Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 211

protokols Nr. 7, 16. punkts

Par līdzdalības noslēgšanu biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija”
īstenotajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+”
pamatdarbības Nr.2 (KA2) projektā “Sociālā
iekļaušana jauniešu centros”

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktam, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra lēmumu Nr.18 “Par līdzdalību biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” īstenotā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) projekta „Sociālā iekļaušana jauniešu centros” īstenošanu”, biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” 2020.gada 16.aprīļa vēstuli Nr.3 “Par projekta “Social inclusiona in Youth center” noslēgumu”, ievērojot Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” programmas vadlīnijas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra līdzdalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) projektā “Sociālā iekļaušana jauniešu centros” sadarbībā ar projekta koordinatoru Latvijā – biedrību “Jaunatnes līderu koalīcija”, saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu “Sociālā iekļaušana jauniešu centros” noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas EUR 681.67 EUR (2.pielikums “Projekta “Sociālā iekļaušana jauniešu centros” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Sociālā iekļaušana jauniešu centros” finanšu līdzekļu apguvi”).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 21.maija lēmumam Nr.211

(protokols Nr.7, 16.punkts)

Projekta “Sociālā iekļaušana jauniešu centros” noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums

Sociālā iekļaušana jauniešu centros

Līguma/vienošanās Nr.

2017-2-SI03-KA347_014270

Darbības programmas nosaukums:

Erasmus+

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

pamatdarbība Nr. 2 (KA2) “Stratēģiskā partnerība”

Projekta mērķis

Izstrādāt rekomendācijas jauniešu centru sociālās iekļaušanas stratēģiskajām programmām

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

1. Studiju vizīte Vācijā

Iepazīšanās ar labās prakses piemēriem Vācijas jauniešu centros, divi dalībnieki, 9.-14.04.2018.

Iepazīti labās prakses piemēri 5 Vācijas jauniešu centros, viens dalībnieks, 9.-14.04.2018.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts. Ņemot vērā vizītes kopējās izmaksas, tika veiktas izmaiņas sākotnējos plānos un piedalījās viens dalībnieks. Vizītes laikā redzēto dalībniece prezentēja visiem centra darbiniekiem. Samazinājās no Jūrmalas pilsētas domes izlietotais finansējums.

2. Projekta partneru tikšanās Latvijā

Partneru tikšanās projekta tālāko aktivitāšu plānošanai, 30.07.-02.08.2018., 3 dalībnieki

Notikusi partneru tikšanās, kuras laikā iepazīti labās prakses piemēri Rīgā un Madonā, notikusi tālāko projekta aktivitāšu plānošana, 30.07.-02.08.2018., 3 dalībnieki

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

3. Apmācības Slovēnijā

Jaunatnes darbinieki apmācīti regulāra programmas satura izstrādei sociālās iekļaušanas jomā. 30.09. – 09.10.2018., 2 dalībnieki

Jūrmalas JIC jaunatnes darbinieces apguvušas zināšanas un metodoloģijas darbam ar jauniešiem no dažādām sociālā riska grupām, kā arī kompetences sociālās iekļaušanas programmu veidošanai. 1.-8.10.2018., 2 dalībnieki

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

4. Nacionālais seminārs Latvijā

Apkopotas praktiskas metodes sociāli atstumtu grupu atpazīšanai un sociālai iekļaušanai jauniešu centros; izveidota vietēja mēroga pilotprojekta programma, 2018.gada oktobris - novembris

3.aktivitātes dalībnieki dalījušies iegūtajās prasmēs un kompetencēs ar kolēģiem no citām Latvijas pašvaldībām. Izveidotas iestrādnes sociālās iekļaušanas pilotprojekta aktivitātēm Jūrmalā un citās Latvijas pašvaldībās.20.-21.02.2019, Cēsis, 3 dalībnieki

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

5. Vietējā mēroga sociālās iekļaušanas programmas aktivitāšu pilotprojekts

Īstenota vietēja mēroga pilotprojekta programma, lai veicinātu jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu, 2018.gada novembris – 2019.gada augusts,

Jūrmalā veikts pilotprojekts sociāli iekļaujošām mobilā jaunatnes darba aktivitātēm Lielupes pamatskolas telpās. Īstenotas 8 aktivitātes un izstrādāti secinājumi par iespējām un sarežģījumiem mobilā jaunatnes darba attīstībai Jūrmalā.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

6. Noslēguma konference Latvijā

Projekta rezultātu izplatīšana vismaz 50 citiem jaunatnes darbiniekiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem no dažādiem Latvijas reģioniem, 2019.gada septembris.

Projekta dalībnieki dalījušies ar pilotprojektu rezultātiem, labās prakses piemēriem un izstrādātajām rekomendācijām, kas iekļautas nacionālajā ziņojumā “Sociālā iekļaušana un jaunieši Latvijā – likumdošana, statistika, pieejamie atbalsta mehānismi un labās prakses piemēri. 03.09.2019. Jūrmalā. 45 dalībnieki , tajā skaitā 4 Jūrmalas BJIC pārstāvji.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts. Konferenci organizēja Jaunatnes Līderu Koalīcija, un BJIC nevarēja ietekmēt tā norisi. Tika sasniegti 45 cilvēki, bet mērķis informēt tika sasniegts, jo izplatīts, dalībniekiem, citiem sadarbības partneriem un arī publicēts http://www.waytothink.lv/materiali/sociala-ieklausana

7. Noslēguma partneru tikšanās Igaunijā

Projekta rezultātu un partnerības izvērtējums, nākotnes sadarbības iespēju un projektu plānošana. 2 dalībnieki, 2019.g. rudens (5 dienas)

Projekta partneru tikšanās laikā izvērtēta projekta norise katrā valstī, veikts projekta kopējais izvērtējums, un tā iespējamais turpinājums, 4.-6.09.2019., 2 dalībnieki

Izvirzītais mērķis tika sasniegts. Samazinājās Jūrmalas pilsētas domes finansējums, jo mazāk dienu, nekā plānots.

Projektā veiktie grozījumi

-

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

01.02.2018.-30.09.2019.

01.02.2018.-30.09.2019.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks

(pa ceturkšņiem)

2018. gads

Projekta īstenošanas laiks

(pa ceturkšņiem)

2019. gads

1

2

3

4

1

2

3

4

1. Studiju vizīte Vācijā

x

2. projekta partneru tikšanās Latvijā

x

3.Apmācības Slovēnijā

x

4.Nacionālais seminārs Latvijā

x

5. Noslēguma konference Latvijā

x

6. Noslēguma partneru tikšanās Igaunijā

x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

-

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks

(pa ceturkšņiem)

2018. gads

Projekta īstenošanas laiks

(pa ceturkšņiem)

2019. gads

1

2

3

4

1

2

3

4

1. Studiju vizīte Vācijā

x

2. projekta partneru tikšanās Latvijā

x

3.Apmācības Slovēnijā

x

4.Nacionālais seminārs Latvijā

x

5. Noslēguma konference Latvijā

x

6. Noslēguma partneru tikšanās Igaunijā

x

Projekta komanda

Vārds Uzvārds, jaunatnes lietu speciāliste (2018.g.)

Vārds Uzvārds, jaunatnes lietu speciāliste (2018./2019.)

Laura Lazdāne, Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes darbiniece, laura.lazdane@edu.jurmala.lv, t. +371 25728797;

Evija Majore, direktore

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta ietvaros izstrādāts nacionālais ziņojums “Sociālā iekļaušana un jaunieši Latvijā – likumdošana, statistika, pieejamie atbalsta mehānismi un labās prakses piemēri”, kura ietvaros norādīti arī atbalsta pasākumi jauniešiem – “Jauniešu garantija” (NVA) un projekts “Proti un dari”. Sagatavotas rekomendācijas un apkopoti noderīgi materiāli jauniešu centru sociālās iekļaušanas stratēģiskajām programmām (http://www.waytothink.lv/materiali/sociala-ieklausana/).

Projekta laikā 9 jauniešu centri, tajā skaitā arī Jūrmalas JIC, Latvijā izstrādāja vietēja līmeņa programmu sociālai iekļaušanai, kuras tika pilota projekta formātā izmēģinātas katrā no iesaistītajām pašvaldībām un prezentētas noslēguma konferencē Jūrmalā. Jūrmalas pilotprojektā, izmēģinot Jūrmalai jaunu jaunatnes darba formu – mobilo jaunatnes darbu, tika veiktas 8 aktivitātes, kuru plānošanā tika ievērotas rekomendācijas sociālās iekļaušanas stratēģisko programmu veidošanai. Īstenojot šo pilotprojektu, plānotie rezultāti netika sasniegti un tika secināts, ka izmantotā pieeja nav atbilstoša esošajai situācijai un iespējām. Tika izvirzīti vairāki pilotprojekta rezultātu sasniegšanas kavējošie faktori un iespējamie risinājumi. Kā primārais risinājums tika izvirzīta starpinstitucionālās sadarbības tīkla attīstīšana darbam ar jaunatni Jūrmalā. Balstoties uz šiem secinājumiem tika izstrādāts un 2019./2020. gadā tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas projekts “Ilgtspējīga [sa]darbība”.

Jūrmalas JIC jaunatnes darbinieki projekta laikā ir iepazinuši jauniešu centru sociālās iekļaušanas labās prakses piemērus no kolēģiem Latvijā un partnervalstīs, apgūstot dažādas metodoloģijas darbam ar sociāli atstumtiem jauniešiem un darbā ar jauniešiem iekļaujot tēmas, kas saistītas ar sociālo iekļaušanu, kā arī izveidotas ilgtspējīgas sadarbības pieredzes apmaiņai ar citu pašvaldību jaunatnes jomas ekspertiem un tiešajiem darba veicējiem. Lielākais ieguvums ir zināšanas un prasmes par sociālās iekļaušanas jautājumiem, kā arī apzinātie faktori, kas vēl jāattīsta un jāapgūst, lai darbā ar jauniešiem Jūrmalā veiksmīgi īstenotu sociāli iekļaujošas aktivitātes.

Norēķini par aktivitāšu īstenošanu projekta ietvaros 100% apmērā finansēti no Eiropas Savienības budžeta programmas "Erasmus+", kas bija vadošā partnera – Slovēnijas organizācijas “Youth Network MaMa” atbildība. Jūrmalas pilsētas dome atbalstīja ar līdzfinansējumu 681.67 EUR apmērā komandējumu izdevumu segšanai.


Pielikums Nr.2-3 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF