Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 224

protokols Nr. 7, 33. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnijā lēmuma Nr.295
„Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Jūras ielā 35, Jūrmalā”
atzīšanu par spēku zaudējušu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2019.gada 20.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.295 „Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Jūras ielā 35, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums). Lēmuma lemjošās daļas 1.punktā dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1501 001 (turpmāk – Ēka) noteica vidi degradējošas ēkas statusu un saistībā ar piešķirto statusu Lēmuma lemjošās daļas 2.punktā nekustamajam īpašumam Jūras ielā 35, Jūrmalā ar kadastra Nr.1300 009 1505 (turpmāk – Nekustamais īpašums) tika noteikta paaugstināta Nekustamā īpašuma nodokļa likme. Lēmuma lemjošās daļas 3.punktā Nekustamā īpašuma īpašniekiem tika uzdots līdz 2020.gada 30.janvārim veikt būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā Ēkas sakārtošanu: Ēkas fasādes krāsošanu un remontu vai Ēkas konservāciju.

Domes 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.1.apakšpunktā noteikts, ka šo saistošo noteikumu 3.punktā noteikto nodokļa likmi par būvi pārtrauc piemērot, ja atcelts lēmums par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu - ar nākamo mēnesi pēc lēmuma pieņemšanas.

Domes Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektors 2020.gada 8.maijā sagatavoja atzinumu Nr.BIS-BV-15.1-2020-344 par būves ekspluatācijas pārbaudi. Būvinspektors veicot Nekustamā īpašuma pārbaudi, konstatēja, ka Ēkas fasādei ir veikti krāsošanas un remonta darbi, krāsu risinājums atbilst arhitektoniskajam stilam un iekļaujas apkārtesošajā pilsētvides ainavā, atbilst Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā esošai krāsu pasei. Tā kā ir veikta Ēkas sakārtošana un šobrīd nepastāv tie apstākļi, uz kā pamata Ēka tika klasificēta kā vidi degradējoša, ir pamats Lēmumu atzīt par spēku zaudējušu.

Ievērojot iepriekš minēto, Administratīvā procesa likuma 70.panta trešo daļu, Domes 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.29 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1501 001 Jūras ielā 35, Jūrmalā vidi degradējošas ēkas statusu un paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumu Nr.295 „Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Jūras ielā 35, Jūrmalā”.

3. Uzdot Domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai veikt nekustamā īpašuma Jūras ielā 35, Jūrmalā nodokļa pārrēķinu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.29 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.1.apakšpunktu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF