Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 233

protokols Nr. 7, 42. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 19.marta lēmumā Nr.127
“Par sociālo dzīvojamo māju Valkas ielā 3, Jūrmalā”

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – dome) 2020.gada 19.martā pieņēma lēmumu Nr.127 “Par sociālo dzīvojamo māju Valkas ielā 3, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr.127), ar kuru cita starpā nolēma neizmantot sociālo dzīvojamo māju Valkas ielā 3, Jūrmalā pašvaldības autonomās funkcijas – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā – nodrošināšanai.

Izskatot jautājumu par nepieciešamību izdarīt grozījumu Lēmumā Nr.127, dome konstatē, ka atbilstoši Lēmuma Nr.127 2.punktam ar sociālās dzīvojamās mājas Valkas ielā 3, Jūrmalā visiem īrniekiem ir pārslēgti sociālās dzīvojamās telpas īres līgumi par citas sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvojamā mājā Skolas ielā 44, Jūrmalā 2020.gada maija mēnesī.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas 2020.gada 14.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Lēmumā Nr.127 šādu grozījumu:

Aizstāt lemjošās daļas visā tekstā skaitli un vārdu “6.jūliju” ar skaitli un vārdu “31.maiju”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF