Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 218

protokols Nr. 7, 24. punkts

Par dalību INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas
2014. - 2020. gadam projektu atlasē ar projekta iesniegumu
“Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un
popularizēšana”/“Improvement and promotion
of the East Baltic Coast harbours network”
(EASTBALTIC HARBOURS)

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu un Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R2.4.1. “Jūrmalas ostas attīstība” aktivitāti Nr.78 “Jūrmalas ostas infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” un rīcības virziena R2.4.2. “Kuģošanas infrastruktūras attīstība Lielupē” aktivitāti Nr.81 “Navigācijas iekārtu ikgadējā uzturēšana”, Jūrmalas ostas attīstības programmas 2014.-2022.gadam rīcības plānu un tā aktivitātēm“ mērķi Nr.5.2. M1 “Publiskā infrastruktūra”, M3 “Atpazīstamība” un ievērojot Rīgas plānošanas reģiona 2020.gada 27.marta vēstuli Nr. 7.9./119/20 “Par Projektu “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/“Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network” (EASTBALTIC HARBOURS)” un pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas ostas pārvaldes” (turpmāk Jūrmalas ostas pārvalde) dalību INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam atklātajā projektu konkursā ar projekta iesniegumu “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/“Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network” (EASTBALTIC HARBOURS, turpmāk - projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri – Rīgas plānošanas reģionu, un projekta partneriem – Kurzemes plānošanas reģionu un jahtu ostām Latvijā un Igaunijā.

2. Noteikt projekta mērķi - turpināt attīstīt Latvijas un Igaunijas jahtu ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem un popularizēt Austrumbaltijas piekrastes ostas kā burāšanas galamērķus.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas - uzlabota jahtu ostu infrastruktūra, pakalpojumi un jahtu ostu starptautiskais mārketings, izveidotas papildus jahtu piestātnes, iegādāts karšu ploteris un motors ostas apkalpes laivai.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2020.gada 1.jūnija līdz 2022.gada 30.septembrim.

5. Noteikt Jūrmalas ostas pārvaldes kā projekta partnera projekta kopējās indikatīvās izmaksas 120 000,00 EUR (viens simts divdesmit tūkstoši eiro un 00 centi), t.sk.:

5.1. attiecināmo izmaksu summa 120 000,00 EUR (viens simts divdesmit tūkstoši eiro un 00 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 102 000,00 EUR (simtu divi tūkstoši eiro un 00 centi);

5.1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 13% jeb 15 600,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši seši simti eiro un 00 centi);

5.1.3. Jūrmalas ostas pārvaldes līdzfinansējums ir 2% jeb 2 400,00 EUR (divi tūkstoši četri simti eiro un 00 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu 87 000,00 EUR (astoņdesmit septiņi tūkstoši eiro un 00 centi) jeb 85.29% no 5.1.1.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžeta.

7. Pieņemt zināšanai, ka Jūrmalas ostas pārvalde projekta iesnieguma sagatavošanai un iesniegšanai nepieciešamo informāciju iesniegusi Rīgas plānošanas reģionam līdz 2020.gada 14.aprīlim.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF