Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 23.jūlijāNr. 337

protokols Nr. 10, 12. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra lēmumā Nr.554
“Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”
projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras
attīstība un zvejas kuģa atjaunošana” īstenošanu”

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta 2020.gada 26.maija vēstuli Nr.1908-FL-FL043.0203-000004 “Par būvniecības un iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanu, par izmaiņām projektā Nr. 1908-FL-FL043.0203-000004”, kurā norādīts, ka projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa atjaunošana” (turpmāk - Projekts) attiecināmās izmaksas samazinās un ir 118991,63 EUR un Lauku atbalsta dienesta 2020.gada 8.jūnija vēstuli Nr.08.6-11/20/312-e “Par projektu Nr.19-08-FL01-F043.0203-000004 un izmaiņām Projekta izmaksu tāmē”, kurā norādīts, ka Lauku atbalsta dienests nolēmis saskaņot izmaiņas Projekta izmaksu tāmē, nosakot Projekta kopējās izmaksas 128765,74 EUR, līdz ar to ir nepieciešams precizēt Projekta aktivitāšu plānotās izmaksas 2020.-2021.gadā, kā arī iekļaut Projekta kopējā tāmē neattiecināmās izmaksas “Nojumes kuģu vrakiem projektēšana”, “Nojumes kuģu vrakiem izbūve”, un “Ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas atjaunošana Vecbulduru zvejnieka mājai” aktivitātēm.

Ņemot vērā minēto, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumu Nr.605 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”” nosacījumus un Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.3. “Daudzveidīga kultūras un sporta vide” rīcības virziena R3.3.1. “Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” aktivitāti Nr.200 “Jūrmalas brīvdabas muzeja attīstība” un Jūrmalas pilsētas Kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam 3.rīcības virziena “Jūrmalas kultūras mantojums: kultūras mantojuma saglabāšana, mūsdienīga interpretācija un popularizēšana” uzdevuma U3.2. “Palielināt pilsētas muzeju lomu kultūrvēsturiskā mantojuma mūsdienīgā interpretācijā” pasākumu P3.2.1. “Jūrmalas pilsētas muzeju pamatdarbības nodrošināšana, krājuma papildināšana un saglabāšana, veidojot atbilstošus glabāšanas apstākļus, krājuma izpēte un popularizēšana”, un 5.rīcības virziena “Kultūras pieejamība Jūrmalā: ģeogrāfiski līdzsvarota kultūras infrastruktūras attīstība un kultūras pieejamības sekmēšana” uzdevuma U5.1. “Attīstīt kultūras tūrismu Jūrmalā” pasākumu P5.1.1. “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, tai skaitā autostāvvietas izbūve un jaunas ēkas izbūve administratīvām un apmeklētāju vajadzībām” un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra lēmumā Nr.554 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, un zvejas kuģa atjaunošana” īstenošanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

„5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 128 826,24 EUR (viens simts divdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit seši euro un 24 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk.:

5.1. attiecināmo izmaksu summa 118 991,63 EUR (viens simts astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit viens euro un 63 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums ir 90% jeb 107 092, 47 EUR (viens simts septiņi tūkstoši deviņdesmit divi euro un 47 centi);

5.1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 10% jeb 11 899,16 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit deviņi euro un 16 centi).

5.2. neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība, sastāda 9834,61 EUR (deviņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit četri euro un 61 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 71 282 EUR (septiņdesmit viens tūkstotis divi simti astoņdesmit divi euro) jeb līdz 66,56% apmērā no šī lēmuma 5.1.1.apakšpunktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.”

2. Aizstāt pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF