Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 242

protokols Nr. 7, 51. punkts

Par zemesgabala 23.līnijā 1A, Jūrmalā,
otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu
un trešo izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2017.gada 9.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.311 “Par neapbūvēta zemesgabala 23.līnija 1A, Jūrmalā, pirmo izsoli”, kas paredz atsavināt, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu 23.līnija 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 0162, ar platību 1207 m2 un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 208 600 EUR. Noteiktajā termiņā līdz 2017.gada 21.jūlijam uz zemesgabala pirmo izsoli reģistrējās viens izsoles pretendents - zemesgabala nomnieks Vārds Uzvārds. 2017.gada 26.jūlija zemesgabala izsolē izsoles dalībnieks atteicās atbilstoši izsoles noteikumu 2.4.apakšpunktam pirkt zemesgabalu par sākumcenu, kas paaugstināta par vienu izsoles soli. Izsoles dalībnieks paskaidroja, ka zemesgabala sākumcena ir noteikta nesamērīgi augsta, jo uz zemesgabala var būt tikai 1 stāva apbūve un apbūves laukums nevar pārsniegt 25 m2. Ievērojot izsoles noteikumu 7.1.3.apakšpunktu, kas nosaka, ka objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija atzina zemesgabala izsoli par nenotikušu (protokola Nr.8.2-58/17).

Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2017.gada 9.augusta sēdē (protokola Nr.8.2-58/20), izskatot jautājumu par zemesgabala otrās izsoles organizēšanu, nolēma veikt atkārtotu zemesgabala novērtēšanu, nosakot, ka zemesgabals novērtējams atbilstoši šobrīd spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam. Sertificēts vērtētājs SIA “Grant Thornton Baltic” noteica zemesgabala tirgus vērtību uz 2017.gada 23.augustu 68000 EUR apmērā atbilstoši šobrīd spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam, ievērojot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kas nosaka, ka zemesgabals atrodas Apstādījumu un atpūtas teritorijā (3D3).

Ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 3.panta 2.punkta nosacījumus, Dome 2018.gada 18.janvārī pieņēma lēmumu Nr.37 “Par neapbūvēta zemesgabala 23.līnija 1A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, kas paredz atsavināt, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu 23.līnija 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 0162, ar platību 1207 m2, un apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 166 880 EUR. Otrā izsole netika izsludināta.

2019.gada 12.novembrī Domē tika saņemts nekustamā īpašuma 23.līnija 1, Jūrmalā, īpašnieka Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts ar Nr.1.1-39/18131) par zemesgabala 23.līnija 1A, Jūrmalā, atsavināšanas procesa atsākšanu.

Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2020.gada 5.februāra sēdē (protokola Nr.8.2-7/2), izskatot jautājumu par zemesgabala otrās izsoles organizēšanu, nolēma atbilstoši Domes 2018.gada 18.janvāra lēmumam Nr.37 “Par neapbūvēta zemesgabala 23.līnija 1A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli” organizēt neapbūvētā zemesgabala 23.līnija 1A, Jūrmalā, otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumu Nr.311 “Par neapbūvēta zemesgabala 23.līnija 1A, Jūrmalā, pirmo izsoli”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 3.aprīlim nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2020.gada 8.aprīlī paredzēto zemesgabala otro izsoli. Līdz ar to, atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2.apakšpunktam, zemesgabala izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punkts noteic, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas.

Sertificēta vērtētāja

SIA “Grant Thornton Baltic”

noteiktā tirgus vērtība

2017.gada 9.maijā

Pirmās izsoles

sākumcena

Piedāvātā otrās

izsoles sākumcena

(samazinājums 20% apmērā)

Piedāvātā trešās izsoles

sākumcena

(samazinājums 40% apmērā)

VZD kadastrālā vērtība

2020.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances

vērtība (Domes Centralizētās

Grāmatvedības dati)

2020.gada 29.janvārī

208 600

208 600

166 880

125 160

471

471

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības (EUR):

Lai veidotos vienveidīga prakse jautājumos, kas skar nekustamo īpašumu atsavināšanu ar atlikto maksājumu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2015.gada 24.jūlija sēdē (protokola Nr.8.2-58/11) nolēma, ka gadījumos, kuros nosacītā cena lielāka par 100 000 EUR nekustamos īpašumus var atsavināt ar atlikto maksājumu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem, nosakot, ka par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2020.gada 29.aprīļa sēdē (protokols Nr.8.2-7/5) izskatīja jautājumu par zemesgabala 23.līnija 1A, Jūrmalā trešās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot trešās izsoles sākumcenu 125 160 EUR (cenas samazinājums par 40%), izsoles soli – 6258 EUR, izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta otrās daļas 1.punktu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumu Nr.311 “Par neapbūvēta zemesgabala 23.līnija 1A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 8.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2020.gada 29.aprīļa sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/5) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 13.maija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā neapbūvētā zemesgabala 23.līnija 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 0162, ar kopējo platību 1207 m2, otro izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu 23.līnija 1A, Jūrmalā, 1207 m2 nosakot:

2.1. trešās izsoles sākumcenu 125 160 EUR (viens simts divdesmit pieci tūkstoši viens simts sešdesmit euro);

2.2. trešās izsoles soli – 6258 EUR (seši tūkstoši divi simti piecdesmit astoņi euro);

2.3. trešās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro);

2.4. trešās izsoles nodrošinājumu 10 % apmērā no trešās izsoles sākumcenas, tas ir 12516 EUR (divpadsmit tūkstoši pieci simti sešpadsmit euro).

3. Apstiprināt zemesgabala izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemesgabalu pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles) vai ar atlikto maksājumu līdz vienam gadam, par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem pircējs maksā nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

5. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt nekustamā īpašuma trešo izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF