Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 23.jūlijāNr. 338

protokols Nr. 10, 13. punkts

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Interaktīva izstāde
“Saulains stūrītis”” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, ņemot vērā Valsts kultūrkapitāla fonda 2020.gada 19.jūnija e-pasta vēstuli “Informācija par VKKF konkursu 2020-2”, un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.3. “Daudzveidīga kultūras un sporta vide” rīcības virziena R3.3.1. “Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” aktivitāti Nr.191 “Daudzveidīgu kultūras pasākumu pieejamība Jūrmalas iedzīvotājiem Jūrmalas pilsētā”, un Jūrmalas pilsētas Kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam 3.rīcības virziena “Jūrmalas kultūras mantojums: kultūras mantojuma saglabāšana, mūsdienīga interpretācija un popularizēšana” uzdevuma U3.2. “Palielināt pilsētas muzeju lomu kultūrvēsturiskā mantojuma mūsdienīgā interpretācijā” pasākumu P3.2.2. “Muzeju krājuma pieejamības veicināšana, veicot krājuma digitalizāciju, izstāžu un tematisku izdevumu veidošanu” un uzdevuma U3.3. “Izstrādāt mantojumā balstītus kultūrtūrisma produktus un pakalpojumus” pasākumu P3.3.1. “Jaunu pakalpojumu (vēsturiski izglītojošas, radoši izzinošas, aktīvā tūrisma programmas, tematiski pasākumi u.tml.) ieviešana vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, īpaši skolēnu-tūristu un ģimeņu piesaistei” un pasākumu P3.3.3. “Ar izcilām personībām – jūrmalniekiem – saistītā kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana, kultūras tūrisma produktu veidošana (izstādes, pilsētvides objekti, pasākumi)”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Valsts kultūrkapitāla fonda Kultūras mantojuma nozares projektu konkursā atbalstīto projektu “Interaktīva izstāde “Saulains stūrītis”” (turpmāk– projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – iepazīstināt un ieinteresēt ar Aspazijas dzejas pasauli jaunāko paaudzi, pirms viņi izcilās dzejnieces daiļradi sāk padziļināti apgūt skolā, un ar interaktīvās izstādes palīdzību popularizēt Aspazijas māju kā bērniem draudzīgu, interesantu un izglītojošu apskates vietu.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. ar Aspazijas dzejas pasauli iepazīstināta un ieinteresēta jaunākā paaudze, pirms viņi izcilās dzejnieces daiļradi sāk padziļināti apgūt skolā;

3.2. ar interaktīvās izstādes palīdzību popularizēta Aspazijas māja kā bērniem draudzīga, interesanta un izglītojoša apskates vieta;

3.3. izveidota un atklāta Aspazijas mājas izstāžu zālē interaktīva izstāde “Saulains stūrītis”.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2020.gada 24.jūlija līdz 2020.gada 31.decembrim.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 3395,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit pieci euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk., attiecināmo izmaksu summa 3395,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit pieci euro un 00 centi), kur Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums ir 88% jeb 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi) un Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 12% jeb 395,00 EUR (trīs simti deviņdesmit pieci euro un 00 centi).

6. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

7. Uzdot Jūrmalas pilsētas muzejam organizēt līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu ar Valsts kultūrkapitāla fondu un ieviest projektu.

8. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF