Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 23.jūlijāNr. 334

protokols Nr. 10, 9. punkts

Par izmaiņām pakalpojumu līgumā ar SIA „deBusul Music”
un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa
saistību uzņemšanos

Saskaņā ar starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA „deBusul Music” 2020.gada 6.februārī noslēgto pakalpojumu līgumu Nr.1.2-16.4.3/20-172 (turpmāk – Līgums) SIA „deBusul Music” apņēmās sniegt pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojums) – solista Intara Busuļa un Abonementa orķestra muzikālās programmas sagatavošanu un atskaņošanu Kauguru svētku pasākumā Jūrmalā, Kauguros 2020.gada 29.augustā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, ir noteikti publisku pasākumu rīkošanas ierobežojumi, kas liedz iespēju 2020.gada 29.augustā ieplānotos Kauguru svētkus rīkot paredzētajā apjomā un formātā. Pastāv augsts lielu masu pulcēšanās risks, uzstājoties plašas atpazīstamības māksliniekiem.

Ņemot vērā to, ka kultūras jomu un 2020.gada vasarā plānotos pasākumus tieši skar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktie pasākumu organizēšanas un cilvēku pulcēšanās ierobežojumi, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta otro daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 9.jūlija Izglītības un kultūras jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-22/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Pakalpojuma sniegšanas pārcelšanu uz 2021.gada 28.augustu.

2. Uzņemties 2021.gadā ilgtermiņa saistības 14 520,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit euro, 00 centi) Pakalpojuma apmaksai.

3. Paredzēt ar ilgtermiņa saistību uzņemšanos saistīto izdevumu segšanu no pašvaldības budžeta.

4. Uzdot un pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru noslēgt vienošanos, ievērojot 1.un 2.punktā minēto, pie Līguma ar SIA „deBusul Music” par precizējumiem Pakalpojuma īstenošanā (pielikums).

5. Gadījumā, ja šī lēmuma 4.punktā minētā vienošanās netiek noslēgta līdz 2020.gada 31.augustam, lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 23.jūlija lēmumam Nr.334

(protokols Nr.10, 9.punkts)

VIENOŠANĀS

par grozījumiem 2020.gada 6.februāra pakalpojumu līgumā

Nr. 1.2-16.4.3/20-172

Jūrmalā, 2020.gada ____. _____________

Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr. 90000056357 (turpmāk – Pasūtītājs), kuras vārdā saskaņā Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010. gada 4. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada ___.jūlija lēmumu Nr.___ “Par izmaiņām pakalpojumu līgumā ar SIA „deBusul Music” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos” rīkojas pašvaldības izpilddirektors E.Stobovs, no vienas puses, un

SIA „deBusul Music”, reģ. Nr. 40103254499 (turpmāk – Izpildītājs), kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētāja Una Taal – Medvide, no otras puses, (turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti Puse/-es),

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada __._________ lēmumu Nr. _________ “Par izmaiņām pakalpojumu līgumā ar SIA „deBusul Music” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos”, ievērojot starp Pusēm 2020. gada 6.februārī noslēgtā pakalpojumu līguma Nr. 1.2-16.4.3/20-172 (turpmāk – Līgums) 7.2.punktu, Puses vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas sniegt pakalpojumu – solista Intara Busuļa un Abonementa orķestra muzikālās programmas sagatavošanu un atskaņošanu (60 līdz 90 minūšu garumā) Kauguru svētku pasākumā Jūrmalā, Kauguros 2021. gada 28. augustā laikā no plkst. laika posmā no 19.00 – 23.00 (turpmāk – Darbs).”

2. Aizstāt 2.1.1. apakšpunktā vārdus un ciparus “līdz 2020. gada 29. augusta plkst.23.00” ar vārdiem un cipariem “līdz 2021.gada 28.augusta plkst.23.00”.

3. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

4. Šī vienošanās sagatavota un parakstīta latviešu valodā uz vienas lapas, divos juridiski vienādos eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs – Izpildītājam.

5. Pušu rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr. 90000056357

Jomas ielā Nr. 1/5, Jūrmalā, LV-2015

Konta Nr. LV84PARX0002484572001

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22

_________________

E.Stobovs

Izpildītājs

SIA „deBusul Music“

Reģ. Nr.40103254499

Viestura prospekts 75-9, Rīga, LV-1005

Konta Nr. LV92HABA0551026619526

AS Swedbank

Kods: HABALV22

_________________

Una Taal - Medvide


Lejupielāde: DOC un PDF