Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 215

protokols Nr. 7, 20. punkts

Par atbalstu jauno izpildītāju konkursam “Laima Voice”

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2020.gada 15.aprīlī saņēmusi nodibinājuma “LAIMA VOICE” (reģistrācijas Nr.40008297055) iesniegumu (Domes reģistrācijas Nr. 1.1-37/20S-6267) un 2020.gada 7.maijā iesniegumu (Domes reģistrācijas Nr.1.1-37/20S-7596) par iespēju atbalstīt jauno izpildītāju konkursu “Laima Voice”, kas notiks laika periodā no 2020.gada 9.aprīļa līdz 30.jūlijam un piešķirtās specbalvas īstenošanu (uzvarētāja uzstāšanās) 2021.gada jūlijā.

Jauno izpildītāju konkursa “Laima Voice” (turpmāk – Konkurss) ideja ir radusies, reaģējot uz šī brīža ārkārtas situāciju Latvijā un pasaulē, saistībā ar Covid-19 izplatību. Tā kā pulcēšanās aizlieguma dēļ, šobrīd kultūras un radošās aktivitātes ir pārceltas virtuālajā telpā, tad arī nodibinājums “LAIMA VOICE piedāvā šādu iespēju sabiedrībai, organizējot Konkursu. Tā ietvaros tiks veidota plaša un mūsdienīga publicitātes kampaņa. Konkursa atlase noritēs sociālajos tīklos, tādēļ tajā varēs piedalīties ikviens interesents, neatkarīgi no atrašanās vietas un vecuma ierobežojuma. Radošākie dalībnieki saņems balvas, bet uzvarētājs kā specbalvu iegūs uzaicinājumu uzstāties festivālā "Laima Rendezvous Jūrmala" Dzintaru koncertzālē 2021.gada jūlijā. Konkursa virtuālā atlase un meistarklases notiks Laimas Vaikules mēģinājumu studijā Jūrmalā 2020.gada vasarā ar plašu rezonansi sociālajos tīklos.

Saskaņā ar iesniegto Konkursa organizēšanas ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu, Konkursa kopējās izmaksas ir 22161,00 euro (divdesmit divi tūkstoši viens simts sešdesmit viens euro 00 centi), no kuriem Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums sastāda 5000, 00 euro (pieci tūkstoši euro 00 centi). Dalība konkursā ir bezmaksas un līdz ar to netiek plānoti ieņēmumi.

Balstoties uz iesniegto iesniegumu un izvērtējot normatīvo aktu prasības komercdarbības atbalsta piešķiršanai, un atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam (apstiprināta ar Domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apstiprināšanu”) vidēja termiņa mērķa M3 “Sociālā infrastruktūra” prioritātes P3.3 “Daudzveidīga kultūras un sporta vide” rīcības virzienam R3.3.1 “Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide”, lai veicinātu Jūrmalas pilsētas starptautisko atpazīstamību, tūrisma attīstību un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt jauno izpildītāju konkursa “Laima Voice” īstenošanu un noslēgt ar tā organizētāju nodibinājumu “LAIMA VOICE” (reģistrācijas Nr. 40008297055) līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu 5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro, 00 centi) apmērā, sedzot izmaksas, kas saistītas ar projekta vadību, materiālu atlasi, videomontāžu, publicēšanu, studijas un iekārtas nomu, saskaņā ar pielikumā pievienoto ieņēmumu - izdevumu tāmi (konkursa “Laima Voice” ieņēmumu – izdevumu tāme).

2. Dome līdzfinansējumu konkursa organizēšanai piešķir kā de minimis atbalstu nodibinājumam “LAIMA VOICE” (reģistrācijas Nr. 40008297055) saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulas (EK) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 3.daļas a) apakšpunkta un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam 3., 4. un 5.panta nosacījumiem un Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumiem Nr.715 „Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”.

3. Noteikt Konkursa mērķi - atklāt talantīgus jaunos izpildītājus, motivēt attīstīt savu talantu un prasmes, pierādīt un parādīt savas radošās, muzikālās spējas.

4. Noteikt Konkursa sasniedzamos rezultātus:

4.1. nodrošināt augstas kvalitātes konkursa festivāla pieejamību interesentiem un Jūrmalas iedzīvotājiem,

4.2. popularizēt Jūrmalu kā konkursu un festivālu pilsētu.

5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Domes Kultūras nodaļai.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF