Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 234

protokols Nr. 7, 43. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2020.gada 20.februārī pieņēma lēmumu Nr.53 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli” par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 2264, kas sastāv no dzīvokļa Nr.144 ar kopējo platību 96,2 m2, kopīpašuma 9230/1020430 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 2005 001, kopīpašuma 9230/1020430 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 2005, kura kopējā platība ir 7781 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums), pārdošanu trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja trešās izsoles sākumcenu 26 100 EUR (divdesmit seši tūkstoši viens simts euro), izsoles soli 1827 EUR (viens tūkstotis astoņi simti divdesmit septiņi euro) un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro).

Dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumi apstiprināti ar Domes 2019.gada 29.augusta lēmumu Nr.452 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” (turpmāk – Izsoles noteikumi).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2020.gada 22.aprīlī notika dzīvokļa īpašuma trešā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās viens dalībnieks. Par izsoles uzvarētāju kļuva izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.1 – Vārds Uzvārds (turpmāk – izsoles uzvarētājs), kura piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir 31 581 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit viens euro), kas paaugstināta par trīs izsoles soļiem.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no dzīvokļa īpašuma izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2020.gada 17.martā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 2610 EUR un atlikušo pirkuma maksas daļu iemaksāja: 2020.gada 28.aprīlī – 6500 EUR un 2020.gada 29.aprīlī – 22 471 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, Domei ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2020.gada 22.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/17), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2020.gada 22.aprīlī notikušās dzīvokļa īpašuma Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 2264, kas sastāv no dzīvokļa Nr.144 ar kopējo platību 96,2 m2, kopīpašuma 9230/1020430 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 2005 001, kopīpašuma 9230/1020430 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 2005, kura kopējā platība ir 7781 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums), izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu izsoles uzvarētājam – Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 31 581 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit viens euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF