Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 206

protokols Nr. 7, 9. punkts

Par tirdzniecības vietu nomas maksām

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, lai ierobežotu COVID-19 vīrusa izplatību, visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

Likuma “Par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pants noteic, ka valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas uz šā likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu un par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” nosaka kārtību, kādā uz likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" darbības laiku komersantam vai citam saimnieciskās darbības veicējam, biedrībai un nodibinājumam, kuru ietekmējusi ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, piemēro publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot maksājumus par patērētajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumu Nr.59 “Par tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu”, Jūrmalas centra rajonā tika izveidotas un apstiprinātas ielu tirdzniecības vietas.

Jūrmalas pilsētas domē ir saņemti iesniegumi no komersantiem, kas nomā Jūrmalas pilsētas domes izveidotās tirdzniecības vietas (turpmāk – komersants (nomnieks)), kuriem krīzes seku rezultātā ir pasliktinājusies finanšu situācija.

Pamatojoties uz likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu, Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīļa noteikumu Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.punktu, 4.punktu un 6.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Par laika posmu no 2020.gada 12.marta, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad spēku zaudē likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” piemērot:

1.1. tirdzniecības vietas nomas maksas atbrīvojumu, ja komersants (nomnieks) noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā;

1.2. tirdzniecības vietas nomas maksas samazinājumu atbilstoši komersanta (nomnieka) ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam attiecīgajā mēnesī, bet nepārsniedzot 90% no nomas līgumā noteiktās nomas maksas, ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīļa noteikumu Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3. un 4.punktā noteiktos kritērijus un pamatojoties uz 6.punktā noteiktajā kārtībā aizpildītu komersanta (nomnieka) iesniegumu.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Tirdzniecības vietu nomas tiesību izsoles komisijai pieņemt lēmumu par komersantu (nomnieku) tirdzniecības vietu nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu.

3. Noteikt, ka nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums atbilstoši šī lēmuma 1.punktā noteiktajam, piemērojams Ministru kabineta 2020.gada 24.marta noteikumos Nr.151 “Nozares, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija” noteikto nozaru komersantiem (nomniekiem), kā arī citu nozaru - mazumtirdzniecības, ēdināšanas pakalpojumu un pārtikas ražošanas nozaru komersantiem (nomniekiem).

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai veikt nepieciešamās darbības komersantu (nomnieku) saņemto iesniegumu izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes Tirdzniecības vietu nomas tiesību izsoles komisijā un informēt komersantu (nomnieku) par Jūrmalas pilsētas domes Tirdzniecības vietu nomas tiesību izsoles komisijas pieņemto lēmumu.

5. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai veikt tirdzniecības vietu nomas maksas uzskaiti un pārrēķinu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes Tirdzniecības vietu nomas tiesību izsoles komisijā pieņemtajiem lēmumiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF