Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 220

protokols Nr. 7, 26. punkts

Par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu sadzīves atkritumu
apglabāšanai poligonā “Janvāri”

Jūrmalas pilsētas domē 2020.gada 8.maijā saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra” iesniegums (reģistrēts ar lietas Nr.1.1-37/20S/7636) ar lūgumu pagarināt 2012.gada 11.jūnijā noslēgto līgumu Nr.1.1-16.4.3/517 (turpmāk – Līgums) par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā - sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Janvāri”.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra” ir īstenojusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu Nr.3DP/3.5.1.2.2/11/IPIA/VARAM/008 “Piejūras reģiona atkrituma apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta” (turpmāk – Projekts), kura pēcieviešanas uzraudzības periods ir līdz 2021.gada 31.decembrim. Saskaņā ar 2008.gada 18.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.667 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti “Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība” 13.3.punktu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionam piekritīgajām pašvaldībām noslēgto līgumu darbības laikam jābūt vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2013.-2020.gadam un Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.337 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem”, Jūrmala pilsētas pašvaldība ir iekļauta Piejūras atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Tā kā Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam ir izstrādes procesā, bet saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu regulējumu attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā radītos sadzīves atkritumus apglabā tikai attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas reģiona sadzīves atkritumu poligonā vai nodod tos attiecīgajās pārkraušanas stacijās, Līgumā noteiktās pušu saistības saglabājamas nemainīgas līdz tālākām izmaiņām normatīvajos aktos, kas nosaka atkritumu apsaimniekošanas reģionus.

Ņemot vērā, ka Līgums bija noslēgts uz laiku līdz 2020.gada 2.maijaim un beidzoties tā termiņam netika pagarināts, ir nepieciešams turpināt ar Līgumu uzņemto saistību izpildi līdz izmaiņām normatīvajos aktos, kas nosaka atkritumu apsaimniekošanas reģionus, lai nodrošinātu minētās prasības piesaistīto Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvei saistībā ar veiktiem ieguldījumiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja infrastruktūrā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un ievērojot Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumus Nr.337 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1.  Noslēgt ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” vienošanos par sabiedriskā pakalpojuma - Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā savākto sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā „Janvāri” Laidzes pagastā, Talsu novadā - sniegšanas turpināšanu saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļai sagatavot parakstīšanai 1.punktā vienošanos.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 21.maija lēmumam Nr.220

(protokols Nr.7, 26.punkts)

Vienošanās Nr.____________

par sabiedriskā pakalpojumu sniegšanu

sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Janvāri”

Jūrmalā, 2020. gada ___.________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357 , adrese Jomas iela 1/5, Jūrmala LV-2015 (turpmāk - Pašvaldība), kuras vārdā saskaņā ar nolikumu rīkojas tās priekšsēdētājs Gatis Truksnis, no vienas puses un

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””, reģistrācijas Nr.40003525848, juridiskā adrese Rīgas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 (turpmāk - Pakalpojuma sniedzējs), kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis Ēriks Zaporožecs, no otras puses,

abi kopā turpmāk saukti kā Puses vai katrs atsevišķi kā Puse,

ievērojot Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumus Nr.337 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem”,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada __. _______ lēmumu un 2012.gada 11.jūnijā Pušu starpā noslēgtā līgumu Nr.1.1-16.4.3/517 par pakalpojumu sniegšanu – sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Janvāri” (turpmāk – Līgums), vienojas par sekojošo:

1. Puses apņemas turpina pildīt ar Līgumu uzņemtās saistības par pakalpojumu sniegšanu – sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Janvāri” atbilstoši Līguma nosacījumiem..

2. Noslēdzot šo vienošanos, netiek piemērots Līguma 2.5.punkts, jo šīs vienošanās izpilde uzskatāma par Līguma turpinājumu.

3. Puses arī turpmāk apņemas ievērot nosacījumus, kādus sabiedriskā pakalpojuma sniedzējam paredz Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmums Nr.2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

4. Vienošanās stājas spēkā ar abpusējas parakstīšanas brīdī, un ir spēkā līdz izmaiņām normatīvajos aktos, kas nosaka atkritumu apsaimniekošanas reģionus, bet nepārsniedzot normatīvajos aktos noteikto kopējo pieļaujamo 10 gadu termiņu pakalpojuma sniegšanai. Vienošanās nosacījumi piemērojami no 2020.gada 3.maija.

5. Vienošanās ir sastādīta uz vienas lapas divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

Pašvaldība:

Pakalpojuma sniedzējs:

(amats, vārds, uzvārds)

Valdes loceklis Ēriks Zaporožecs


Lejupielāde: DOC un PDF