Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 27.jūlija 53.nolikumu

2020.gada 29.oktobrīNr. 34

protokols Nr. 19, 32. punkts

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte”
nolikums

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu
Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 61.nolikumu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Mārīte” (turpmāk – Iestāde) ir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dibinātājs) dibināta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 61.nolikumu

2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī Dibinātāja izdotie tiesību akti.

3. Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde. Tai ir sava simbolika: noteikta parauga veidlapa, zīmogs, logo un norēķinu konts bankā.

4. Iestādes juridiskā adrese: Engures ielā 4, Jūrmalā, LV-2016.

5. Dibinātāja juridiskā adrese: Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015.

II. Iestādes darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi

6. Iestādes mērķis ir organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu;

7. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība.

8. Iestādes uzdevumi ir:

8.1. īstenot izglītības programmas, organizēt iekļaujošu mācību un audzināšanas procesu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas, mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamo personības daudzpusīgu veidošanos, veselības stiprināšanu un sagatavošanu pamatizglītības apguves uzsākšanai;

8.2. sekmēt izglītojamā fizisko spēju attīstību un kustību apguvi;

8.3. sekmēt vispusīgu izglītojamā attīstību ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas un pieredzi un liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai;

8.4. attīstīt izglītojamā sociālās un emocionālās prasmes, kas ietver sevis, savu emociju, domu un uzvedības apzināšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas emocijas;

8.5. veidot izglītojamā pamatiemaņas valsts valodas lietošanā, vēlmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, kā arī veicināt izglītojamā izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un prasmju apguvi, attieksmju veidošanos;

8.6. sekmēt izglītojamā saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību;

8.7. veidot pratību pamatus mācību jomās – valodu, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselība un fiziskā aktivitāte;

8.8. sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Veidot izpratni par cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus;

8.9. sadarboties ar izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – Vecāki), lai nodrošinātu sagatavošanos pamatizglītības ieguves uzsākšanai; nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus; mācību un audzināšanas procesā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas, sistēmiskuma principus;

8.10. racionāli un efektīvi izmantot Iestādei piešķirtos finanšu, materiālos un personāla resursus.

III. Īstenojamās izglītības programmas

9. Iestāde īsteno šādas licencētas pirmsskolas izglītības programmas: Grozīts ar domes 2023.gada 25.maija 23.nolikumu

9.1. vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111);

9.2. mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011121);

9.3. mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem (kods 01015521);

9.4. mazākumtautību speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015621).

10. Pirmsskolas izglītības programmu saturu un īstenošanas laiku reglamentē Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti un pirmsskolas izglītības programmas.

11. Pirmsskolas izglītības programmu īstenošana nodrošina izglītojamo sagatavošanu pamatizglītības apguvei.

12. Iestāde ir tiesīga īstenot interešu izglītības programmas Dibinātāja noteiktajā kārtībā.

IV. Izglītības procesa organizācija

13. Izglītības procesa organizāciju Iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums un Iestādes iekšējie normatīvie akti.

14. Pirmsskolas izglītības programmu apgūst izglītojamie vecumā no pusotra līdz septiņu gadu vecumam. Atkarībā no izglītojamā veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmu apguvi, ja nepieciešams, var pagarināt par vienu gadu, ņemot vērā Vecāku vēlmi un ģimenes ārsta atzinumu.

15. Iestādē izglītojamos uzņem, atskaita un grupas komplektē saskaņā ar Ministru kabineta un Dibinātāja noteikto, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās higiēnas un drošības prasības.

16. Pedagoģiskā procesa galvenie pamatnosacījumi ir:

16.1. ievērot izglītojamā vajadzības, intereses un spējas, kā arī nodrošināt viņa individuālo attīstību, ja nepieciešams, izstrādājot individuālu mācību plānu;

16.2. mācību vide ir fiziski un emocionāli droša, atbilstoša un attīstoša, mainīga un pielāgota ikviena izglītojamā mācīšanās un attīstības vajadzībām;

16.3. nodrošināt izglītojamā, pedagogu, Dibinātāja un Vecāku sadarbību.

17. Izglītības programmās noteikto izglītības saturu izglītojamais apgūst patstāvīgā darbībā un rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi.

18. Rotaļnodarbības var notikt vienlaikus visā grupā, apakšgrupās vai arī individuāli. Rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu izglītojamā fiziskai, psihiskai un sociālai attīstībai tiek organizētas kā pedagoga mērķtiecīgi plānota un vadīta vai izglītojamā iniciēta rotaļdarbība.

19. Izglītības programmas apguves laikā izglītojamo zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu izsaka mutvārdos un aprakstoši, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos.

20. Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par izglītojamo sasniegumiem (zināšanām, prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) tiek informēti Vecāki. Pirmsskolas izglītības programmas apguvi apliecina Iestādes izdota izziņa.

21. Iestādes darba laiks: darba dienās no 7:00 līdz 19:00.

22. Iestāde, atbilstoši savas darbības un izglītības programmu īstenošanas mērķiem un uzdevumiem, ir tiesīga sadarboties ar citām izglītības iestādēm un institūcijām.

V. Iestādes vadītāja, pedagogu, darbinieku un izglītojamo tiesības un pienākumi

23. Iestādi vada Iestādes vadītājs (turpmāk – Iestādes vadītājs), kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

24. Iestādes vadītājam, papildus normatīvajos aktos, darba līgumā un amata aprakstā noteiktajam ir šādi pienākumi:

24.1. nodrošināt Izglītības likuma, Vispārējā izglītības likuma, Bērnu tiesību aizsardzības likuma, Ministru kabineta noteikumu un citu atbilstošo normatīvo aktu izpildi, Izglītības un zinātnes ministrijas, Dibinātāja un Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes (turpmāk – Izglītības pārvalde) izdoto normatīvo aktu un šī nolikuma ievērošanu un izpildi Iestādē; Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 61.nolikumu

24.2. vadīt Iestādes darbu un būt atbildīgam par Iestādes darba rezultātiem

24.3. nodrošināt Iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem u.c. darbiniekiem;

24.4. organizēt Iestādes nolikuma un citu Iestādes darbību reglamentējošo normatīvo dokumentu izstrādi, kontrolēt to izpildi;

24.5. izdot rīkojumus Iestādes darbības nodrošināšanai, kontrolēt to izpildi;

24.6. organizēt un vadīt Iestādes attīstības plāna izstrādi, saskaņot to ar Izglītības pārvaldi; Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 61.nolikumu

24.7. nodrošināt informācijas sniegšanu pēc valsts un pašvaldību institūciju pieprasījuma;

24.8. veikt nepieciešamās darbības fizisko personu pamattiesību aizsardzībai, tostarp nodrošināt fizisko personu datu aizsardzību atbilstoši Eiropas parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula; turpmāk – Datu regula) prasībām;

24.9. informēt atbilstošas valsts un pašvaldības institūcijas gadījumos, kad tiek konstatēta izglītojamo tiesību un interešu neievērošana vai pret izglītojamo vērsta vardarbība Iestādē vai ārpus tās;

24.10. nodrošināt drošības pasākumus Iestādē un tās rīkotajos pasākumos;

24.11. veikt normatīvajos aktos noteiktos pasākumus gadījumos, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību;

24.12. nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un higiēnas normu ievērošanu iestādes darbībā;

24.13. organizēt lietvedības kārtošanu un arhīvu pārvaldību Iestādē saskaņā ar normatīvajos aktos un Dibinātāja noteikto kārtību;

24.14. sniegt atskaites par Iestādes darbību Izglītības pārvaldei un Iestādes padomei; Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 61.nolikumu

24.15. lemt par Iestādes intelektuālo, finanšu, materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu savas kompetences un apstiprinātā budžeta ietvaros;

24.16. atbildēt par racionālu un lietderīgu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši apstiprinātajam budžetam un valdījumā nodotās pašvaldības mantas lietošanu un apsaimniekošanu.

25. Iestādes vadītājam, papildus normatīvajos aktos, darba līgumā un amata aprakstā noteiktajam, ir šādas tiesības:

25.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Iestādi attiecībās ar valsts, pašvaldību un citām institūcijām, kā arī juridiskām un fiziskām personām;

25.2. saņemt konsultācijas un informāciju par izglītības procesa un izglītības vadības jautājumiem;

25.3. iesniegt priekšlikumus darba problēmu risināšanai augstākstāvošajās institūcijās;

25.4. apstiprināt izglītības programmas, pedagogu tarifikācijas, darba plānus u.c. Iestādes darbību reglamentējošos dokumentus;

25.5. deleģēt pedagogiem un darbiniekiem konkrētu uzdevumu un funkciju veikšanu;

25.6. Iestādes vārdā slēgt saimnieciska rakstura līgumus ar fiziskām un juridiskām personām apstiprinātā budžeta ietvaros.

26. Iestādes vadītājs pieņem darbā un atbrīvo pedagogus un citus darbiniekus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, atbilstoši Dibinātāja noteiktajam darbinieku skaita (darba vietu) sarakstam.

27. Iestādes pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Darba likumā, Datu regulā un citos normatīvajos aktos.

28. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos.

29. Izglītojamo tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un Iestādes iekšējos normatīvajos aktos.

VI. Iestādes padomes un iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence

30. Iestādes vadītājam ir pienākums nodrošināt Iestādes padomes izveidošanu un darbību.

31. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums un tā darbojas saskaņā ar Iestādes padomes izdotu un ar Iestādes vadītāju saskaņotu Iestādes padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu.

32. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti. Pedagoģisko padomi vada Iestādes vadītājs. Tās darbību nosaka Pedagoģiskās padomes reglaments.

VII. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība

33. Grozījumus Iestādes nolikumā var izdarīt pēc Dibinātāja iniciatīvas, Iestādes vadītāja, Iestādes padomes vai pedagoģiskās padomes priekšlikuma. Iestādes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina Dibinātājs.

34. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod Iestādes iekšējos normatīvos aktus.

35. Iestādes darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Iestādes vadītājam. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Dibinātājam.

VIII. Iestādes saimnieciskā darbība un finansēšanas avoti

36. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.

37. Iestādes nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finanšu un materiālos līdzekļus Dibinātājs ik gadu nodrošina apstiprinātā budžeta ietvaros. Valsts piedalās Iestādes finansēšanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

38. Vadītājs organizē un nodrošina Iestādes darbību budžetā paredzēto un Iestādes tāmē apstiprināto līdzekļu ietvaros, atbild par to racionālu, efektīvu un lietderīgu izmantošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.

39. Iestāde normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tiesīga saņemt papildu finanšu līdzekļus:

39.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;

39.2. sniedzot maksas pakalpojumus Dibinātāja noteiktajā kārtībā;

39.3. no citiem ieņēmumiem.

40. Iestādes grāmatvedības uzskaite tiek veikta centralizēti Dibinātāja noteiktā kārtībā.

IX. Citi noteikumi

41. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu, kā arī aktualizē informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai Valsts izglītības informācijas sistēmas uzturēšanas un aktualizēšanas kārtībai.

42. Iestādi reorganizē vai likvidē Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, saskaņojot to ar Izglītības un zinātnes ministriju, un paziņojot par to Izglītības iestāžu reģistram.

43. Ar šā nolikuma spēkā stāšanos zaudē spēku Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikums Nr.9 ”Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” nolikums”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis