Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 222

protokols Nr. 7, 31. punkts

Par parāda norakstīšanu

Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes 2018.gada 18.janvāra lēmumu Nr.1.1-8/447 “Par samaksas veikšanu” un 2019.gada 17.janvāra lēmumu Nr.1.1-8/441 “Par samaksas veikšanu”, lūdza Vārds Uzvārds veikt samaksu par bērnam Vārds Uzvārds sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā „Sprīdītis” (turpmāk – ārpusģimenes aprūpes pakalpojums) par laika periodu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 24.novembrim un bērnam Vārds Uzvārds sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu par laika periodu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 4.jūnijam.

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistrā esošo informāciju Vārds Uzvārds 2020.gada 24.martā ir miris. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde 2020.gada 14.aprīlī saņēma Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.107 zvērinātās tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas 2020.gada 8.aprīļa lēmumu Nr.03371/107/2020-NOS “Lēmums par izpildu lietvedības izbeigšanu”, ar kuru sakarā ar parādnieka miršanas faktu izbeigta izpildu lieta par parāda piedziņu no Vārds Uzvārds.

Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142 “Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 13.punkts nosaka, ka ar bērna vecāka nāvi pakalpojuma samaksas parāda piedziņu pret attiecīgo bērna vecāku izbeidz un pakalpojuma samaksas parāda summu dzēš.

Pamatojoties uz likuma “Par grāmatvedību” 2.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142 “Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 13.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes bilances uzskaitē esošo prasību apmēru un samaksāto avansu vērtību precīzu atspoguļošanu bilances uzskaitē, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Norakstīt no Jūrmalas pilsētas domes bilances uzskaitē esošā Vārds Uzvārds parādu par kopējo summu 3603,40 euro (trīs tūkstoši seši simti trīs euro un 40 centi).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF