Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 5.maija 41.nolikumu

2020.gada 29.oktobrīNr. 39

protokols Nr. 19, 37. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikumā Nr.6
“Jūrmalas Mākslas skolas nolikums”

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 16.panta otro daļu, 28.pantu, 73.panta
pirmās daļas 1.punktu, Izglītības likuma 22.panta
pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 9.pantu,
Profesionālās izglītības likuma 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikumā Nr.6 “Jūrmalas Mākslas skolas nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt 9.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“9.1. profesionālās ievirzes izglītības programma Vizuāli plastiskā māksla, programmas kods 20V 211 001”;

2. Svītrot 9.2.apakšpunktu.

3. Izteikt 10.1. un 10.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“10.1. pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 01 0111 11;

10.2. pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma, programmas kods 01 0111 21.”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis