Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr.7

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.02

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas lietvede

Anna Pjatova

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Elizabete Krivcova, Rita Sproģe, Uldis Kronblūms, Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Andris Čuda, Ņikita Ņikiforovs, Larisa Loskutova, Guntis Grūba, Aivars Ozoliņš, Rolands Parasigs-Parasiņš (nepiedalās no plkst.12.35 līdz sēdes beigām), Jānis Lediņš

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Centralizētās grāmatvedības vadītāja

Ināra Kundziņa

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Zane Leite

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Kultūras nodaļas vecākā referente

Dace Liepiņa

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elviss Venters

Projektu nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Smildziņa

Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Jūrmalas ostas pārvaldnieks

Andrejs Bērziņš

Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas vadītājs

Jānis Rāfelds

Jūrmalas Kultūras centra direktora vietnieks

Pēteris Vilkaste

Vaivaru pamatskolas direktore

Inese Kārkliņa

Labklājības pārvaldes ESF Veselības veicināšanas projekta koordinatore

Ingrīda Misūna

Kompānijas “Mikrofona ieraksti” valdes priekšsēdētāja

Elita Milgrāve

Zvērināts revidents

I.Vimba

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatiem ārkārtējās situācijas laikā

4.

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojuma centrs” amatiem ārkārtējās situācijas laikā

5.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu

6.

Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas dome sadala termiņos vai atliek nokavētos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus”

7.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā Nr.20 “Jūrmalas pilsētas domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums”

9.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa noteikumu Nr.2 “Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību regulāro pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” atcelšanu

10.

Par obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības apguvei ārkārtējās situācijas laikā

11.

Par līdzdalības noslēgšanu biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” īstenotajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) projektā “Sociālā iekļaušana jauniešu centros”

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.661 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” projekta “Take a step forward!”/ “Sper soli uz priekšu!” īstenošanu”

13.

Par naudas balvas piešķiršanu dambretistam

14.

Par starptautiskās volejbola federācijas (Federation Internationale de Volleyball (FIVB)) 3 čempionāta pludmales volejbolā pārcelšanu uz 2021.gadu un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

15.

Par atbalstu jauno izpildītāju konkursam "Laima Voice"

16.

Par izmaiņām sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” 2020.gada vasaras plānotajā koncertu programmā

17.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.32 "Jūrmalas ostas pārvaldes nolikums"

18.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”

19.

Par dalību INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020 gadam projektu atlasē ar projekta iesniegumu “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/"Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network" (EASTBALTIC HARBOURS)

20.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””

21.

Par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu sadzīves atkritumu apglabāšanai poligonā “Janvāri”

22.

Par atļauju amatu savienošanai

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa nolikumā Nr.15 "Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums”

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

25.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta nolikumā Nr.27 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sprīdītis” nolikums”

26.

Par parāda norakstīšanu

27.

Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Bišu ielā 14, Jūrmalā, sakārtošanu

28.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnijā lēmuma Nr.295 „Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Jūras ielā 35, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

29.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Iecavas ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

30.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Cīruļu ielā 16, Jūrmalā un Cīruļu ielā 18, Jūrmalā apstiprināšanu

31.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 68A, Jūrmalā apstiprināšanu

32.

Par detālplānojuma zemesgabalam Parka ielā 6, Jūrmalā apstiprināšanu

33.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-223, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

34.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 17, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

35.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-49, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

36.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-524, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

37.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 19.marta lēmumā Nr.127 "Par sociālo dzīvojamo māju Valkas ielā 3, Jūrmalā"

38.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

39.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

40.

Par zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

41.

Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

42.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

43.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

44.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

45.

Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, ēkas un zemesgabala 465/980 domājamās daļas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

46.

Par zemesgabala 23.līnijā 1A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

47.

Par zemesgabala daļas Lapotnes ielā 1, Jūrmalā, atsavināšanu

48.

Par zemesgabala Meža prospekts 1100, Jūrmalā, atsavināšanu

49.

Par zemesgabala Lapotnes ielā 1, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

50.

Par zemesgabala Turaidas ielā 1, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

51.

Par zemesgabala Edinburgas prospekts 4303, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

52.

Par zemesgabala Druvu iela 0717, Jūrmalā, daļas nomu

53.

Par zemesgabala Jaunā iela 0032, Jūrmalā, daļas nomu

54.

Grozījumi 2012.gada 5.marta Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/187 (Konkordijas iela 66, Jūrmalā)

55.

Par 2018.gada 24.maija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/706 pagarināšanu (Rīgas iela 2A, Jūrmalā)

56.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Grīšļa ielā 5, Jūrmalā

57.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jasmīnu ielā 4, Jūrmalā

58.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā ielā 58, Jūrmalā

59.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā ielā 80, Jūrmalā

60.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ģertrūdes prospektā 11A, Jūrmalā

61.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.202 "Par atbrīvošanu no nomas maksas"

G.Truksnis no sēdes darba kārtības noņem jautājumu:

· Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatiem ārkārtējās situācijas laikā

un novirza to izskatīšanai profilējošās komitejas sēdē.

Ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā šādus papildu jautājumus:

· Par tirdzniecības vietu nomas maksām

· Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.18 “Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā”

· Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

· Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu”

· Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” aktivitātes „KA219-Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā” projekta ”Autisks bērns vispārizglītojošā klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtīga iekļaujoša mācību procesa veicināšanai” noslēgumu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Apstiprināt darba kārtību:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojuma centrs” amatiem ārkārtējās situācijas laikā

4.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu

5.

Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas dome sadala termiņos vai atliek nokavētos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus”

6.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā Nr.20 “Jūrmalas pilsētas domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums”

8.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa noteikumu Nr.2 “Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību regulāro pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” atcelšanu

9.

Par tirdzniecības vietu nomas maksām

10.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.18 “Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās”

11.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

12.

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu”

14.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” aktivitātes „KA219-Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā” projekta ”Autisks bērns vispārizglītojošā klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtīga iekļaujoša mācību procesa veicināšanai” noslēgumu

15.

Par obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības apguvei ārkārtējās situācijas laikā

16.

Par līdzdalības noslēgšanu biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” īstenotajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) projektā “Sociālā iekļaušana jauniešu centros”

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.661 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” projekta “Take a step forward!”/ “Sper soli uz priekšu!” īstenošanu”

18.

Par naudas balvas piešķiršanu dambretistam

19.

Par starptautiskās volejbola federācijas (Federation Internationale de Volleyball (FIVB)) 3 čempionāta pludmales volejbolā pārcelšanu uz 2021.gadu un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

20.

Par atbalstu jauno izpildītāju konkursam "Laima Voice"

21.

Par izmaiņām sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” 2020.gada vasaras plānotajā koncertu programmā

22.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.32 "Jūrmalas ostas pārvaldes nolikums"

23.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”

24.

Par dalību INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020 gadam projektu atlasē ar projekta iesniegumu “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/"Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network" (EASTBALTIC HARBOURS)

25.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””

26.

Par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu sadzīves atkritumu apglabāšanai poligonā “Janvāri”

27.

Par atļauju amatu savienošanai

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa nolikumā Nr.15 "Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums”

29.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

30.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta nolikumā Nr.27 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sprīdītis” nolikums”

31.

Par parāda norakstīšanu

32.

Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Bišu ielā 14, Jūrmalā, sakārtošanu

33.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnijā lēmuma Nr.295 „Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Jūras ielā 35, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

34.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Iecavas ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

35.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Cīruļu ielā 16, Jūrmalā un Cīruļu ielā 18, Jūrmalā apstiprināšanu

36.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 68A, Jūrmalā apstiprināšanu

37.

Par detālplānojuma zemesgabalam Parka ielā 6, Jūrmalā apstiprināšanu

38.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-223, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

39.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 17, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

40.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-49, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

41.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-524, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

42.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 19.marta lēmumā Nr.127 "Par sociālo dzīvojamo māju Valkas ielā 3, Jūrmalā"

43.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

44.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

45.

Par zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

46.

Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

47.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

48.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

49.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

50.

Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, ēkas un zemesgabala 465/980 domājamās daļas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

51.

Par zemesgabala 23.līnijā 1A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

52.

Par zemesgabala daļas Lapotnes ielā 1, Jūrmalā, atsavināšanu

53.

Par zemesgabala Meža prospekts 1100, Jūrmalā, atsavināšanu

54.

Par zemesgabala Lapotnes ielā 1, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

55.

Par zemesgabala Turaidas ielā 1, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

56.

Par zemesgabala Edinburgas prospekts 4303, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

57.

Par zemesgabala Druvu iela 0717, Jūrmalā, daļas nomu

58.

Par zemesgabala Jaunā iela 0032, Jūrmalā, daļas nomu

59.

Grozījumi 2012.gada 5.marta Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/187 (Konkordijas iela 66, Jūrmalā)

60.

Par 2018.gada 24.maija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/706 pagarināšanu (Rīgas iela 2A, Jūrmalā)

61.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Grīšļa ielā 5, Jūrmalā

62.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jasmīnu ielā 4, Jūrmalā

63.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā ielā 58, Jūrmalā

64.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā ielā 80, Jūrmalā

65.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ģertrūdes prospektā 11A, Jūrmalā

66.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.202 "Par atbrīvošanu no nomas maksas"

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.203)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

3. Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojuma centrs” amatiem ārkārtējās situācijas laikā (lēmums Nr.204)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojuma centrs” amatiem ārkārtējās situācijas laikā.

4. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu (lēmums Nr.205)

Ziņotājs:

I.Kundziņa, I.Vimba

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu.

5. Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas dome sadala termiņos vai atliek nokavētos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus” (noteikumi Nr.1)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 3 (A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), nolēma:

pieņemt kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome sadala termiņos vai atliek nokavētos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus”.

6. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.12)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (A.Čuda), nolēma:

pieņemt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā Nr.20 “Jūrmalas pilsētas domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” (nolikums Nr.12)

Ziņotājs:

I.Smildziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā Nr.20 “Jūrmalas pilsētas domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums”.

8. Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa noteikumu Nr.2 “Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību regulāro pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” atcelšanu (noteikumi Nr.2)

Ziņotājs:

I.Smildziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa noteikumu Nr.2 “Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību regulāro pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” atcelšanu.

9. Par tirdzniecības vietu nomas maksām (lēmums Nr.206)

Ziņotājs:

I.Smildziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav)), nolēma:

pieņemt lēmumu par tirdzniecības vietu nomas maksām.

10. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.18 “Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās” (saistošie noteikumi Nr.13)

Ziņotājs:

I.Smildziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.18 “Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās”.

11. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” (saistošie noteikumi Nr.14)

Ziņotājs:

I.Smildziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

12. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu” (lēmums Nr.207)

Ziņotājs:

L.Rokjāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”.

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu” (lēmums Nr.208)

Ziņotājs:

I.Misūna

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu”.

14. Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” aktivitātes „KA219-Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā” projekta ”Autisks bērns vispārizglītojošā klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtīga iekļaujoša mācību procesa veicināšanai” noslēgumu (lēmums Nr.209)

Ziņotājs:

I.Kārkliņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” aktivitātes „KA219-Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā” projekta ”Autisks bērns vispārizglītojošā klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtīga iekļaujoša mācību procesa veicināšanai” noslēgumu.

15. Par obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības apguvei ārkārtējās situācijas laikā (lēmums Nr.210)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības apguvei ārkārtējās situācijas laikā.

16. Par līdzdalības noslēgšanu biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” īstenotajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) projektā “Sociālā iekļaušana jauniešu centros” (lēmums Nr.211)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par līdzdalības noslēgšanu biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” īstenotajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) projektā “Sociālā iekļaušana jauniešu centros”.

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.661 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” projekta “Take a step forward!”/ “Sper soli uz priekšu!” īstenošanu” (lēmums Nr.212)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.661 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” projekta “Take a step forward!”/ “Sper soli uz priekšu!” īstenošanu”.

18. Par naudas balvas piešķiršanu dambretistam (lēmums Nr.213)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu dambretistam.

19. Par starptautiskās volejbola federācijas (Federation Internationale de Volleyball (FIVB)) 3 čempionāta pludmales volejbolā pārcelšanu uz 2021.gadu un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos (lēmums Nr.214)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par starptautiskās volejbola federācijas (Federation Internationale de Volleyball (FIVB)) 3 čempionāta pludmales volejbolā pārcelšanu uz 2021.gadu un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos.

20. Par atbalstu jauno izpildītāju konkursam "Laima Voice" (lēmums Nr.215)

Ziņotājs:

D.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš) , “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atbalstu jauno izpildītāju konkursam "Laima Voice".

21. Par izmaiņām sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” 2020.gada vasaras plānotajā koncertu programmā (lēmums Nr.216)

Ziņotājs:

D.Liepiņa

Izsakās:

G.Grūba izsakās, ka lēmuma projekta 2.1.apakšpunktā ir jāprecizē datums – 2020.gada 6.jūnijā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda))), nolēma:

pieņemt lēmumu par izmaiņām sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” 2020.gada vasaras plānotajā koncertu programmā ar precizējumu.

22. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.32 "Jūrmalas ostas pārvaldes nolikums" (nolikums Nr.13)

Ziņotājs:

A.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.32 "Jūrmalas ostas pārvaldes nolikums".

23. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi” (lēmums Nr.217)

Ziņotājs:

A.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”.

24. Par dalību INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020 gadam projektu atlasē ar projekta iesniegumu “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/"Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network" (EASTBALTIC HARBOURS) (lēmums Nr.218)

Ziņotājs:

A.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020 gadam projektu atlasē ar projekta iesniegumu “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/"Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network" (EASTBALTIC HARBOURS).

25. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”” (lēmums Nr.219)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma:

pieņemt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””.

26. Par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu sadzīves atkritumu apglabāšanai poligonā “Janvāri” (lēmums Nr.220)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu sadzīves atkritumu apglabāšanai poligonā “Janvāri”.

27. Par atļauju amatu savienošanai (lēmums Nr.221)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – 1 (U.Kronblūms), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atļauju amatu savienošanai.

28. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa nolikumā Nr.15 "Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums” (nolikums Nr.14)

Ziņotājs:

P.Vilkaste ierosina precizēt nolikuma projekta 6.punktu, izsakot to šādā redakcijā “6. Papildināt 1. un 2.pielikumus ar tekstu:

“Informācija par personas datu apstrādi:

Informējam, ka Jūsu personas dati tiks apstrādāti Jūrmalas pilsētas domes noteiktā mērķa(u) īstenošanai: Sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu pašvaldībā un tautas jaunrades attīstību t.sk. amatiermākslas jeb radošo kolektīvu darbības sekmēšanu Jūrmalas Kultūras centrā, Jomas iela 35 un Kauguru kultūras namā, Raiņa iela 110, Jūrmalā, kontaktinformācija: info@jkc.lv, 67762448.

Datu apstrādes pārzinis: Jūrmalas pilsētas dome (Jūrmalas Kultūras centrs), reģistrācijas Nr. 90000056357, Jūrmalas pilsēta, Jomas iela 1/5, pasts@jurmala.lv, 67093816, 67093843.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@jurmala.lv, 67093849.

Detalizētāka informācija par personas datu apstrādi un datu subjekta tiesībām ir atrodama www.jurmala.lv sadaļā “Personas datu aizsardzība””

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar precizējumu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa nolikumā Nr.15 "Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums” ar precizējumu.

29. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.15)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” ir jāskata kopā ar papildinājumiem saskaņā Finanšu komitejas atzinumu, kā arī papildus iekļauts projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā”, kas tika apstiprināts sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas ārkārtas sēdē.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” ar papildinājumiem.

30. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta nolikumā Nr.27 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sprīdītis” nolikums” (nolikums Nr.15)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta nolikumā Nr.27 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sprīdītis” nolikums”.

31. Par parāda norakstīšanu (lēmums Nr.222)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par parāda norakstīšanu.

32. Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Bišu ielā 14, Jūrmalā, sakārtošanu (lēmums Nr.223)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Bišu ielā 14, Jūrmalā, sakārtošanu.

33. Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnijā lēmuma Nr.295 „Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Jūras ielā 35, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.224)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnijā lēmuma Nr.295 „Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Jūras ielā 35, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu.

34. Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Iecavas ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.225)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības sadales apstiprināšanu Iecavas ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

35. Par detālplānojuma zemesgabaliem Cīruļu ielā 16, Jūrmalā un Cīruļu ielā 18, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.226)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (G.Grūba, U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabaliem Cīruļu ielā 16, Jūrmalā un Cīruļu ielā 18, Jūrmalā apstiprināšanu.

36. Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 68A, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.227)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 68A, Jūrmalā apstiprināšanu.

37. Par detālplānojuma zemesgabalam Parka ielā 6, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.228)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Parka ielā 6, Jūrmalā apstiprināšanu.

38. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-223, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.229)

39. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 17, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.230)

40. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-49, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.231)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-223, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 17, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

3. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-49, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu .

41. Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-524, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.232)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-524, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

42. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 19.marta lēmumā Nr.127 "Par sociālo dzīvojamo māju Valkas ielā 3, Jūrmalā" (lēmums Nr.Nr.233)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 19.marta lēmumā Nr.127 "Par sociālo dzīvojamo māju Valkas ielā 3, Jūrmalā".

43. Par dzīvokļa īpašuma Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.234)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

44. Par dzīvokļa īpašuma Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.235)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

45. Par zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.236)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

U.Kronblūms aicina nepārdot izsolē zemesgabalu Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, bet atstāt sabiedrības vajadzībām.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, Ņ.Ņikiforovs), “pret” – 6 (G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, A.Čuda) , “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

46. Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.237)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – 3 (A.Ozoliņš, U.Kronblūms, A.Čuda), “atturas” – 1 (M.Stulpiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

47. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.238)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

48. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.239)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

49. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.240)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

50. Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, ēkas un zemesgabala 465/980 domājamās daļas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.241)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, ēkas un zemesgabala 465/980 domājamās daļas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

51. Par zemesgabala 23.līnijā 1A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.242)

Ziņotājs:

S.Brauere

R.Parasigs-Parasiņš izgājis

Izsakās:

U.Kronblūms – “Man ir pamats secināt, ka šādas zemes vienības atsavināšanas mērķis ir pretrunā sabiedrības interesēm.

Dabas un apstādījumu teritorijas tiek veidotas publiskiem mērķiem proti, lai būtu pieejamas jebkuram sabiedrības loceklim, nevis šādu teritoriju izmantotu privātpersona privātām vajadzībām. Ja pašvaldība tiešām vēlas to nodrošināt, piemēram, detālplānojumā minētajai velonomai, tad zemesgabals ir iznomājams līdz brīdim kamēr šis pakalpojums tiek sniegts. Ja pašvaldība uzskata, ka šim zemesgabalam šī publiskā funkcija nav nepieciešama un nav nepieciešams arī pats zemesgabals, tad atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumam “manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu”. Jau 2018.gada 18. janvāra domes sēdē, kad tika pieņemts lēmums “Par neapbūvēta zemesgabala 23.līnija 1A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, norādīju, ka pašvaldībai vispirms jāveic grozījumi teritorijas attīstības plānā mainot atļauto izmantošanu no “Dabas un apstādījumu teritorijas (DA5)” uz “Savrupmāju apbūves teritoriju”. To varēja un joprojām var izdarīt pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu procesā, jo šeit nav ne īpaši aizsargājamu biotopu, zemesgabals atrodas starp citiem apbūvējamiem zemesgabaliem un pašvaldība ir līdzīgi rīkojusies daudzos gadījumos. Uzņēmējiem ir interese pa šo zemesgabalu, kas pat iesnieguši lūgumu mainīt atļauto izmantošanu. Pie šiem nosacījumiem pašvaldība izsoles gadījumā iegūtu vismaz 100 000 eiro vairāk, jo vairāki manā rīcībā esoši sertificētu vērtētāju vērtējumi liecina, ka zemesgabala vērtība ir robežās no 270 000 līdz 350 000 eiro pie nosacījuma, ka šeit ir atļauta savrupmāju apbūve. Šobrīd ieguvums būtu tikai 131 000 eiro, ko veidotu sākumcena un viens solis.

Līdz ar to, manā ieskatā, pašvaldības amatpersonas, kas sagatavoja un atbalsta šāda lēmuma virzību uz domes sēdi, apzināti rada labvēlīgu situāciju blakus esoša zemesgabala 23.līnija 1 īpašniekam, lai tas iegūtu īpašumā minēto zemesgabalu par iespējami zemāku cenu un varētu to nākotnē pievienot savam zemesgabalam, tādējādi palielinot sava īpašuma vērtību, apjomu un apbūves iespējas. Par to liecina arī visa iepriekšējā rīcība iznomājot zemesgabalu, izstrādājot detālplānojumu un panākot tā atdalīšanu. Nav šaubu, ka arī nākotnē tiks mainītas zemes vienības izmantošanas (apbūves) iespējas.

Es nevēlos, bet būšu spiests vērsties tiesībsargājošajās iestādēs, ja šāds lēmums tiks pieņemts.”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, Ņ.Ņikiforovs), “pret” – 3 (G.Grūba, U.Kronblūms, A.Čuda), “atturas” – 2 (A.Ozoliņš, M.Stulpiņš), R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala 23.līnijā 1A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

52. Par zemesgabala daļas Lapotnes ielā 1, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.243)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (M.Stulpiņš, G.Grūba), R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Lapotnes ielā 1, Jūrmalā, atsavināšanu.

53. Par zemesgabala Meža prospekts 1100, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.244)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (G.Grūba) , R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Meža prospekts 1100, Jūrmalā, atsavināšanu.

54. Par zemesgabala Lapotnes ielā 1, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.245)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Lapotnes ielā 1, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu.

55. Par zemesgabala Turaidas ielā 1, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.246)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Turaidas ielā 1, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu.

56. Par zemesgabala Edinburgas prospekts 4303, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.247)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Edinburgas prospekts 4303, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu.

57. Par zemesgabala Druvu iela 0717, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.248)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Druvu iela 0717, Jūrmalā, daļas nomu.

58. Par zemesgabala Jaunā iela 0032, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.249)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Jaunā iela 0032, Jūrmalā, daļas nomu.

59. Grozījumi 2012.gada 5.marta Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/187 (Konkordijas iela 66, Jūrmalā) (lēmums Nr.250)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (A.Čuda) , R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem 2012.gada 5.marta Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/187 (Konkordijas iela 66, Jūrmalā).

60. Par 2018.gada 24.maija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/706 pagarināšanu (Rīgas iela 2A, Jūrmalā) (lēmums Nr.251)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par 2018.gada 24.maija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/706 pagarināšanu (Rīgas iela 2A, Jūrmalā).

61. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Grīšļa ielā 5, Jūrmalā (lēmums Nr.252)

62. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jasmīnu ielā 4, Jūrmalā (lēmums Nr.253)

63. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā ielā 58, Jūrmalā (lēmums Nr.254)

64. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā ielā 80, Jūrmalā (lēmums Nr.255)

65. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ģertrūdes prospektā 11A, Jūrmalā (lēmums Nr.256)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Grīšļa ielā 5, Jūrmalā.

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jasmīnu ielā 4, Jūrmalā.

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā ielā 58, Jūrmalā.

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā ielā 80, Jūrmalā.

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ģertrūdes prospektā 11A, Jūrmalā.

66. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.202 "Par atbrīvošanu no nomas maksas" (lēmums Nr.257)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.202 "Par atbrīvošanu no nomas maksas".

Sēde slēgta plkst.13.15

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2020.gada 18.jūnijā plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Pjatova

2020.gada 26.maijā


Lejupielāde: DOC un PDF