Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 251

protokols Nr. 7, 60. punkts

Par 2018.gada 24.maija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/706
pagarināšanu (Rīgas iela 2A, Jūrmalā)

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1998.gada 25.septembra lēmumu Nr.1730 “Par zemesgabala izveidošanu un īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Rīgas ielā 2A” izveidots zemesgabals Rīgas ielā 2A, Jūrmalā 1815 m2 platībā, zemesgabala daļa 1080 m2 platībā nepieciešama piekļūšanai kuģīšu piestātnei un lietus ūdens kolektora uzturēšanai.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.378 “Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 2A” zemesgabala daļai 735 m2 platībā noteikts lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūve un zemesgabala daļai 1080 m2 platībā noteikts lietošanas mērķis – dabas pamatnes, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Rīgas ielā 2A, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 009 6602, ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 1998.gada 11.decembra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4093.

Īpašuma tiesības uz atpūtas kompleksa jaunbūvi Rīgas ielā 2A, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 509 001, ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2015.gada 13.oktobra lēmumu nostiprinātas Vārds Uzvārds, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000466715 (pamatojoties uz 2015.gada 1.augusta Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu).

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.205 “Par zemesgabala Rīgas ielā 2A, Jūrmalā daļas nomu” starp Jūrmalas pilsētas domi un Vārds Uzvārds 2018.gada 24.maijā noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.2-16.3.1/706 par zemesgabala Rīgas ielā 2A, Jūrmalā, daļas 617 m2 platībā nomu līdz 2020.gada 24.maijam atpūtas kompleksa jaunbūves uzturēšanai, nosakot zemesgabala nomas maksu gadā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības ar lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve, bet ne mazāk kā 28, 00 EUR gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Jūrmalas pilsētas domē 2020.gada 29.aprīlī saņemts Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē, lietas Nr. 1.1-39/20S-7133 ) ar lūgumu pagarināt 2018.gada 24.maijā noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.1.2-16.3.1/706.

Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.350) 7.punktam apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.350 17.punktu apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 28 EUR gadā.

Ņemot vērā, ka Vārds Uzvārds piederošā atpūtas kompleksa jaunbūve atrodas uz zemesgabala daļas ar lietošanas mērķi komercdarbības objektu apbūve, nomas maksa aprēķināma no zemes kadastrālās vērtības ar lietošanas mērķi - komercdarbības objektu apbūve.

Ņemot vērā, ka atpūtas kompleksa jaunbūves īpašniece Vārds Uzvārds faktiski lieto pašvaldībai piederošu zemesgabala daļu, maksa par faktisko zemesgabala lietošanu maksājama no 2020.gada 25.maija.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punktu un 17.punktu, Vārds Uzvārds iesniegumu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2020.gada 12.maija sēdes lēmumu Nr.2 (protokols Nr.8-2-3/10) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 13.maija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt 2018.gada 24.maija Zemes nomas līgumu Nr.1.2-16.3.1/706, kas noslēgts starp Jūrmalas pilsētas domi un Vārds Uzvārds, par zemesgabala Rīgas ielā 2A, Jūrmalā, daļu 617 m2 platībā nomu līdz 2025.gada 24.maijam atpūtas kompleksa jaunbūves uzturēšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības ar lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Maksājumi par zemes faktisko lietošanu veicami no 2020.gada 25.maija.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt vienošanās par grozījumiem 2018.gada 24.maija Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/706 noslēgšanu (saskaņā ar vienošanās paraugu lēmuma pielikumā).

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt 4.punktā minēto vienošanos.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 21.maija lēmumam Nr.251

(protokols Nr.7, 60.punkts)

Vienošanās Nr. ______________

par grozījumiem 2018.gada 24.maija Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/706

Jūrmalā, 2020.gada___. ______________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada ____ lēmumu Nr._________ “Par 2018.gada 24.maija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/706 pagarināšanu (Rīgas iela 2A, Jūrmalā)”, no vienas puses, un

Vārds Uzvārds personas kods (turpmāk – NOMNIEKS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī Puses,

pamatojoties uz savstarpēji 2018.gada 24.maijā noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/706 (turpmāk – Līgums) 4.2.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada ___ lēmumu Nr.____ “Par 2018.gada 24.maija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/706 pagarināšanu (Rīgas iela 2A, Jūrmalā)”, vienojas par šādu grozījumu izdarīšanu Līgumā :

1. Papildināt ar 2.2.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.2.12. Līguma ietvaros saņemtos fizisko personu datus NOMNIEKS izmanto un uzglabā tikai saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām un no Līguma izrietošo saistību pienācīgai izpildei. NOMNIEKS apņemas informēt IZNOMĀTĀJU par jebkuru trešo personu pieprasījumu izsniegt personas datus, kā arī neizsniegt tos bez IZNOMĀTĀJA informēšanas, un pēc Līguma saistību izpildes iznīcināt dokumentus, kas satur personas datus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.”

2. Papildināt ar 3.41.punktu šādā redakcijā:

“3.4.1 IZNOMĀTĀJS rēķinu sagatavo elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. IZNOMĀTĀJA sagatavotais rēķins uzskatāms par saistošu NOMNIEKAM, ja tas satur atsauci uz Līgumu un to, ka tas sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. IZNOMĀTĀJS rēķinu elektroniski nosūta NOMNIEKAM uz e-pasta adresi e-pasts.”

3. Papildināt ar 3.61.punktu šādā redakcijā:

“3.61. PUSES vienojas, ka visi maksājumi par ZEMESGABALA faktisko lietošanu tiek veikti par periodu no 2020.gada 25.maija, par kuru veicamos maksājumus IZNOMĀTĀJS iekļauj pirmajā izrakstītajā rēķinā.”

4. Izteikt 4.1.punktu šādā redakcijā:

“4.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz 2025.gada 24.maijam.”

5. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

6. Šī vienošanās stājas spēkā no tās abpusējas parakstīšanas brīža un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

7. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie IZNOMĀTĀJA, otrs eksemplārs - NOMNIEKA. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

8. Vienošanās kā neatņemama sastāvdaļa pievienoti pielikums:

Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada ______ lēmuma Nr.____ “Par 2018.gada 2.maija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/706 pagarināšanu (Rīgas ielā 2A, Jūrmalā” noraksts uz __ lapas .

9. Līdzēju rekvizīti un paraksti:

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

E-pasts: pasts@jurmala.lv

_____________________________

E.Stobovs

NOMNIEKS

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

E-pasts:

_____________________________

V.Uzvārds


Lejupielāde: DOC un PDF