Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 235

protokols Nr. 7, 44. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2020.gada 20.februārī pieņēma lēmumu Nr.52 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli” par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 0699, kas sastāv no dzīvokļa Nr.120 ar kopējo platību 54,5 m2, kopīpašuma 5290/1226930 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1104 001, kopīpašuma 5290/1226930 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1104, kura kopējā platība ir 13475 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums), pārdošanu trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja trešās izsoles sākumcenu 16 980 EUR (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit euro), izsoles soli 1189 EUR (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit deviņi euro) un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro).

Dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumi apstiprināti ar Domes 2019.gada 29.augusta lēmumu Nr.448 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” (turpmāk – Izsoles noteikumi).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2020.gada 22.aprīlī notika dzīvokļa īpašuma trešā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās divi dalībnieki. Par izsoles uzvarētāju kļuva izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.1 – Vārds Uzvārds (turpmāk – izsoles uzvarētājs), kura piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir 22 925 EUR (divdesmit divi tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci euro), kas paaugstināta par pieciem izsoles soļiem.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no dzīvokļa īpašuma izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2020.gada 16.aprīlī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 1698 EUR un atlikušo pirkuma maksas daļu iemaksāja 2020.gada 12.maijā - 21 227 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, Domei ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2020.gada 22.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2020.gada 22.aprīlī notikušās dzīvokļa īpašuma Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 0699, kas sastāv no dzīvokļa Nr.120 ar kopējo platību 54,5 m2, kopīpašuma 5290/1226930 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1104 001, kopīpašuma 5290/1226930 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1104, kura kopējā platība ir 13475 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums), izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu izsoles uzvarētājam – Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 22 925 EUR (divdesmit divi tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF