Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 20.februārīNr. 56

protokols Nr. 3, 39. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā,
pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.1 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 8157, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 ar kopējo platību 33,3 m2, kopīpašuma 333/974 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3611 001, tajā skaitā 333/974 domājamās daļas no mājas funkcionāli saistītām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 3611 002, 1300 026 3611 004 un kopīpašuma 333/974 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3611, kura kopējā platība ir 1652 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.1), nostiprinātas 2019.gada 13.novembrī Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000100669 1.

Dzīvokļa īpašums Nr.1 ir vienistabas dzīvoklis, kas atrodas 2-stāvu koka mājas 1.stāvā, bez ērtībām.

Šobrīd par dzīvokļa īpašuma Nr.1 lietošanu nav noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums un tajā nav deklarētu personu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2013.gada 3.maija rīkojumu Nr.1.1-14/177, izveidotā komisija, apsekojot dzīvokļa īpašumu Nr.1, konstatēja, ka dzīvoklī ir jāveic apjomīgs remonts – istabā, virtuvē, vējtverī un koridorā nepieciešams kapitālais remonts, jāveic logu un grīdu nomaiņa (2016.gada 6.janvāra komisijas “Pašvaldības neizīrēto dzīvojamo telpu apsekošanas” sanāksmes protokols Nr.1). Dzīvoklis pašreizējā tehniskajā stāvoklī nav dzīvošanai derīgs. Domes Būvvalde 2018.gada 9.novembrī pieņēma lēmumu Nr.2544 “Par dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3611 001 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, ekspluatācijas aizliegumu un ēkas konservāciju”.

Lai dzīvokļa īpašumu Nr.1 pilnvērtīgi izmantotu, jāveic ēkas labiekārtošana, tajā skaitā nodrošinot nepieciešamos remontdarbus, kas paaugstinātu telpu labiekārtojuma līmeni atbilstoši sanitāro normu prasībām. Dome nav tiesīga dzīvokli piedāvāt personām, kuras reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanai, jo likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta pirmā un trešā daļa noteic, ka dzīvojamai telpai, kas tiek izīrēta, jābūt dzīvošanai derīgai un jāatbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām.

Dzīvokļa īpašumam Nr.1 ir noteiktas šādas vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Vindeks”

noteiktā tirgus vērtība

2019.gada 25.novembrī

VZD kadastrālā vērtība

2019.gada 30.septembrī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2020.gada 2.janvārī

2 500

5 153

3 231,49

Atbilstoši SIA “Infinitum” 2017.gada 16.maija tehniskās apsekošanas atzinumam par dzīvojamās tehniskās stāvokļa novērtējumu konstatēts, ka dzīvojamās mājas tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā neapmierinošs. Dzīvojamā mājā ir antisanitārs stāvoklis, bojātas apkures ierīces un neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošās elektroapgādes sistēma rada paaugstinātu ugunsbīstamību ēkā. Dzīvojamā māja atrodas pirmsavārijas stāvoklī. Dzīvojamās mājas atjaunošana nav lietderīga.

Ievērojot to, ka dzīvoklis pašreizējā tehniskajā stāvoklī nav dzīvošanai derīgs un ņemot vērā Domes Būvvaldes 2018.gada 9.novembrī pieņemto lēmumu Nr.2544, Domei nav nepieciešams saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr.1, jo ir aizliegta ēkas ekspluatācija.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, līdz ar to dzīvokļa īpašums Nr.1 ir atsavināms un saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu pārdodams izsolē.

Jūrmalas pilsētas dome 2017.gada 17.augustā pieņēma lēmumu Nr.381 “Par dzīvojamās mājas Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, tehnisko stāvokli un īrnieka nodrošināšanu ar dzīvojamo platību”, ar kuru nolēma atzīt dzīvojamo māju Brocēnu ielā 3, par dzīvošanai nederīgu, kā arī Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt jautājumu par nekustamā īpašuma Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, atsavināšanu.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2020.gada 3.janvāra sēdē (protokols Nr.8.2-7/1) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr.1 pirmās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) saskaņā ar Valsts zemes dienesta noteikto kadastrālo vērtību – 5 153 EUR, izsoles soli – 361 EUR, kas noapaļots līdz veselam EUR un izsoles reģistrācijas maksu - 140 EUR.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo, otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 10. un 15.pantu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2020.gada 3.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-7/1), Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 8.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), kā arī ievērojot to, ka dzīvojamā māja Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, nav vienots nekustamais īpašums, bet sadalīta trīs dzīvokļa īpašumos, kas reģistrēti atsevišķos zemesgrāmatas nodalījumos, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, ar tūlītēju samaksu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.1 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 8157, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 ar kopējo platību 33,3 m2, kopīpašuma 333/974 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3611 001, tajā skaitā 333/974 domājamās daļas no mājas funkcionāli saistītām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 3611 002, 1300 026 3611 004 un kopīpašuma 333/974 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3611, kura kopējā platība ir 1652 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.1).

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.1:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 5 153 EUR (pieci tūkstoši viens simts piecdesmit trīs euro);

2.2. izsoles soli 361 EUR (trīs simti sešdesmit viens euro);

2.3. izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro).

3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.1 rakstiskas izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Gadījumā, ja tiek rīkota otrā (vai trešā) dzīvokļa īpašuma Nr.1 izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3.punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu, izsoles soli un izsoles reģistrācijas maksu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF