Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 204

protokols Nr. 7, 3. punkts

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes
“Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojuma centrs”
amatiem ārkārtējās situācijas laikā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 15.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punktu, kas noteic, ka visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumu Nr.219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” 1.pielikuma 3.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikuma Nr.28 “Jūrmalas pilsētas pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 64.punktu, Jūrmalas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” 2020.gada 9.aprīļa darba vides riska novērtējumu par amatiem, kuri ir pakļauti veselībai kaitīgiem kombinētiem darba vides riskiem un lai nodrošinātu pašvaldībai būtisku funkciju izpildi ārkārtējās situācijas laikā sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt speciālo piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos Jūrmalas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” amatiem, kuriem saskaņā ar darba vides riska novērtējumu (pielikumā) ir noteikta III un IV riska pakāpe, ne vairāk kā 20% (divdesmit procentu) apmērā no darbiniekam noteiktās mēnešalgas laika posmā no 2020.gada 12.marta līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai valstī.

2. Uzdot Jūrmalas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” direktoram izvērtēt piemaksas apmēra noteikšanu darbiniekiem pēc faktiskiem apstākļiem un sagatavot rīkojumu par speciālās piemaksas piešķiršanu darbiniekiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF