Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 20.decembra 86.nolikumu

2020.gada 21.maijāNr. 14

protokols Nr. 7, 28. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa nolikumā Nr.15
“Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo kolektīvu
darbības un finansēšanas nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.pantu pirmās daļas 1. punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa nolikumā Nr.15 “Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums” šādus grozījumus:

1. Papildināt 10.2.punktā vārdu “bērnu” ar vārdiem “un jauniešu”.

2. Papildināt 31.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Ja radošo kolektīvu koncertus un izstādes - skates noteiktā laika periodā nav bijis iespējams sarīkot nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, radošo kolektīvu vērtējums tiek veikts, pamatojoties uz iepriekšējās sezonas vērtējuma rezultātiem.”

3. Aizstāt 42.1.apakšpunktā skaitli “160” ar skaitli “120”.

4. Aizstāt 42.3.apakšpunktā skaitli “50” ar skaitli “80”.

5. Aizstāt 42.4.apakšpunktā skaitli “20” ar skaitli “50”.

6. Papildināt 1. un 2.pielikumus ar tekstu:

“Informācija par personas datu apstrādi:

Informējam, ka Jūsu personas dati tiks apstrādāti Jūrmalas pilsētas domes noteiktā mērķa(u) īstenošanai: Sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu pašvaldībā un tautas jaunrades attīstību t.sk. amatiermākslas jeb radošo kolektīvu darbības sekmēšanu Jūrmalas Kultūras centrā, Jomas iela 35 un Kauguru kultūras namā, Raiņa iela 110, Jūrmalā, kontaktinformācija: info@jkc.lv, 67762448.

Datu apstrādes pārzinis: Jūrmalas pilsētas dome (Jūrmalas Kultūras centrs), reģistrācijas Nr. 90000056357, Jūrmalas pilsēta, Jomas iela 1/5, pasts@jurmala.lv, 67093816, 67093843.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@jurmala.lv, 67093849.

Detalizētāka informācija par personas datu apstrādi un datu subjekta tiesībām ir atrodama www.jurmala.lv sadaļā “Personas datu aizsardzība””.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis