Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2020.gada 23.jūlijāNr.10

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas lietvede

Anna Pjatova

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Elizabete Krivcova, Rita Sproģe, Uldis Kronblūms, Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Andris Čuda, Ņikita Ņikiforovs, Larisa Loskutova, Guntis Grūba, Aivars Ozoliņš, Rolands Parasigs-Parasiņš, Jānis Lediņš

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Īpašumu pārvaldes vadītāja p.i.

Arturs Grants

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītājas vietniece

Arnita Liepiņa

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītājas vietniece

Marita Briede

Budžeta nodaļas vadītājas vietnieka p.i.

Daiga Paule

Personāla nodaļas vecākā referente

Sandra Brante

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Zane Leite

Pilsētplānošanas nodaļas kultūrvēsturiskā mantojuma speciāliste

Anita Naudiša

Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja

Rita Ansule

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Kultūras nodaļas vadītājas vietniece

Dace Ziemele

Kultūras nodaļas vecākā referente

Kristīne Zelicka

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Santa Barone-Upeniece

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Projektu nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Šponberga

Bāriņtiesas locekle

Olita Balciune

“Jūrmalas kapi” direktors

Guntars Lasis

Sporta servisa centra projektu ieviešanas nodaļas vadītājs

Jānis Rāfelds

Vides aizsardzības vecākā speciāliste

Ineta Umbraško

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītāja vietnieks

Vitālijs Kurpelis

Jūrmalas pilsētas muzeja direktore

Inta Baumane

Centrālās bibliotēkas direktore

Sarmīte Brence

SIA “Jūrmalas ūdens” Projektu ieviešanas vienības ekonomiste

Anda Zaķe

Jūrmalas kultūras centra direktors

A.Kristvalds

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu amatā

3.

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” vadītāja iecelšanu amatā

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

6.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanu

7.

Par projekta “Pašvaldības ēkas Raiņa ielā 62, Jūrmalā pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” ieceres īstenošanu

8.

Par izglītības iestādes "Sākumskola "Ābelīte" pamatizglītības programmas īstenošanas nodošanu izglītības iestādei Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola un izglītības iestādes "Sākumskola "Ābelīte"" reorganizēšanu par pirmsskolas izglītības iestādi "Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte""

9.

Par izmaiņām pakalpojumu līgumā ar SIA „deBusul Music” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

10.

Par izmaiņām pakalpojumu līgumā ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "L TIPS AGENCY" un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

11.

Par projekta „13.starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls „Vox angelica” pārcelšanu un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra lēmumā Nr.554 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa atjaunošana” īstenošanu”

13.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Interaktīva izstāde “Saulains stūrītis”” īstenošanu

14.

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi

15.

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”

16.

Par atkārtotu dalību Eiropas Komisijas LIFE programmas Vides apakšprogrammas projektu konkursa pirmajā kārtā ar projekta pieteikumu “Piekrastes zaļā infrastruktūra bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai un ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanai”

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmumā Nr.614 "Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020.gadam zvejai Rīgas jūras līča piekrastē"

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

19.

Par kustamās mantas - būvgružu konteineru, atsavināšanu

20.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73 ”Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

21.

Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem

22.

Par būves nojaukšanu Dzintaru prospektā 20, Jūrmalā

23.

Par būves nojaukšanu Pūces ielā 2, Jūrmalā

24.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā, konservāciju

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Caunu ielā 8B, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

26.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.157 “Par detālplānojuma zemesgabaliem Kaugurciems 20, Jūrmalā un Kaugurciems 20A, Jūrmalā apstiprināšanu”

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija nolikumā Nr.32 "Dzīvokļu komisijas nolikums"

28.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

29.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-7, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

30.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-76, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

31.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-121, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

32.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 31-41, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar dzīvojamās telpas apmaiņu

33.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Valtera prospektā 42, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

34.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.29 Nometņu ielā 11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

35.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.34 Tallinas ielā 7 k-4, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

36.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

37.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.65 Skolas ielā 32A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

38.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.49 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

39.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.62 Tallinas ielā 9, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

40.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

41.

Par zemesgabala Dzeldas ielā 1, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

42.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 010 4005 daļas nomas līgumu noslēgšanu

43.

Par publisku pasākumu rīkošanas vietas noteikšanu zemesgabala daļā Skolas ielā 40, Jūrmalā

44.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 23, Jūrmalā

45.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 41/45, Jūrmalā

46.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 59, Jūrmalā

47.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 60, Jūrmalā

48.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā ielā 9A, Jūrmalā

49.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 19, Jūrmalā

50.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 25, Jūrmalā

51.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 28, Jūrmalā

52.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 42, Jūrmalā

53.

Par valsts nekustamā īpašuma Vanagu ielā 5, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

54.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.88 "Par Jūrmalas pilsētas domes Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijas izveidi"

G.Truksnis ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā šādus papildu jautājumus:

· Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Kultūras centrā

· Par Eiropas čempionāta pludmales volejbolā līdzfinansēšanu

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.290 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” pirmās atlases kārtas projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” īstenošanu”

· Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.46 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" aizņēmumam projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta" īstenošanai

U.Kronblūms jautā, vai lēmumu projekti par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.290 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” pirmās atlases kārtas projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” īstenošanu” un grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.46 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" aizņēmumam projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta " īstenošanai ir skatīti komiteju sēdēs?

G.Truksnis atbild, ka minētie jautājumi tika izskatīti Pilsētsaimniecības un drošības komitejas ārkārtas sēdē.

G.Grūba izsakās, ka Finanšu komitejā šie jautājumi netika izskatīti.

A.Čuda jautā, vai šie jautājumi nebija jāizskata Finanšu komitejas sēdē, jo iet runa par ļoti lielām un ilgstošām finanšu saistībām?

G.Truksnis atbild, ka Finanšu komitejā nav jāskata visi jautājumi, kas skar finanses. Domes sēdē var skatīt jebkurus jautājumus, pat ja tie nav izskatīt komitejās.

U.Kronblūms izsaka priekšlikumu par katra jautājuma iekļaušanu darba kārtībā balsot atsevišķi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājuma par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Kultūras centrā iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma iekļaut papildu jautājumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Kultūras centrā sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājuma par Eiropas čempionāta pludmales volejbolā līdzfinansēšanu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (U.Kronblūms, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma iekļaut papildu jautājumu par Eiropas čempionāta pludmales volejbolā līdzfinansēšanu sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājuma grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.290 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” pirmās atlases kārtas projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” īstenošanu” iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 9 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, Ņ.Ņikiforovs,), “pret” – 3 (U.Kronblūms, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), “atturas” – 3 (G.Grūba, A.Ozoliņš, M.Stulpiņš)), nolēma neiekļaut papildu jautājumugrozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.290 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” pirmās atlases kārtas projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” īstenošanu” īstenošanai sēdes darba kārtībā.

G.Truksnis noņem no balsošanas jautājumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.46 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" aizņēmumam projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta" īstenošanai iekļaušanu darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav)), nolēma:

Apstiprināt darba kārtību:

2.

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu amatā

3.

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” vadītāja iecelšanu amatā

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

6.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanu

7.

Par projekta “Pašvaldības ēkas Raiņa ielā 62, Jūrmalā pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” ieceres īstenošanu

8.

Par izglītības iestādes "Sākumskola "Ābelīte" pamatizglītības programmas īstenošanas nodošanu izglītības iestādei Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola un izglītības iestādes "Sākumskola "Ābelīte"" reorganizēšanu par pirmsskolas izglītības iestādi "Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte""

9.

Par izmaiņām pakalpojumu līgumā ar SIA „deBusul Music” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

10.

Par izmaiņām pakalpojumu līgumā ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "L TIPS AGENCY" un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

11.

Par projekta „13.starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls „Vox angelica” pārcelšanu un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra lēmumā Nr.554 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa atjaunošana” īstenošanu”

13.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Interaktīva izstāde “Saulains stūrītis”” īstenošanu

14.

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi

15.

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”

16.

Par atkārtotu dalību Eiropas Komisijas LIFE programmas Vides apakšprogrammas projektu konkursa pirmajā kārtā ar projekta pieteikumu “Piekrastes zaļā infrastruktūra bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai un ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanai”

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmumā Nr.614 "Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020.gadam zvejai Rīgas jūras līča piekrastē"

18.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Kultūras centrā

19.

Par Eiropas čempionāta pludmales volejbolā līdzfinansēšanu

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

21.

Par kustamās mantas - būvgružu konteineru, atsavināšanu

22.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73 ”Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

23.

Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem

24.

Par būves nojaukšanu Dzintaru prospektā 20, Jūrmalā

25.

Par būves nojaukšanu Pūces ielā 2, Jūrmalā

26.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā, konservāciju

27.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Caunu ielā 8B, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

28.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.157 “Par detālplānojuma zemesgabaliem Kaugurciems 20, Jūrmalā un Kaugurciems 20A, Jūrmalā apstiprināšanu”

29.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija nolikumā Nr.32 "Dzīvokļu komisijas nolikums"

30.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

31.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-7, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

32.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-76, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

33.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-121, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

34.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 31-41, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar dzīvojamās telpas apmaiņu

35.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Valtera prospektā 42, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

36.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.29 Nometņu ielā 11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

37.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.34 Tallinas ielā 7 k-4, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

38.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

39.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.65 Skolas ielā 32A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

40.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.49 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

41.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.62 Tallinas ielā 9, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

42.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

43.

Par zemesgabala Dzeldas ielā 1, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

44.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 010 4005 daļas nomas līgumu noslēgšanu

45.

Par publisku pasākumu rīkošanas vietas noteikšanu zemesgabala daļā Skolas ielā 40, Jūrmalā

46.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 23, Jūrmalā

47.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 41/45, Jūrmalā

48.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 59, Jūrmalā

49.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 60, Jūrmalā

50.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā ielā 9A, Jūrmalā

51.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 19, Jūrmalā

52.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 25, Jūrmalā

53.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 28, Jūrmalā

54.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 42, Jūrmalā

55.

Par valsts nekustamā īpašuma Vanagu ielā 5, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

56.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.88 "Par Jūrmalas pilsētas domes Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijas izveidi"

G.Truksnis – ņemot vērā, ka domes sēdes darba kārtībā netika iekļauti papildu jautājumi: grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.290 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” pirmās atlases kārtas projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” īstenošanu” un grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.46 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" aizņēmumam projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta" īstenošanai, sasauc domes ārkārtas sēdi 24.07.2020. plkst.9.30.

2. Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu amatā (lēmums Nr.327)

Ziņotājs:

S.Brante

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu amatā.

3. Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” vadītāja iecelšanu amatā (lēmums Nr.328)

Ziņotājs:

S.Brante

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” vadītāja iecelšanu amatā.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.329)

Ziņotājs:

S.Brante

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (lēmums Nr.330)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”.

6. Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanu (lēmums Nr.331)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanu.

7. Par projekta “Pašvaldības ēkas Raiņa ielā 62, Jūrmalā pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” ieceres īstenošanu (lēmums Nr.332)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Izsakās:

U.Kronblūms ierosina izvērtēt iespēju izveidot šajā ēkā īres namu un nodot to privātajam sektoram.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par projekta “Pašvaldības ēkas Raiņa ielā 62, Jūrmalā pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” ieceres īstenošanu.

8. Par izglītības iestādes "Sākumskola "Ābelīte" pamatizglītības programmas īstenošanas nodošanu izglītības iestādei Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola un izglītības iestādes "Sākumskola "Ābelīte"" reorganizēšanu par pirmsskolas izglītības iestādi "Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte"" (lēmums Nr.333)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par izglītības iestādes "Sākumskola "Ābelīte" pamatizglītības programmas īstenošanas nodošanu izglītības iestādei Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola un izglītības iestādes "Sākumskola "Ābelīte"" reorganizēšanu par pirmsskolas izglītības iestādi "Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte"".

9. Par izmaiņām pakalpojumu līgumā ar SIA „deBusul Music” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos (lēmums Nr.334)

Ziņotājs:

K.Zelicka

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, Ņ.Ņikiforovs,), “pret” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), “atturas” – 4 (M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš, U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par izmaiņām pakalpojumu līgumā ar SIA „deBusul Music” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos.

10. Par izmaiņām pakalpojumu līgumā ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "L TIPS AGENCY" un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos (lēmums Nr.335)

Ziņotājs:

K.Zelicka

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, A.Ozoliņš), “pret” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), “atturas” – 2 (G.Grūba, U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par izmaiņām pakalpojumu līgumā ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "L TIPS AGENCY" un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos.

11. Par projekta „13.starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls „Vox angelica” pārcelšanu un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos (lēmums Nr.336)

Ziņotājs:

K.Zelicka

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par projekta „13.starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls „Vox angelica” pārcelšanu un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos.

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra lēmumā Nr.554 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa atjaunošana” īstenošanu” (lēmums Nr.337)

Ziņotājs:

I.Baumane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra lēmumā Nr.554 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa atjaunošana” īstenošanu”.

13. Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Interaktīva izstāde “Saulains stūrītis”” īstenošanu (lēmums Nr.338)

Ziņotājs:

I.Baumane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Interaktīva izstāde “Saulains stūrītis”” īstenošanu.

14. Jūrmalas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi (noteikumi Nr.3)

Ziņotājs:

S.Brence

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumus.

15. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu” (lēmums Nr.339)

Ziņotājs:

O.Balciune

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”.

16. Par atkārtotu dalību Eiropas Komisijas LIFE programmas Vides apakšprogrammas projektu konkursa pirmajā kārtā ar projekta pieteikumu “Piekrastes zaļā infrastruktūra bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai un ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanai” (lēmums Nr.340)

Ziņotājs:

I.Umbraško

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atkārtotu dalību Eiropas Komisijas LIFE programmas Vides apakšprogrammas projektu konkursa pirmajā kārtā ar projekta pieteikumu “Piekrastes zaļā infrastruktūra bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai un ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanai”.

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmumā Nr.614 "Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020.gadam zvejai Rīgas jūras līča piekrastē" (lēmums Nr.341)

Ziņotājs:

I.Umbraško

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmumā Nr.614 "Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020.gadam zvejai Rīgas jūras līča piekrastē".

18. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Kultūras centrā (lēmums Nr.342)

Ziņotājs:

A.Kristvalds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Kultūras centrā.

19. Par Eiropas čempionāta pludmales volejbolā līdzfinansēšanu (lēmums Nr.343)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas čempionāta pludmales volejbolā līdzfinansēšanu.

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.18)

Ziņotājs:

D.Paule ziņo, ka uz domes sēdi ir iesniegts papildinājums, jo iepirkumu komisijā ir pieņemts lēmums veikt remontdarbus p.i.i. ”Lācītis” un p.i.i. ”Madara”, kā arī ir priekšlikums piešķirt papildus finansējumu remontdarbiem sākumskolā “Taurenītis”.

Izsakās:

G.Truksnis izsaka priekšlikumu jautājumu par papildus finansējuma piešķiršanu remontdarbiem sākumskolā “Taurenītis” novirzīt izskatīšanai profilējošā komitejā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu ar papildinājumiem projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” ar papildinājumiem.

21. Par kustamās mantas - būvgružu konteineru, atsavināšanu (lēmums Nr.344)

Ziņotājs:

G.Lasis lūdz lēmuma projektā pagarināt pieteikumu iesniegšanas termiņu par divām nedēļām un attiecīgi arī izsoles datumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālām izmaiņām (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par kustamās mantas - būvgružu konteineru, atsavināšanu ar precizējumiem.

22. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73 ”Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (saistošie noteikumi Nr.19)

Ziņotājs:

V.Kurpelis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73 ”Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

23. Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.345)

Ziņotājs:

V.Kurpelis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem.

24. Par būves nojaukšanu Dzintaru prospektā 20, Jūrmalā (lēmums Nr.346)

Ziņotājs:

A.M.Naudiša

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Dzintaru prospektā 20, Jūrmalā.

25. Par būves nojaukšanu Pūces ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.347)

Ziņotājs:

A.M.Naudiša

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Pūces ielā 2, Jūrmalā.

26. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā, konservāciju (lēmums Nr.348)

Ziņotājs:

A.M.Naudiša

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā, konservāciju.

27. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Caunu ielā 8B, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.349)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Caunu ielā 8B, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

28. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.157 “Par detālplānojuma zemesgabaliem Kaugurciems 20, Jūrmalā un Kaugurciems 20A, Jūrmalā apstiprināšanu” (lēmums Nr.350)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.157 “Par detālplānojuma zemesgabaliem Kaugurciems 20, Jūrmalā un Kaugurciems 20A, Jūrmalā apstiprināšanu”.

29. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija nolikumā Nr.32 "Dzīvokļu komisijas nolikums" (nolikums Nr.19)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija nolikumā Nr.32 "Dzīvokļu komisijas nolikums".

30. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.351)

31. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-7, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.352)

32. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-76, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.353)

33. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-121, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.354)

34. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 31-41, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar dzīvojamās telpas apmaiņu (lēmums Nr.355)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-7, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-76, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

4. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-121, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

5. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 31-41, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar dzīvojamās telpas apmaiņu.

35. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Valtera prospektā 42, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.356)

36. Par dzīvokļa īpašuma Nr.29 Nometņu ielā 11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.357)

37. Par dzīvokļa īpašuma Nr.34 Tallinas ielā 7 k-4, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.358)

38. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.359)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Valtera prospektā 42, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvokļa īpašuma Nr.29 Nometņu ielā 11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

3. Par dzīvokļa īpašuma Nr.34 Tallinas ielā 7 k-4, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

4. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

39. Par dzīvokļa īpašuma Nr.65 Skolas ielā 32A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.360)

40. Par dzīvokļa īpašuma Nr.49 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.361)

41. Par dzīvokļa īpašuma Nr.62 Tallinas ielā 9, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.362)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvokļa īpašuma Nr.65 Skolas ielā 32A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

2. Par dzīvokļa īpašuma Nr.49 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

3. Par dzīvokļa īpašuma Nr.62 Tallinas ielā 9, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

42. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.363)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

43. Par zemesgabala Dzeldas ielā 1, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.364)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Dzeldas ielā 1, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu.

44. Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 010 4005 daļas nomas līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.365)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 010 4005 daļas nomas līgumu noslēgšanu.

45. Par publisku pasākumu rīkošanas vietas noteikšanu zemesgabala daļā Skolas ielā 40, Jūrmalā (lēmums Nr.366)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par publisku pasākumu rīkošanas vietas noteikšanu zemesgabala daļā Skolas ielā 40, Jūrmalā.

46. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 23, Jūrmalā (lēmums Nr.367)

47. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 41/45, Jūrmalā (lēmums Nr.368)

48. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 59, Jūrmalā (lēmums Nr.369)

49. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 60, Jūrmalā (lēmums Nr.370)

50. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā ielā 9A, Jūrmalā (lēmums Nr.371)

51. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 19, Jūrmalā (lēmums Nr.372)

52. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 25, Jūrmalā (lēmums Nr.373)

53. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 28, Jūrmalā (lēmums Nr.374)

54. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 42, Jūrmalā (lēmums Nr.375)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 23, Jūrmalā .

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 41/45, Jūrmalā.

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 59, Jūrmalā.

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 60, Jūrmalā.

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā ielā 9A, Jūrmalā.

6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 19, Jūrmalā.

7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 25, Jūrmalā.

8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 28, Jūrmalā.

9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 42, Jūrmalā.

55. Par valsts nekustamā īpašuma Vanagu ielā 5, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.376)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par valsts nekustamā īpašuma Vanagu ielā 5, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

56. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.88 "Par Jūrmalas pilsētas domes Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijas izveidi" (lēmums Nr.377)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.88 "Par Jūrmalas pilsētas domes Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijas izveidi".

Sēde slēgta plkst.11.45

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2020.gada 27.augustā plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Pjatova

2020.gada 27.jūlijā


Lejupielāde: DOC un PDF