Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 23.jūlijāNr. 335

protokols Nr. 10, 10. punkts

Par izmaiņām pakalpojumu līgumā ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību
"L TIPS AGENCY" un Jūrmalas pilsētas pašvaldības
ilgtermiņa saistību uzņemšanos

Saskaņā ar starp Jūrmalas pilsētas domi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "L TIPS AGENCY" 2020.gada 23.janvārī noslēgto pakalpojumu līgumu Nr.1.2-16.4.3/20-106 (turpmāk – Līgums) sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L TIPS AGENCY" apņēmās nodrošināt pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojums) – grupas “Mumiy Troll” koncerta organizēšanu Jūrmalas pilsētā, Kauguros 2020.gada 29.augustā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, ir noteikti publisku pasākumu rīkošanas ierobežojumi, kā arī ārvalstu iedzīvotāju iebraukšanas ierobežojumi, kas liedz iespēju 2020.gada 29.augustā ieplānotos Kauguru svētkus rīkot paredzētajā apjomā un formātā. Pastāv augsts lielu masu pulcēšanās risks, uzstājoties plašas atpazīstamības māksliniekiem.

Ņemot vērā to, ka kultūras jomu un 2020.gada vasarā plānotos pasākumus tieši skar ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, noteiktie pasākumu organizēšanas, cilvēku pulcēšanās ierobežojumi un ārvalstu iedzīvotāju iebraukšanas ierobežojumi, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta otro daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 9.jūlija Izglītības un kultūras jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-22/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Pakalpojuma sniegšanas pārcelšanu uz 2021.gada 28.augustu.

2. Uzņemties 2021.gadā ilgtermiņa saistības 56 825,23 EUR (piecdesmit seši tūkstoši astoņi simti divdesmit pieci euro, 23 centi) Pakalpojuma apmaksai.

3. Paredzēt ar ilgtermiņa saistību uzņemšanos saistīto izdevumu segšanu no pašvaldības budžeta.

4. Uzdot un pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru noslēgt vienošanos, ievērojot 1.un 2.punktā minēto, pie Līguma ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "L TIPS AGENCY" par precizējumiem Pakalpojuma īstenošanā (pielikums).

5. Gadījumā, ja šī lēmuma 4.punktā minētā vienošanās netiek noslēgta līdz 2020.gada 31.augustam, lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 23.jūlija lēmumam Nr.335

(protokols Nr.10, 10.punkts)

VIENOŠANĀS

par grozījumiem 2020.gada 23.janvāra

pakalpojumu līgumā Nr. 1.2-16.4.3/20-106

Jūrmalā, 2020.gada ____. _____________

Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr.90000056357 (turpmāk – Pasūtītājs), kuras vārdā saskaņā Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada ___.jūlija lēmumu Nr.___ “Par izmaiņām pakalpojumu līgumā ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "L TIPS AGENCY" un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos” rīkojas pašvaldības izpilddirektors E.Stobovs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L TIPS AGENCY", reģ. Nr.40103193014 (turpmāk – Izpildītājs), kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Gints Putniņš, no otras puses, (turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti Puse/-es),

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada __._________ lēmumu Nr._________ “Par izmaiņām pakalpojumu līgumā ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "L TIPS AGENCY" un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos”, ievērojot starp Pusēm 2020.gada 23.janvārī noslēgtā pakalpojumu līguma Nr. 1.2-16.4.3/20-106 (turpmāk – Līgums) 6.2.punktu, Puses vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas nodrošināt pakalpojumu – grupas “Mumiy Troll” koncerta organizēšanu Jūrmalas pilsētā, Kauguros 2021.gada 28.augustā (turpmāk – Darbi) saskaņā ar Līgumu un 1.pielikumu – Tehniskajām specifikācijām, 2.pielikumu – Tehnisko piedāvājumu un 3.pielikumu – Finanšu piedāvājumu, kas ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.”

2. Aizstāt 1.pielikumā – Tehniskās specifikācijas, 2.pielikumā – Tehniskais piedāvājums un 3.pielikumā – Finanšu piedāvājums ciparus un vārdus “2020.gada 29.augusts” (attiecīgā locījumā) ar cipariem un vārdiem “2020.gada 28.augusts” (attiecīgā locījumā).

3. Aizstāt 2.1.1.1.apakšpunkta vārdus un ciparus “līdz 2020.gada 3.augustam” ar vārdiem un cipariem “līdz 2021.gada 3.augustam”.

4. Aizstāt 2.1.1.2.apakšpunkta vārdus un ciparus “2020.gada 29.augustā” ar vārdiem un cipariem “2021.gada 28.augustā”.

5. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

6. Šī vienošanās sagatavota un parakstīta latviešu valodā uz vienas lapas, divos juridiski vienādos eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs – Izpildītājam.

7. Pušu rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr. 90000056357

Jomas ielā Nr. 1/5, Jūrmalā, LV-2015

Konta Nr. LV84PARX0002484572001

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22

E.Stobovs

______________________

Izpildītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

"L TIPS AGENCY"

reģ. Nr. 40103193014

Bruņinieku iela 93 - 4, Rīga, LV-1009

Konta Nr.LV84HABA0551022427233

AS Swedbank

Kods HABALV22

G.Putniņš

_________________________


Lejupielāde: DOC un PDF