Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 23.jūlijāNr. 328

protokols Nr. 10, 3. punkts

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis”
vadītāja iecelšanu amatā

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.7 ,,Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” nolikums” 36.punktu un ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2020.gada 29.jūnija vēstuli Nr.4-7/20/2102 “Par vadītāju maiņu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Iecelt Nataļju STUPELI (personas kods) Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” vadītāja amatā ar 2020.gada 3.augustu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF