sportistu dalībai starptautiskajos sporta pasākumos”

18.

Par līdzdalības noslēgšanu biedrības “Creative Minds for Culture” īstenotajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) projektā “Jaunatnes darbinieku apmācības: Ziemeļvalstu pieeja”

19.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”

20.

Par sportista līdzfinansēšanu

21.

Par sportista līdzfinansēšanu

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.aprīļa nolikumā Nr.1 “Jūrmalas bibliotēku apvienības nolikums”

23.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Literārie vakari kopā ar autoru” noslēgumu

24.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “KAS slēpjas aiz grāmatas?” noslēgumu

25.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra lēmumā Nr.554 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa atjaunošana” īstenošanu”

26.

Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Motocikla un aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” noslēgumu

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 29.jūnija instrukcijā Nr.1 „Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no Jūrmalas pilsētas pašvaldībā apstiprinātiem maksājumiem, maksas pakalpojumiem un ar tiem saistītie izdevumi, un metodika apstiprināto maksājumu izcenojumu noteikšanai un apstiprināšanai”

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

29.

Saistošie noteikumi “Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

30.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Krasta ielā 13, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

31.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

32.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.69 Engures ielā 5A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

33.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

34.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

35.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

36.

Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

37.

Par zemesgabala Meža prospektā 1111, Jūrmalā, atsavināšanu

38.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

39.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

40.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

41.

Par nekustamā īpašuma Asaru prospektā 64 k-2, Jūrmalā, atsavināšanu

42.

Par zemesgabala Viestura ielā 15A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

43.

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

44.

Par zemesgabala Sloka 0011, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

45.

Grozījumi 2008.gada 2.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/1184 (Bažciems 0405, Jūrmalā)

46.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikumā Nr.22 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību”

47.

Par prasību parādu norakstīšanu

48.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 32, Jūrmalā

49.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 33, Jūrmalā

50.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 34, Jūrmalā

51.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 35, Jūrmalā

52.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 39, Jūrmalā

53.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 44, Jūrmalā

54.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 66, Jūrmalā

55.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu rezerves zemes fondā ieskaitītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 13000210176

56.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.535 “Par atļauju telpu nomai Ķemeru pamatskolas funkciju izpildes nodrošināšanai”

57.

Par nekustamā īpašuma Nometņu ielā 2A, Jūrmalā, nedzīvojamo telpu grupas Nr.121 telpu daļas izslēgšanas no Labklājības pārvaldes valdījuma

58.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.101 “Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas muzeja valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu”

59.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu

60.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-519, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

61.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

62.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-126, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

63.

Par būves nojaukšanu Kalnciema ielā 19, Jūrmalā

64.

Par būvju nojaukšanu Ģertrūdes prospektā 31, Jūrmalā

65.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 “Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”

66.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību Priedaine 1201, Jūrmalā, Priedaine 2001, Jūrmalā, un, Priedaine 2302, Jūrmalā, sadali, apvienošanu un nosaukuma piešķiršanu

67.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Strēlnieku prospektā 70, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

68.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Durbes ielā 25, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

69.

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzegužu ielā 6, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

70.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kapteiņa Zolta ielā 140, Jūrmalā apstiprināšanu

71.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Piestātnes ielā 14, Jūrmalā

72.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Rotas ielā 20, Jūrmalā un Rotas ielā 22, Jūrmalā

73.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

74.

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

75.

Par detālplānojuma zemesgabalam Iecavas ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu

76.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 53, Jūrmalā apstiprināšanu

G.Truksnis ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā šādus papildu jautājumus:

· Par 39.starptautiskā H.Gabora Belvederes jauno operas solistu konkursu;

· Par zemesgabala Dzintari 0160, Jūrmalā, atsavināšanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Apstiprināt darba kārtību:

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.332 “Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”

4.

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.276 “Par Koku vērtēšanas komisiju”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.455 “Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018. – 2020.gadam apstiprināšanu”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 27.decembrī lēmumā Nr.1199 “Par tirgus statusa piešķiršanu Jūrmalas tirgiem”

8.

Par dalību valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” projektu konkursā ar projekta iesniegumu “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Jūrmalas pašvaldībā 2020.gadā” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmumā Nr.614 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020.gadam zvejai Rīgas jūras līča piekrastē”

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2019” īstenošanu”

11.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

12.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

13.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.471 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) pirmsskolu sektorā “Stratēģiskās partnerības” projekta “Dalīsimies ar rotaļām” īstenošanu

15.

Par Ekoskolu programmas, atbalsts skolām projekta “Ekoskolu projekts aprites ekonomikas attīstībai E-SPACE (Eco-Schools Project Advancing Circular Economy)” īstenošanu

16.

Nolikums „Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas audzēkņu dalību starptautiskajos konkursos/festivālos”

17.

Nolikums “Par līdzfinansējuma piešķiršanu Jūrmalas Sporta skolas komandu un individuālo sportistu dalībai starptautiskajos sporta pasākumos”

18.

Par līdzdalības noslēgšanu biedrības “Creative Minds for Culture” īstenotajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) projektā “Jaunatnes darbinieku apmācības: Ziemeļvalstu pieeja”

19.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”

20.

Par sportista līdzfinansēšanu

21.

Par sportista līdzfinansēšanu

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.aprīļa nolikumā Nr.1 “Jūrmalas bibliotēku apvienības nolikums”

23.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Literārie vakari kopā ar autoru” noslēgumu

24.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “KAS slēpjas aiz grāmatas?” noslēgumu

25.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra lēmumā Nr.554 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa atjaunošana” īstenošanu”

26.

Par 39.starptautiskā H.Gabora Belvederes jauno operas solistu konkursu

27.

Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Motocikla un aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” noslēgumu

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 29.jūnija instrukcijā Nr.1 „Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no Jūrmalas pilsētas pašvaldībā apstiprinātiem maksājumiem, maksas pakalpojumiem un ar tiem saistītie izdevumi, un metodika apstiprināto maksājumu izcenojumu noteikšanai un apstiprināšanai”

29.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

30.

Saistošie noteikumi “Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

31.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Krasta ielā 13, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

32.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

33.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.69 Engures ielā 5A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

34.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

35.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

36.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

37.

Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

38.

Par zemesgabala Meža prospektā 1111, Jūrmalā, atsavināšanu

39.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

40.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

41.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

42.

Par nekustamā īpašuma Asaru prospektā 64 k-2, Jūrmalā, atsavināšanu

43.

Par zemesgabala Viestura ielā 15A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

44.

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

45.

Par zemesgabala Sloka 0011, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

46.

Grozījumi 2008.gada 2.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/1184 (Bažciems 0405, Jūrmalā)

47.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikumā Nr.22 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību”

48.

Par prasību parādu norakstīšanu

49.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 32, Jūrmalā

50.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 33, Jūrmalā

51.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 34, Jūrmalā

52.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 35, Jūrmalā

53.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 39, Jūrmalā

54.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 44, Jūrmalā

55.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 66, Jūrmalā

56.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu rezerves zemes fondā ieskaitītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 13000210176

57.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.535 “Par atļauju telpu nomai Ķemeru pamatskolas funkciju izpildes nodrošināšanai”

58.

Par nekustamā īpašuma Nometņu ielā 2A, Jūrmalā, nedzīvojamo telpu grupas Nr.121 telpu daļas izslēgšanas no Labklājības pārvaldes valdījuma

59.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.101 “Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas muzeja valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu”

60.

Par zemesgabala Dzintari 0160, Jūrmalā, atsavināšanu

61.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu

62.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-519, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

63.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

64.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-126, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

65.

Par būves nojaukšanu Kalnciema ielā 19, Jūrmalā

66.

Par būvju nojaukšanu Ģertrūdes prospektā 31, Jūrmalā

67.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 “Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”

68.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību Priedaine 1201, Jūrmalā, Priedaine 2001, Jūrmalā, un, Priedaine 2302, Jūrmalā, sadali, apvienošanu un nosaukuma piešķiršanu

69.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Strēlnieku prospektā 70, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

70.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Durbes ielā 25, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

71.

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzegužu ielā 6, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

72.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kapteiņa Zolta ielā 140, Jūrmalā apstiprināšanu

73.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Piestātnes ielā 14, Jūrmalā

74.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Rotas ielā 20, Jūrmalā un Rotas ielā 22, Jūrmalā

75.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

76.

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

77.

Par detālplānojuma zemesgabalam Iecavas ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu

78.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 53, Jūrmalā apstiprināšanu

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.29)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

3. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.332 “Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu” (lēmums Nr.30)

Ziņotājs:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.332 “Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”.

4. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu” (lēmums Nr.31)

Ziņotājs:

L.Rokjāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.276 “Par Koku vērtēšanas komisiju” (lēmums Nr.32)

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.276 “Par Koku vērtēšanas komisiju”.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.455 “Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018. – 2020.gadam apstiprināšanu” (lēmums Nr.33)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.455 “Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018. – 2020.gadam apstiprināšanu”.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 27.decembrī lēmumā Nr.1199 “Par tirgus statusa piešķiršanu Jūrmalas tirgiem” (lēmums Nr.34)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 27.decembrī lēmumā Nr.1199 “Par tirgus statusa piešķiršanu Jūrmalas tirgiem”.

8. Par dalību valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” projektu konkursā ar projekta iesniegumu “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Jūrmalas pašvaldībā 2020.gadā” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā (lēmums Nr.35)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par dalību valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” projektu konkursā ar projekta iesniegumu “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Jūrmalas pašvaldībā 2020.gadā” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmumā Nr.614 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020.gadam zvejai Rīgas jūras līča piekrastē” (lēmums Nr.36)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmumā Nr.614 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020.gadam zvejai Rīgas jūras līča piekrastē”.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2019” īstenošanu” (lēmums Nr.37)

Ziņotājs:

E.Bučs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2019” īstenošanu”.

11. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (saistošie noteikumi Nr.2)

Ziņotājs:

E.Venters – informē, ka ir nepieciešams protokollēmums par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra saistošo noteikumu Nr.48 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”” atcelšanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu un protokollēmumu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

2. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra saistošos noteikumus Nr.48 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā””.

12. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (saistošie noteikumi Nr.3)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

13. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu” (saistošie noteikumi Nr.4)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt saistošos noteikumus par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.471 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) pirmsskolu sektorā “Stratēģiskās partnerības” projekta “Dalīsimies ar rotaļām” īstenošanu (lēmums Nr.38)

Ziņotājs:

I.Aroniete

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.471 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) pirmsskolu sektorā “Stratēģiskās partnerības” projekta “Dalīsimies ar rotaļām” īstenošanu.

15. Par Ekoskolu programmas, atbalsts skolām projekta “Ekoskolu projekts aprites ekonomikas attīstībai E-SPACE (Eco-Schools Project Advancing Circular Economy)” īstenošanu (lēmums Nr.39)

Ziņotājs:

I.Pakramoviča

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par Ekoskolu programmas, atbalsts skolām projekta “Ekoskolu projekts aprites ekonomikas attīstībai E-SPACE (Eco-Schools Project Advancing Circular Economy)” īstenošanu.

16. Nolikums „Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas audzēkņu dalību starptautiskajos konkursos/festivālos” (nolikums Nr.1)

Ziņotājs:

K.Ojala

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt nolikumu par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas audzēkņu dalību starptautiskajos konkursos/festivālos.

17. Nolikums “Par līdzfinansējuma piešķiršanu Jūrmalas Sporta skolas komandu un individuālo sportistu dalībai starptautiskajos sporta pasākumos” (nolikums Nr.2)

Ziņotājs:

S.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt nolikumu par līdzfinansējuma piešķiršanu Jūrmalas Sporta skolas komandu un individuālo sportistu dalībai starptautiskajos sporta pasākumos.

18. Par līdzdalības noslēgšanu biedrības “Creative Minds for Culture” īstenotajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) projektā “Jaunatnes darbinieku apmācības: Ziemeļvalstu pieeja” (lēmums Nr.40)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par līdzdalības noslēgšanu biedrības “Creative Minds for Culture” īstenotajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) projektā “Jaunatnes darbinieku apmācības: Ziemeļvalstu pieeja”.

19. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” (nolikums Nr.3)

Ziņotājs:

K.Martinsone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 8 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, Ņ.Ņikiforovs), “pret” – 6 (G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms), “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”.

20. Par sportista līdzfinansēšanu (lēmums Nr.41)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par sportista līdzfinansēšanu.

21. Par sportista līdzfinansēšanu (lēmums Nr.42)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par sportista līdzfinansēšanu.

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.aprīļa nolikumā Nr.1 “Jūrmalas bibliotēku apvienības nolikums” (nolikums Nr.4)

Ziņotājs:

S.Brence

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.aprīļa nolikumā Nr.1 “Jūrmalas bibliotēku apvienības nolikums”.

23. Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Literārie vakari kopā ar autoru” noslēgumu (lēmums Nr.43)

Ziņotājs:

S.Brence

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Literārie vakari kopā ar autoru” noslēgumu.

24. Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “KAS slēpjas aiz grāmatas?” noslēgumu (lēmums Nr.44)

Ziņotājs:

S.Brence

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “KAS slēpjas aiz grāmatas?” noslēgumu.

25. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra lēmumā Nr.554 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa atjaunošana” īstenošanu” (lēmums Nr.45)

Ziņotājs:

I.Baumane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra lēmumā Nr.554 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa atjaunošana” īstenošanu”.

26. Par 39.starptautiskā H.Gabora Belvederes jauno operas solistu konkursu (lēmums Nr.46)

Ziņotājs:

A.Miltiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, A.Čuda)), nolēma:

Pieņemt lēmumu par 39.starptautiskā H.Gabora Belvederes jauno operas solistu konkursu.

27. Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Motocikla un aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” noslēgumu (lēmums Nr.47)

Ziņotājs:

E.Pivarūns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Motocikla un aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” noslēgumu.

28. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 29.jūnija instrukcijā Nr.1 „Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no Jūrmalas pilsētas pašvaldībā apstiprinātiem maksājumiem, maksas pakalpojumiem un ar tiem saistītie izdevumi, un metodika apstiprināto maksājumu izcenojumu noteikšanai un apstiprināšanai” (instrukcija Nr.1)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par instrukcijas projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

Pieņemt instrukciju par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 29.jūnija instrukcijā Nr.1 „Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no Jūrmalas pilsētas pašvaldībā apstiprinātiem maksājumiem, maksas pakalpojumiem un ar tiem saistītie izdevumi, un metodika apstiprināto maksājumu izcenojumu noteikšanai un apstiprināšanai”.

29. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.5)

Ziņotājs:

I.Brača – sagatavoto budžeta grozījumu būtība ir precizēt pašvaldības kontu pārejošo atlikumu par kontos reāli palikušajiem līdzekļiem uz 2020.gada 1.janvāri. 2020.gada budžets tika pieņemts 2019.gada decembrī, kad reālie kontu atlikumi nebija zināmi. Ir veikts pašvaldības kontu atlikuma atšifrējums, kā rezultātā kopējais atlikums gada sākumā ir palielinājies par 1 221 681 euro. Ieņēmumi, kas ir saistīti ar Investīcijas projektu īstenošanu ar Eiropas savienības fondu piesaisti ir palielinājušies par 834 644 eiro. Plānotie aizņēmumi ir palielinājušies par 88 959 euro. Konsolidētais budžets attiecībā pret sākotnēji apstiprināto budžetu ir palielinājies par 2 145 366 euro. Papildus šajos saistošajos noteikumos ir iekļauti punkti, kas nav izskatīti profilējošajās komitejās. Pēc profilējošajām komitejām ir saņemts Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas iesniegums par papildus finansējuma piešķiršanu 118 872 euro apmērā gājēju celiņa atjaunošanai Dubultu prospektā posmā no Upes ielas līdz Gaujas ielai un Strēlnieku prospektā posmā no Alauksta ielas līdz Lielupes ielai. Tāpat ir saņemts Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas Tehniskā nodrošinājumu daļas budžeta precizējums un papildus līdzekļu pieprasījums kopumā 621 353 euro apmērā, tajā skaitā, ir pārejošais atlikums. Ir saņemts papildus pieprasījums no Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas ar lūgumu precizēt projekta “Ja es būtu” tāmi, sakārtojot finansējumu plānoto aktivitāšu veikšanai. Aicina atbalstīt iesniegto budžeta grozījumu projektu ar papildinājumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 11 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda,)), nolēma:

Pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”.

30. Saistošie noteikumi “Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (saistošie noteikumi Nr.6)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt saistošos noteikumus Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

31. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Krasta ielā 13, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.48)

32. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.49)

33. Par dzīvokļa īpašuma Nr.69 Engures ielā 5A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.50)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Krasta ielā 13, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

2. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

3. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.69 Engures ielā 5A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

34. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.51)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

35. Par dzīvokļa īpašuma Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.52)

36. Par dzīvokļa īpašuma Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.53)

37. Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.54)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

2. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

3. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

38. Par zemesgabala Meža prospektā 1111, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.55)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par zemesgabala Meža prospektā 1111, Jūrmalā, atsavināšanu.

39. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.56)

40. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.57)

41. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.58)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

2. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

3. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

42. Par nekustamā īpašuma Asaru prospektā 64 k-2, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.59)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Asaru prospektā 64 k-2, Jūrmalā, atsavināšanu.

43. Par zemesgabala Viestura ielā 15A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.60)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par zemesgabala Viestura ielā 15A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

44. Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.61)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu.

45. Par zemesgabala Sloka 0011, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.62)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (A.Ozoliņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms)), nolēma:

Pieņemt lēmumu par zemesgabala Sloka 0011, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu.

46. Grozījumi 2008.gada 2.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/1184 (Bažciems 0405, Jūrmalā) (lēmums Nr.63)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem 2008.gada 2.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/1184 (Bažciems 0405, Jūrmalā).

47. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikumā Nr.22 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību” (nolikums Nr.5)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikumā Nr.22 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību”.

48. Par prasību parādu norakstīšanu (lēmums Nr.64)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

Pieņemt lēmumu par prasību parādu norakstīšanu.

49. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 32, Jūrmalā (lēmums Nr.65)

50. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 33, Jūrmalā (lēmums Nr.66)

51. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 34, Jūrmalā (lēmums Nr.67)

52. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 35, Jūrmalā (lēmums Nr.68)

53. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 39, Jūrmalā (lēmums Nr.69)

54. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 44, Jūrmalā (lēmums Nr.70)

55. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 66, Jūrmalā (lēmums Nr.71)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 32, Jūrmalā.

2. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 33, Jūrmalā.

3. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 34, Jūrmalā.

4. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 35, Jūrmalā.

5. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 39, Jūrmalā.

6. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 44, Jūrmalā.

7. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 66, Jūrmalā.

56. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu rezerves zemes fondā ieskaitītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 13000210176 (lēmums Nr.72)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu rezerves zemes fondā ieskaitītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 13000210176.

57. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.535 “Par atļauju telpu nomai Ķemeru pamatskolas funkciju izpildes nodrošināšanai” (lēmums Nr.73)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.535 “Par atļauju telpu nomai Ķemeru pamatskolas funkciju izpildes nodrošināšanai”.

58. Par nekustamā īpašuma Nometņu ielā 2A, Jūrmalā, nedzīvojamo telpu grupas Nr.121 telpu daļas izslēgšanas no Labklājības pārvaldes valdījuma (lēmums Nr.74)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Nometņu ielā 2A, Jūrmalā, nedzīvojamo telpu grupas Nr.121 telpu daļas izslēgšanas no Labklājības pārvaldes valdījuma.

59. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.101 “Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas muzeja valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu” (lēmums Nr.75)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.101 “Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas muzeja valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu”.

60. Par zemesgabala Dzintari 0160, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.76)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par zemesgabala Dzintari 0160, Jūrmalā, atsavināšanu.

61. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu (lēmums Nr.77)

Ziņotājs:

A.Grants

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda,)), nolēma:

Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu.

62. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-519, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.78)

63. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.79)

64. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-126, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.80)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-519, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-126, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

65. Par būves nojaukšanu Kalnciema ielā 19, Jūrmalā (lēmums Nr.81)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Kalnciema ielā 19, Jūrmalā.

66. Par būvju nojaukšanu Ģertrūdes prospektā 31, Jūrmalā (lēmums Nr.82)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņem lēmumu par būvju nojaukšanu Ģertrūdes prospektā 31, Jūrmalā.

67. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 “Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu” (lēmums Nr.83)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 “Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”.

68. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību Priedaine 1201, Jūrmalā, Priedaine 2001, Jūrmalā, un, Priedaine 2302, Jūrmalā, sadali, apvienošanu un nosaukuma piešķiršanu (lēmums Nr.84)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību Priedaine 1201, Jūrmalā, Priedaine 2001, Jūrmalā, un, Priedaine 2302, Jūrmalā, sadali, apvienošanu un nosaukuma piešķiršanu.

69. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Strēlnieku prospektā 70, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.85)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Strēlnieku prospektā 70, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

70. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Durbes ielā 25, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.86)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Durbes ielā 25, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

71. Par detālplānojuma zemesgabalam Dzegužu ielā 6, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.87)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Dzegužu ielā 6, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

72. Par detālplānojuma zemesgabalam Kapteiņa Zolta ielā 140, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.88)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, G.Grūba nebalso), nolēma:

Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kapteiņa Zolta ielā 140, Jūrmalā apstiprināšanu.

73. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Piestātnes ielā 14, Jūrmalā (lēmums Nr.89)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

Pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Piestātnes ielā 14, Jūrmalā.

74. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Rotas ielā 20, Jūrmalā un Rotas ielā 22, Jūrmalā (lēmums Nr.90)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

Pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Rotas ielā 20, Jūrmalā un Rotas ielā 22, Jūrmalā.

75. Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.91)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

U.Kronblūms jautā, kādēļ atšķiras paskaidrojuma raksts no tā, kas bija iesniegts izskatīšanai komitejas sēdē? Viņaprāt ir izņemtas visas vizualizācijas.

V.Zvejniece – skaidro, ka kopējais ir tas pats dokumentu sastāvs, kāds bija iesniegts izskatīšanai komitejas sēdē. Vizualizācijas tika izņemtas no paskaidrojuma raksta un pievienotas lokālplānojumam, kā atsevišķa dokumentu kopa, lai tās varētu apliecināt arhitekts, kā tas tika prasīts komitejas sēdē.

U.Kronblūms – plānotie apbūves rādītāji neatbilst Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes norādījumiem. Uzskata, ka nav jāupurē vēsturiskais centrs apšaubāmu vēlmju realizācijai. Nav pārliecināts, ka patiesais apbūves mērķis ir viesnīca. Aicina pārstrādāt lokālplānojumu uz adekvātu augstumu, kas ir 3,5 stāvi jeb 14 m.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 8 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, Ņ.Ņikiforovs), “pret” – 5 (M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “atturas” – nav, G.Grūba nebalso), nolēma:

Pieņemt lēmumu par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

76. Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.92)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

M.Kalvāne – sniedz prezentāciju un skaidrojumus par precizējumiem pēc Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes.

Izsakās:

U.Kronblūms – jautā, kādēļ ir noraidīti visi priekšlikumi par apbūves rādītāju samazināšanu Lašu ielā? Vai neskatoties uz to, ka ir izdota būvatļauja, var samazināt apbūves rādītājus, bet likumā noteiktā termiņā ļaut pabeigt būvniecību?

V.Zvejniece – šajā gadījumā darba grupa lēma apbūves rādītājus nesamazināt, jo nonāktu pie neatbilstoša izmantošanas statusa, un tas nav teritorijas plānojuma mērķis.

U.Kronblūms – jautā, kādēļ nav aicināts uz darba grupām un nav saņēmis informāciju par darba grupu norises laiku?

V.Zvejniece – skaidro, ka šāds jautājums ir jāuzdod darba grupas vadītājam.

U.Kronblūms – jautā, kāpēc ignorēta publiski pieejama LVĢMC informācija, ka Turaidas ielā 73A un Turaidas ielā 73B Lielupes vējuzplūdu līmenis ir ar 10% pārsniegšanas varbūtību?

M.Kalvāne – par šo jautājumu komitejas sēdē tika runāts detalizētāk. Visa Jūrmalas pilsētas teritorijā tika veikta applūstošo teritoriju precizēšana pēc matemātiskās metodes, izmantojot datus, kas tika saņemti no LVĢMC.

U.Kronblūms – jautā, vai darba grupa tika informēta, ka šobrīd Jūrmalas domei ir nelabvēlīgs tiesas spriedums par būvatļaujām blakus teritorijās Turaidas 73C un 73D, kur projektā tika noslēpts vējuzplūdu līmenis?

J.Ķēniņš - skaidro, ka tiesvedība vēl nav noslēgusies.

U.Kronblūms – jautā, vai darba grupa tika informēta, ka šeit gruntsūdeņu plūsma ir virzienā uz Lielupi un jau Turaidas 110 ēkas prettiesiska uzcelšana ir radījusi problēmas apkārtējo māju iedzīvotājiem?

G.Truksnis – uzskata, ka uzceļot jebkuru māju, jebkurā teritorijā, mainās gruntsūdeņi.

U.Kronblūms – zemesgabalā Kalsnavas ielā 2 šobrīd notiek sanatorijas pārbūve par viesnīcu un ir priekšlikums noteikt nekustamā īpašuma daļai FZ Jauktas centra apbūves teritorija (JC30) – esošās Publiskās apbūves teritorijas (P47) vietā, saglabājot daļai zemesgabala līdzšinējo Dabas un apstādījumu teritorijas (DA5) zonējumu, kas ir daļēji atbalstīts. Ar teritorijas plēnojuma grozījumiem saglabāta FZ DA5, savukārt, ņemot vērā esošo apbūvi, tiek grozīta FZ no P47 uz P63, kur kā papildizmantošana ir atļauta arī Daudzdzīvokļu māju apbūve (ar maksimālo īpatsvaru 49). Vai «vērā ņemtā esošā apbūve» nozīmē to, ka īpašnieks vēl nepabeigtajā projektā jau pārdod dzīvokļus? Kā šīs izmaiņas veicinās tūrismu un solīto darba vietu pieaugumu?

V.Zvejniece – uzskata, ka jau šobrīd būvniecības procesā tiek nodrošinātas daudz darba vietas.

U.Kronblūms - zemesgabals Rīgas ielā 50 un 52 atrodas vietējas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Majoru – Dzintaru vasarnīcu kvartāli” teritorijā. Kvartālā atrodas tikai savrupmājas un vasarnīcas. Tika saņemts priekšlikums mainīt esošo FZ (DzS20) uz Jaukta centra apbūves teritoriju (JC60) pansionāta būvniecībai, kas tika atbalstīts, ņemot vērā zemesgabala izvietojumu un lielumu. Ar teritorijas plānojuma grozījumiem grozīta FZ uz JC60. Jautā, kāpēc tiek atbalstīta apkārtnei tik neraksturīga funkcija? Kā tiks nodrošināts, ka tiešām būs veselības aprūpes iestāde, jo, piemēram, atpūtas nams Dzintaru 13/15 u.c tml. nepilda šādu funkciju?

M.Kalvāne – tāds bija īpašnieku priekšlikums, un šajā rajonā jaukta centra apbūves teritorijas jau ir. No plānošanas viedokļa šāda zonējuma maiņa ir saprotama un atbalstāma.

G.Grūba – lūdz ierakstīt protokolā, ka:

· Iebilst pret zemesgabalu Turaidas ielā 73 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai, jo, saskaņā ar LVĢMC izsniegto izziņu, šī teritorija ir applūstoša un tā ir applūdusi 2005, 2006 un 2007.gadā. Likums nosaka, ka šādas applūstošas teritorijas nav apbūvējamas, bet kaut kādu interešu rezultātā, tā tiek nodota apbūvei.

· Iebilst, ka sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota informācija, ka tiek dzēsta būvlaide jeb krasta līnija bez apbūves. Šāda rīcība varētu rosināt apbūves nekontrolētu izvietošanu kāpu un mežu zonās.

· Iebilst, ka pilsētas kartē, kas attēlo pilsētas kanalizācijas un ūdenssaimniecības shēmu, nav iezīmēta iespējami plānotā ūdensvada un kanalizācijas izbūve uz Vārnukrogu.

U.Kronblūms – skaidro, ka pirms komitejas sēdes nebija iespēja pilnībā un detalizēti iepazīties ar teritorijas plānojuma projektu. Ir konstatējis, ka ir virkne ieceru, kas neatbilst sabiedrības interesēm un tās nevajadzētu nodot sabiedriskajai apspriešanai. Deputātiem būs jāuzņemas atbildība par iespējamajiem zaudējumiem, piemēram, zemesgabalos Turaidas ielā 73 A un B, ja tur tiks atļauta apbūve. Aicina atkārtoti detalizēti izskatīt komitejas sēdē un tikai tad nodot sabiedriskajai apspriešanai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 8 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, Ņ.Ņikiforovs), “pret” – 3 (M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, U.Kronblūms), “atturas” – 3 (G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

77. Par detālplānojuma zemesgabalam Iecavas ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.93)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Iecavas ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu.

78. Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 53, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.94)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (U.Kronblūms, G.Grūba)), nolēma:

Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 53, Jūrmalā apstiprināšanu.

Sēde slēgta plkst.13:20

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2020.gada 19.martā plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Logina

2020.gada 21.februārī


Lejupielāde: DOC un PDF