Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2020.gada 29.oktobrīNr.19

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Elizabete Krivcova, Rita Sproģe, Uldis Kronblūms, Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Andris Čuda, Larisa Loskutova, Guntis Grūba, Aivars Ozoliņš, Rolands Parasigs-Parasiņš, Jānis Lediņš, Ņikita Ņikiforovs

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Vispārējās izglītības nodaļas vadītāja

Jolanta Batina

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Kultūras nodaļas vadītāja vietniece

Dace Ziemele

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Projektu nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Šponberga

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākais eksperts energoefektivitātes jautājumos

Valdis Ratniks

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Mežsaimniecības nodaļas vadītājs

Atis Sapronovs

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elvis Venters

Jūrmalas sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas vadītājs

Jānis Rāfelds

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

PI "Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" vadītāja p.i.

Agita Bērzupe

Pirmsskolas izglītības iestādes “Madara” vadītāja

Marita Šteimane

Pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” vadītāja

Aida Berkoviča

Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” vadītāja

Ilona Pāvule-Vītola

Pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte” vadītāja

Ilga Jofe

Pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” vadītāja

Nataļja Stupele

Jūrmalas Mežmalas vidusskolas direktore

Andžela Zubkovska

Ķemeru pamatskolas direktore

Svetlana Seņkina

Pumpuru vidusskolas direktore

Ausma Bruņeniece

Sporta skolas direktors

Sandis Bērziņš

Jūrmalas Mākslas skolas direktore

Taiga Vaišļa

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas direktore

Gunta Liepiņa

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Jūrmalas pilsētas muzeja direktore

Inta Baumane

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas direktores vietniece

Sanita Usāne

Piedalās:

Ella Daņiloha (Kauguru vidusskolas direktora amata kandidāte)

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas direktora iecelšanu amatā

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

4.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.334 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanu”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.607 “Par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” īstenošanu”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.455 “Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018. – 2020.gadam apstiprināšanu”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmumā Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2020.gadam apstiprināšanu”

10.

Par Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas izveidošanu

11.

Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas nolikums

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta nolikumā Nr.31 „Attīstības pārvaldes nolikums”

13.

Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Jūrmalas pašvaldībā 2020. gadā” noslēgumu

14.

Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu

15.

Par pieteikuma izstrādi Jūrmalas pilsētas dalībai Eiropas Kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027.gadā priekšatlasē

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu”

17.

Par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā “3.Deju festivāls Baltijas uzlecošās zvaigznes 2020” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

18.

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam un trenerim

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” un Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.115 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā”

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.449 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”

22.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu”

23.

Par vienotas maksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem par saņemtajiem ēdināšanas pakalpojumiem

24.

Par Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta “Eiropas jaunieši DOMĀ. DARA. ZINA. IZVĒRTĒ” īstenošanu

25.

Par Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta “ĻAUJ MAN DZĪVOT UN ES DZĪVOŠU, UN PASAULE DZĪVOS” īstenošanu

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25. jūlija lēmumā Nr.327 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekta “Solis tuvāk nākotnes skolai” īstenošanu”

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.2 "Pumpuru vidusskolas nolikums"

28.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.18 „Ķemeru pamatskolas nolikums”

29.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.19 “Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums”

30.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes” Madara” nolikums

31.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” nolikums

32.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Namiņš" nolikums

33.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis" nolikums

34.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" nolikums

35.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.31 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums”

36.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikumā Nr.6 "Jūrmalas Mākslas skolas nolikums"

37.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija nolikumā Nr.30 “Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums”

38.

Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Attīstības stratēģijas 2020.-2025. gadam apstiprināšanu

39.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Ilgtspējīga [sa]darbība” noslēgumu

40.

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam 1.2.apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī’’ otrajā atklātajā projektu konkursā

41.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.58 "Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu"

42.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē. 2.daļa” noslēgumu

43.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Jūrmalas pilsētas muzeja filiāļu sniegto pakalpojumu attīstība un digitalizācija” īstenošanu

44.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.341 "Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem"

45.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija noteikumos Nr.3 "Jūrmalas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi"

46.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

47.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr.340 “Par veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam apstiprināšanu” un uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

48.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra nolikumā Nr.29 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums””

49.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālo pakalpojumu centrs ”Kauguri”” nolikums

50.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 13.marta nolikumā Nr.8 “Labklājības pārvaldes nolikums”

51.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"

52.

Par būvju nojaukšanu Olgas ielā 5, Jūrmalā

53.

Par būves nojaukšanu Kalēju ielā 16, Jūrmalā

54.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gāršas ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

55.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanu Lāčplēša ielā 12, Jūrmalā, un Lāčplēša ielā 14A, Jūrmalā

56.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Oļģerta ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

57.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Valkas ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

58.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

59.

Par dzīvojamās telpas Dzirnavu ielā 48A-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

60.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-219, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

61.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-506, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

62.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 16, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

63.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 30, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

64.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-64, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

65.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-104, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

66.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

67.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

68.

Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, ēkas un zemesgabala 465/980 domājamās daļas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

69.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.102 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, atsavināšanu

70.

Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

71.

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

72.

Par zemes vienības Sloka 9307, Jūrmalā, sadalīšanu līdz pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā

73.

Par nekustamajiem īpašumiem krasta kāpu aizsargjoslā un to pārņemšanu pašvaldības īpašumā

74.

Par nekustamā īpašuma Jūras ielā 61, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības īpašumā

75.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Amulas ielā 2, Jūrmalā

76.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Alojas ielā 3, Jūrmalā

77.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Andreja Upīša ielā 11, Jūrmalā

78.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Atbalss ielā 1, Jūrmalā

79.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 93, Jūrmalā

80.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzelzceļa ielā 25/27, Jūrmalā

81.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā

82.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzirksteles ielā 2, Jūrmalā

83.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ceriņu ielā 14, Jūrmalā

84.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 25A, Jūrmalā

85.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 30, Jūrmalā

86.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 59, Jūrmalā

87.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 60, Jūrmalā

88.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 66, Jūrmalā

89.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kļavu ielā 13, Jūrmalā

90.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Klints ielā 1, Jūrmalā

91.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 17A, Jūrmalā

92.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 85, Jūrmalā

93.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Muižas ielā 19, Jūrmalā

94.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Nometņu ielā 6, Jūrmalā

95.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Nometņu ielā 13, Jūrmalā

96.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Olgas ielā 27, Jūrmalā

97.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pilsoņu ielā 7, Jūrmalā

98.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 7, Jūrmalā

99.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas iela 48, Jūrmalā

100.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 90, Jūrmalā

101.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rojas ielā 8/10, Jūrmalā

102.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rūdolfa Blaumaņa ielā 14, Jūrmalā

103.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Saulgriežu ielā 5, Jūrmalā

104.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 23, Jūrmalā

105.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 45, Jūrmalā

106.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 46, Jūrmalā

107.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 55A, Jūrmalā

108.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 59A, Jūrmalā

109.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 75, Jūrmalā

110.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Smilšu ielā 8, Jūrmalā

111.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Smiltenes ielā 1, Jūrmalā

112.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 42, Jūrmalā

113.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 68, Jūrmalā

114.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 72, Jūrmalā

115.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 74, Jūrmalā

116.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 88, Jūrmalā

117.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirgoņu ielā 20, Jūrmalā

118.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 19, Jūrmalā

119.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 21, Jūrmalā

120.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 32, Jūrmalā

121.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vikingu ielā 35, Jūrmalā

122.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumos Nr.3 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi"

G.Truksnis ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā šādus papildu jautājumus:

· Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.389 ”Par izglītības procesa organizēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gadā”

· Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””

G.Grūba izsaka priekšlikumu no sēdes darba kārtības noņemt jautājumu par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, jo uzskata, ka detālplānojums nav izstrādāts atbilstoši tiem mērķiem, par kādiem dome lēma uzsākot detālplānojuma izstrādi, kā arī nav ņemts vērā Attīstības un vides jautājumu komitejā lemtais par atļauto izmantošanu.

G.Truksnis jautājumu par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nenoņem no sēdes darba kārtības, bet aicina deputātus savu viedokli par to izteikt balsojot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 11 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 4 (U.Kronblūms, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba)), nolēma:

Apstiprināt darba kārtību:

2.

Par Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas direktora iecelšanu amatā

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

4.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.334 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanu”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.607 “Par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” īstenošanu”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.455 “Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018. – 2020.gadam apstiprināšanu”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmumā Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2020.gadam apstiprināšanu”

10.

Par Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas izveidošanu

11.

Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas nolikums

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta nolikumā Nr.31 „Attīstības pārvaldes nolikums”

13.

Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Jūrmalas pašvaldībā 2020. gadā” noslēgumu

14.

Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu

15.

Par pieteikuma izstrādi Jūrmalas pilsētas dalībai Eiropas Kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027.gadā priekšatlasē

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu”

17.

Par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā “3.Deju festivāls Baltijas uzlecošās zvaigznes 2020” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

18.

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam un trenerim

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” un Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.115 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā”

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.449 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”

22.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu”

23.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.389 ”Par izglītības procesa organizēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gadā”

24.

Par vienotas maksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem par saņemtajiem ēdināšanas pakalpojumiem

25.

Par Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta “Eiropas jaunieši DOMĀ. DARA. ZINA. IZVĒRTĒ” īstenošanu

26.

Par Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta “ĻAUJ MAN DZĪVOT UN ES DZĪVOŠU, UN PASAULE DZĪVOS” īstenošanu

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25. jūlija lēmumā Nr.327 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekta “Solis tuvāk nākotnes skolai” īstenošanu”

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.2 "Pumpuru vidusskolas nolikums"

29.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.18 „Ķemeru pamatskolas nolikums”

30.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.19 “Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums”

31.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes” Madara” nolikums

32.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” nolikums

33.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Namiņš" nolikums

34.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis" nolikums

35.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" nolikums

36.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.31 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums”

37.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikumā Nr.6 "Jūrmalas Mākslas skolas nolikums"

38.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija nolikumā Nr.30 “Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums”

39.

Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Attīstības stratēģijas 2020.-2025. gadam apstiprināšanu

40.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Ilgtspējīga [sa]darbība” noslēgumu

41.

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam 1.2.apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī’’ otrajā atklātajā projektu konkursā

42.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.58 "Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu"

43.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē. 2.daļa” noslēgumu

44.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Jūrmalas pilsētas muzeja filiāļu sniegto pakalpojumu attīstība un digitalizācija” īstenošanu

45.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.341 "Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem"

46.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija noteikumos Nr.3 "Jūrmalas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi"

47.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

48.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr.340 “Par veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam apstiprināšanu” un uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

49.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra nolikumā Nr.29 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums””

50.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālo pakalpojumu centrs ”Kauguri”” nolikums

51.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 13.marta nolikumā Nr.8 “Labklājības pārvaldes nolikums”

52.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"

53.

Par būvju nojaukšanu Olgas ielā 5, Jūrmalā

54.

Par būves nojaukšanu Kalēju ielā 16, Jūrmalā

55.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gāršas ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

56.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanu Lāčplēša ielā 12, Jūrmalā, un Lāčplēša ielā 14A, Jūrmalā

57.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Oļģerta ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

58.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Valkas ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

59.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

60.

Par dzīvojamās telpas Dzirnavu ielā 48A-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

61.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-219, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

62.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-506, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

63.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 16, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

64.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 30, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

65.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-64, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

66.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-104, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

67.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

68.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

69.

Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, ēkas un zemesgabala 465/980 domājamās daļas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

70.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.102 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, atsavināšanu

71.

Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

72.

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

73.

Par zemes vienības Sloka 9307, Jūrmalā, sadalīšanu līdz pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā

74.

Par nekustamajiem īpašumiem krasta kāpu aizsargjoslā un to pārņemšanu pašvaldības īpašumā

75.

Par nekustamā īpašuma Jūras ielā 61, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības īpašumā

76.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Amulas ielā 2, Jūrmalā

77.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Alojas ielā 3, Jūrmalā

78.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Andreja Upīša ielā 11, Jūrmalā

79.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Atbalss ielā 1, Jūrmalā

80.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 93, Jūrmalā

81.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzelzceļa ielā 25/27, Jūrmalā

82.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā

83.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzirksteles ielā 2, Jūrmalā

84.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ceriņu ielā 14, Jūrmalā

85.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 25A, Jūrmalā

86.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 30, Jūrmalā

87.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 59, Jūrmalā

88.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 60, Jūrmalā

89.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 66, Jūrmalā

90.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kļavu ielā 13, Jūrmalā

91.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Klints ielā 1, Jūrmalā

92.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 17A, Jūrmalā

93.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 85, Jūrmalā

94.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Muižas ielā 19, Jūrmalā

95.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Nometņu ielā 6, Jūrmalā

96.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Nometņu ielā 13, Jūrmalā

97.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Olgas ielā 27, Jūrmalā

98.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pilsoņu ielā 7, Jūrmalā

99.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 7, Jūrmalā

100.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas iela 48, Jūrmalā

101.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 90, Jūrmalā

102.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rojas ielā 8/10, Jūrmalā

103.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rūdolfa Blaumaņa ielā 14, Jūrmalā

104.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Saulgriežu ielā 5, Jūrmalā

105.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 23, Jūrmalā

106.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 45, Jūrmalā

107.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 46, Jūrmalā

108.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 55A, Jūrmalā

109.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 59A, Jūrmalā

110.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 75, Jūrmalā

111.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Smilšu ielā 8, Jūrmalā

112.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Smiltenes ielā 1, Jūrmalā

113.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 42, Jūrmalā

114.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 68, Jūrmalā

115.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 72, Jūrmalā

116.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 74, Jūrmalā

117.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 88, Jūrmalā

118.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirgoņu ielā 20, Jūrmalā

119.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 19, Jūrmalā

120.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 21, Jūrmalā

121.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 32, Jūrmalā

122.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vikingu ielā 35, Jūrmalā

123.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumos Nr.3 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi"

124.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””

2. Par Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas direktora iecelšanu amatā (lēmums Nr.535)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas direktora iecelšanu amatā.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.536)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

4. Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu (lēmums Nr.537)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.334 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanu” (lēmums Nr.538)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.334 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanu”.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu” (lēmums Nr.539)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 4 (A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu”.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.607 “Par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” īstenošanu” (lēmums Nr.540)

Ziņotājs:

I.Šponberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.607 “Par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” īstenošanu”.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.455 “Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018. – 2020.gadam apstiprināšanu” (lēmums Nr.541)

Ziņotājs:

I.Šponberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.455 “Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018. – 2020.gadam apstiprināšanu”.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmumā Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2020.gadam apstiprināšanu” (lēmums Nr.542)

Ziņotājs:

V.Ratniks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmumā Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2020.gadam apstiprināšanu”.

10. Par Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas izveidošanu (Nr.543)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas izveidošanu.

11. Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas nolikums (nolikums Nr.28)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas nolikumu.

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta nolikumā Nr.31 „Attīstības pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.29)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta nolikumā Nr.31 „Attīstības pārvaldes nolikums”.

13. Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Jūrmalas pašvaldībā 2020.gadā” noslēgumu (lēmums Nr.544)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Jūrmalas pašvaldībā 2020.gadā” noslēgumu.

14. Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu (lēmums Nr.545)

Ziņotājs:

A.Sapronovs ziņo, ka ir nepieciešams papildināt lēmuma projekta pielikumu ar 5.1.1.punktu šādā redakcijā:

“Gadījumā, ja stājas spēkā attiecīgi Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, Izsole notiek bez Izsoles pretendentu klātbūtnes”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu.

15. Par pieteikuma izstrādi Jūrmalas pilsētas dalībai Eiropas Kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027.gadā priekšatlasē (lēmums Nr.546)

Ziņotājs:

D.Ziemele

Izsakās:

U.Kronblūms lūdz Kultūras nodaļu sekot līdzi ne tikai vides objektu izveidei, bet arī tam, kā tiek pārveidota kultūrvēsturiskā vide un dabas teritorijas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par pieteikuma izstrādi Jūrmalas pilsētas dalībai Eiropas Kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027.gadā priekšatlasē.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu” (lēmums Nr.547)

Ziņotājs:

D.Ziemele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu”.

17. Par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā “3.Deju festivāls Baltijas uzlecošās zvaigznes 2020” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos (lēmums Nr.548)

Ziņotājs:

D.Ziemele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā “3.Deju festivāls Baltijas uzlecošās zvaigznes 2020” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos.

18. Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam un trenerim (lēmums Nr.549)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam un trenerim.

19. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” un Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr.550)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 4 (R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, A.Čuda, U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” un Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu.

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.115 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā” (lēmums Nr.551)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.115 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā”.

21. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.449 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu” (lēmums Nr.552)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.449 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”.

22. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu” (lēmums Nr.553)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu”.

23. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.389 ”Par izglītības procesa organizēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gadā” (lēmums Nr.554)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.389 ”Par izglītības procesa organizēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gadā”.

24. Par vienotas maksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem par saņemtajiem ēdināšanas pakalpojumiem (lēmums Nr.555)

Ziņotājs:

J.Batina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par vienotas maksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem par saņemtajiem ēdināšanas pakalpojumiem.

25. Par Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta “Eiropas jaunieši DOMĀ. DARA. ZINA. IZVĒRTĒ” īstenošanu (lēmums Nr.556)

Ziņotājs:

A.Bruņeniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta “Eiropas jaunieši DOMĀ. DARA. ZINA. IZVĒRTĒ” īstenošanu.

26. Par Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta “ĻAUJ MAN DZĪVOT UN ES DZĪVOŠU, UN PASAULE DZĪVOS” īstenošanu (lēmums Nr.557)

Ziņotājs:

A.Bruņeniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta “ĻAUJ MAN DZĪVOT UN ES DZĪVOŠU, UN PASAULE DZĪVOS” īstenošanu.

27. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25. jūlija lēmumā Nr.327 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekta “Solis tuvāk nākotnes skolai” īstenošanu” (lēmums Nr.558)

Ziņotājs:

A.Bruņeniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25. jūlija lēmumā Nr.327 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekta “Solis tuvāk nākotnes skolai” īstenošanu”.

28. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.2 "Pumpuru vidusskolas nolikums" (nolikums Nr.30)

Ziņotājs:

A.Bruņeniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.2 "Pumpuru vidusskolas nolikums".

29. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.18 „Ķemeru pamatskolas nolikums” (nolikums Nr.31)

Ziņotājs:

S.Seņkina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.18 „Ķemeru pamatskolas nolikums”.

30. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.19 “Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums” (nolikums Nr.32)

Ziņotājs:

A.Zubkovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.19 “Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums”.

31. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes” Madara” nolikums (nolikums Nr.33)

Ziņotājs:

M.Šteimane

32. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” nolikums (nolikums Nr.34)

Ziņotājs:

I.Jofe

33. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Namiņš" nolikums (nolikums Nr.35)

Ziņotājs:

A.Berkoviča

34. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis" nolikums (nolikums Nr.36)

Ziņotājs:

N.Stupele

35. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" nolikums (nolikums Nr.37)

Ziņotājs:

I.Pāvule-Vītola

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikumu projektiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt:

1. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes” Madara” nolikumu.

2. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” nolikumu.

3. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Namiņš" nolikumu.

4. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis" nolikumu.

5. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" nolikumu.

36. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.31 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums” (nolikums Nr.38)

Ziņotājs:

S.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.31 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums”.

37. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikumā Nr.6 "Jūrmalas Mākslas skolas nolikums" (nolikums Nr.39)

Ziņotājs:

T.Vaišļa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikumā Nr.6 "Jūrmalas Mākslas skolas nolikums".

38. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija nolikumā Nr.30 “Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums” (nolikums Nr.40)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija nolikumā Nr.30 “Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums”.

39. Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Attīstības stratēģijas 2020.-2025.gadam apstiprināšanu (lēmums Nr.559)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Attīstības stratēģijas 2020.-2025.gadam apstiprināšanu.

40. Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Ilgtspējīga [sa]darbība” noslēgumu (lēmums Nr.560)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Ilgtspējīga [sa]darbība” noslēgumu.

41. Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam 1.2.apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī’’ otrajā atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.561)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam 1.2.apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī’’ otrajā atklātajā projektu konkursā.

42. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.58 "Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu" (lēmums Nr.562)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.58 "Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu"

43. Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē. 2.daļa” noslēgumu (lēmums Nr.563)

Ziņotājs:

I.Baumane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē. 2.daļa” noslēgumu.

44. Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Jūrmalas pilsētas muzeja filiāļu sniegto pakalpojumu attīstība un digitalizācija” īstenošanu (lēmums Nr.564)

Ziņotājs:

I.Baumane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Jūrmalas pilsētas muzeja filiāļu sniegto pakalpojumu attīstība un digitalizācija” īstenošanu.

45. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.341 "Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem" (lēmums Nr.565)

Ziņotājs:

S.Usāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.341 "Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem".

46. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija noteikumos Nr.3 "Jūrmalas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi" (noteikumi Nr.4)

Ziņotājs:

S.Usāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt noteikumus par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija noteikumos Nr.3 "Jūrmalas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi".

47. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.27)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka papildu sagatavotajiem un deputātiem izsniegtajiem papildinājumiem saistošo noteikumu projektam, ir lūgums deputātus atbalstīt vēl šādus pieprasījumus:

· Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Namiņš” – pārkārtot 22 euro apstiprinātā budžeta ietvaros elektrobarošanas iekārtas iegādei;

· AJP Saimniecības nodaļa - saistībā ar Covid-19 pandēmijas dēļ izsludināto ārkārtas situāciju, nepildās maksas pakalpojuma ieņēmumi, tādēļ tiek samazināti maksas pakalpojuma ieņēmumi un izdevumi par 65 910 euro, kā rezultātā attiecīgi ir nepieciešami papildus līdzekļi pamatbudžetā 41009 euro apmērā.

· Sporta servisa centrs - tiek veiktas izmaiņas visās tāmēs t.sk. stadiona “Sloka”, JVĢ sporta halles, sporta nama “Taurenītis”, Jūrmalas pludmales centra un Sporta skolas peldbaseina uzturēšanai, jo, saistībā ar Covid-19 pandēmijas dēļ izsludināto ārkārtas situāciju, netiek iekasēti plānotie maksas pakalpojumi.

· ĪP Pašvaldības īpašumu nodaļas Pašvaldības īpašumu Tehniskā nodrošinājuma daļa – tā kā netiks apgūti piešķirtie līdzekļi, tiek samazinātas ieņēmumu izdevumu tāmes par neapgūto summu atlikumiem kopumā par 512 174 euro.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”.

48. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr.340 “Par veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam apstiprināšanu” un uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr.566)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr.340 “Par veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam apstiprināšanu” un uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu.

49. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra nolikumā Nr.29 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums”” (nolikums Nr.41)

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 9 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – 6 (U.Kronblūms, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba)), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra nolikumā Nr.29 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums””.

50. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālo pakalpojumu centrs ”Kauguri”” nolikums (nolikums Nr.42)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma:

pieņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālo pakalpojumu centrs ”Kauguri”” nolikumu.

51. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikumā Nr.8 “Labklājības pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.43)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (G.Grūba, M.Stulpiņš)), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikumā Nr.8 “Labklājības pārvaldes nolikums”.

52. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums" (saistošie noteikumi Nr.28)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš ziņo, ka, saistībā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālo pakalpojumu centrs ”Kauguri”” izveidi, ir sagatavota saistošo noteikumu projekta papildinātā redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums".

53. Par būvju nojaukšanu Olgas ielā 5, Jūrmalā (lēmums Nr.567)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Olgas ielā 5, Jūrmalā.

54. Par būves nojaukšanu Kalēju ielā 16, Jūrmalā (lēmums Nr.568)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Kalēju ielā 16, Jūrmalā.

55. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gāršas ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.569)

56. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanu Lāčplēša ielā 12, Jūrmalā, un Lāčplēša ielā 14A, Jūrmalā (lēmums Nr.570)

57. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Oļģerta ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.571)

58. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Valkas ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.572)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gāršas ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

2. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanu Lāčplēša ielā 12, Jūrmalā, un Lāčplēša ielā 14A, Jūrmalā.

3. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Oļģerta ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

4. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Valkas ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

59. Par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.573)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka ir sagatavota un deputātiem izsniegta precizēta lēmuma projekta redakcija, konstatējošā daļā ir precizēts, ka šis jautājums netika atkārtoti izskatīts Attīstības un vides jautājumu komitejā un papildināts ar darba grupas 2020.gada 12.oktobra sanāksmes protokolu.

Izsakās:

G.Grūba – izsakās, ka iepriekš dome pieņēma lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ar mērķi paredzēt tādas apbūves izvietošanu, kas paredzēta tikai pašvaldības funkciju veikšanai, taču darba grupas 2020.gada 12.oktobra sanāksmē jau tiek lemts un arī šobrīd sagatavotajā lēmuma projektā ir paredzēti iespējami plašāki atļautās izmantošanas veidi - tirdzniecība, ēdināšana u.c. Viņaprāt, šāda situācija un arī tas, ka, nav ņemts vērā Attīstības un vides jautājumu komitejā lemtais par precīziem atļautās izmantošanas veidiem, liek domāt un rada aizdomas, ka šis īpašums tiek sagatavots izmantošanai kādām privātām, nevis pašvaldības interesēm.

U.Kronblūms uzskata, ka detālplānojums ir izstrādāts pretēji iepriekš pieņemtajam lēmumam, tā būtībai, un deputāti ir maldināti par to balsojot. Neatbalsta tāda apjoma pašvaldības ēkas būvniecību, kuru pēc tam ir plānots arī daļēji iznomāt ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai. Uzskata to par pašvaldības līdzekļu izšķērdēšanu, ieskaitot arī tos, kas nepieciešami detālplānojuma izstrādei.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu (“par” – 8 (J.Lediņš, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe), “pret” – 6 (U.Kronblūms, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “atturas” – 1 (A.Adijāne)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

60. Par dzīvojamās telpas Dzirnavu ielā 48A-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā (lēmums Nr.574)

61. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-219, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.575)

62. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-506, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.576)

63. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 16, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.577)

64. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 30, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.578)

65. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-64, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.579)

66. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-104, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.580)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Dzirnavu ielā 48A-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā.

2. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-219, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-506, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

4. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 16, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

5. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 30, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

6. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-64, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

7. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-104, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

67. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.581)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

68. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.582)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

69. Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, ēkas un zemesgabala 465/980 domājamās daļas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.583)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, ēkas un zemesgabala 465/980 domājamās daļas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

70. Par dzīvokļa īpašuma Nr.102 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.584)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.102 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, atsavināšanu.

71. Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.585)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

72. Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.586)

Ziņotājs:

S.Brauere ziņo, ka ir nepieciešams papildināt lēmuma projekta 2.pielikumu ar 4.1.1.punktu šādā redakcijā:

“Gadījumā, ja stājas spēkā attiecīgi Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, Izsole notiek bez Izsoles pretendentu klātbūtnes”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu.

73. Par zemes vienības Sloka 9307, Jūrmalā, sadalīšanu līdz pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā (lēmums Nr.587)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības Sloka 9307, Jūrmalā, sadalīšanu līdz pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā.

74. Par nekustamajiem īpašumiem krasta kāpu aizsargjoslā un to pārņemšanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.588)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamajiem īpašumiem krasta kāpu aizsargjoslā un to pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

75. Par nekustamā īpašuma Jūras ielā 61, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.589)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūras ielā 61, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības īpašumā.

76. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Amulas ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.590)

77. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Alojas ielā 3, Jūrmalā (lēmums Nr.591)

78. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Andreja Upīša ielā 11, Jūrmalā (lēmums Nr.592)

79. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Atbalss ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.593)

80. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 93, Jūrmalā (lēmums Nr.594)

81. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzelzceļa ielā 25/27, Jūrmalā (lēmums Nr.595)

82. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā (lēmums Nr.596)

83. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzirksteles ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.597)

84. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ceriņu ielā 14, Jūrmalā (lēmums Nr.598)

85. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 25A, Jūrmalā (lēmums Nr.599)

86. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 30, Jūrmalā (lēmums Nr.600)

87. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 59, Jūrmalā (lēmums Nr.601)

88. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 60, Jūrmalā (lēmums Nr.602)

89. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 66, Jūrmalā (lēmums Nr.603)

90. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kļavu ielā 13, Jūrmalā (lēmums Nr.604)

91. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Klints ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.605)

92. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 17A, Jūrmalā (lēmums Nr.606)

93. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 85, Jūrmalā (lēmums Nr.607)

94. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Muižas ielā 19, Jūrmalā (lēmums Nr.608)

95. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Nometņu ielā 6, Jūrmalā (lēmums Nr.609)

96. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Nometņu ielā 13, Jūrmalā (lēmums Nr.610)

97. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Olgas ielā 27, Jūrmalā (lēmums Nr.611)

98. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pilsoņu ielā 7, Jūrmalā (lēmums Nr.612)

99. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 7, Jūrmalā (lēmums Nr.613)

100. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas iela 48, Jūrmalā (lēmums Nr.614)

101. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 90, Jūrmalā (lēmums Nr.615)

102. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rojas ielā 8/10, Jūrmalā (lēmums Nr.616)

103. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rūdolfa Blaumaņa ielā 14, Jūrmalā (lēmums Nr.617)

104. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Saulgriežu ielā 5, Jūrmalā (lēmums Nr.618)

105. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 23, Jūrmalā (lēmums Nr.619)

106. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 45, Jūrmalā (lēmums Nr.620)

107. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 46, Jūrmalā (lēmums Nr.621)

108. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 55A, Jūrmalā (lēmums Nr.622)

109. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 59A, Jūrmalā (lēmums Nr.623)

110. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 75, Jūrmalā (lēmums Nr.624)

111. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Smilšu ielā 8, Jūrmalā (lēmums Nr.625)

112. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Smiltenes ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.626)

113. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 42, Jūrmalā (lēmums Nr.627)

114. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 68, Jūrmalā (lēmums Nr.628)

115. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 72, Jūrmalā (lēmums Nr.629)

116. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 74, Jūrmalā (lēmums Nr.630)

117. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 88, Jūrmalā (lēmums Nr.631)

118. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirgoņu ielā 20, Jūrmalā (lēmums Nr.632)

119. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 19, Jūrmalā (lēmums Nr.633)

120. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 21, Jūrmalā (lēmums Nr.634)

121. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 32, Jūrmalā (lēmums Nr.635)

122. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vikingu ielā 35, Jūrmalā (lēmums Nr.636)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Amulas ielā 2, Jūrmalā.

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Alojas ielā 3, Jūrmalā.

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Andreja Upīša ielā 11, Jūrmalā.

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Atbalss ielā 1, Jūrmalā.

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 93, Jūrmalā.

6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzelzceļa ielā 25/27, Jūrmalā.

7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā.

8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzirksteles ielā 2, Jūrmalā.

9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ceriņu ielā 14, Jūrmalā.

10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 25A, Jūrmalā.

11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 30, Jūrmalā.

12. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 59, Jūrmalā.

13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 60, Jūrmalā.

14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 66, Jūrmalā.

15. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kļavu ielā 13, Jūrmalā.

16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Klints ielā 1, Jūrmalā.

17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 17A, Jūrmalā.

18. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 85, Jūrmalā.

19. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Muižas ielā 19, Jūrmalā.

20. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Nometņu ielā 6, Jūrmalā.

21. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Nometņu ielā 13, Jūrmalā.

22. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Olgas ielā 27, Jūrmalā.

23. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pilsoņu ielā 7, Jūrmalā

24. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 7, Jūrmalā.

25. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas iela 48, Jūrmalā.

26. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 90, Jūrmalā.

27. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rojas ielā 8/10, Jūrmalā.

28. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rūdolfa Blaumaņa ielā 14, Jūrmalā.

29. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Saulgriežu ielā 5, Jūrmalā.

30. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 23, Jūrmalā.

31. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 45, Jūrmalā.

32. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 46, Jūrmalā.

33. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 55A, Jūrmalā.

34. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 59A, Jūrmalā.

35. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 75, Jūrmalā.

36. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Smilšu ielā 8, Jūrmalā.

37. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Smiltenes ielā 1, Jūrmalā.

38. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 42, Jūrmalā.

39. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 68, Jūrmalā.

40. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 72, Jūrmalā.

41. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 74, Jūrmalā.

42. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 88, Jūrmalā.

43. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirgoņu ielā 20, Jūrmalā.

44. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 19, Jūrmalā.

45. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 21, Jūrmalā.

46. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 32, Jūrmalā.

47. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vikingu ielā 35, Jūrmalā.

123. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumos Nr.3 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi" (noteikumi Nr.5)

Ziņotājs:

S.Brauere ziņo, ka, saskaņā ar Attīstības un vides jautājumā komitejā lemto, ir nepieciešams noteikumu projekta 2.punktu precizēt šādā redakcijā:

“Papildināt Noteikumus ar 13.1punktu šādā redakcijā:

“13.1 Reizi ceturksnī Valdītājs iesniedz Valdītāja pārraugošajai struktūrvienībai vai iestādei, nosūtot elektroniski uz e-pastu tās vadītājam, informāciju par Īpašuma vai tā daļas (izņemot sporta objektus) nodošanu īstermiņa nomā (iesniegums, līgums, maksājumu apliecinošs dokuments utml.)”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu ar precizējumu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumos Nr.3 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi".

124. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”” (lēmums Nr.637)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””.

Sēde slēgta plkst.12.30

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2020.gada 26.novembrī plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2020.gada 3.novembrī


Lejupielāde: DOC un PDF