Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 23.jūlijāNr. 340

protokols Nr. 10, 16. punkts

Par atkārtotu dalību Eiropas Komisijas LIFE programmas Vides apakšprogrammas
projektu konkursa pirmajā kārtā ar projekta pieteikumu “Piekrastes
zaļā infrastruktūra bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai
un ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanai”

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 6.jūlijā saņemts biedrības “Baltijas Vides Forums” iesniegums Nr.20-07/21 par atkārtotu dalību Eiropas Komisijas LIFE programmas Vides apakšprogrammas projektā “Piekrastes zaļā infrastruktūra bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai un ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanai” (Domē reģistrēts ar Nr.1.1-37/20S-11028), jo 2019.gada Eiropas Komisijas LIFE programmas Vides apakšprogrammas projektu konkursā iesniegtais projekts “Piekrastes zaļā infrastruktūra bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai un ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanai” neieguva nepieciešamo punktu skaitu galvenokārt nepietiekami precīzu projekta izmaksu aprēķinu dēļ. Eiropas Komisija rosināja ar šī projekta ideju piedalīties nākamajā LIFE programmas konkursā. Projekta pieteikums jāiesniedz Eiropas Komisijai līdz 2021.gada februārim. Jūrmalas pilsētas pašvaldības, kā projekta partnera, attiecināmo izmaksu indikatīvā summa paliek iepriekšējā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu un ar 2013.gada 7.novembra Domes lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā plānošanas dokumentā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014. - 2020.gadam” prioritātei P1.2. “Kūrorta attīstība” rīcības virzienam R1.2.1. “Ilgtspējīgas kūrorta resursu ieguves un izmantošanas attīstība” aktivitātē Nr.8 “Jūrmalas kūrorta dabas resursu aizsardzības pasākumi un racionāla dabas dziedniecisko resursu izmantošana” plānoto rezultātu “Krasta kāpu uzturēšana (invazīvo sugu izplatības ierobežošana, kāpu vides saglabāšana); prioritātei P1.6. “Aktīvā un dabas tūrisma attīstība” rīcības virzienam R1.6.1. “Dabas tūrisma infrastruktūras attīstība” noteiktajām divām īstenojamām aktivitātēm: Nr.22 “Jaunu dabas tūrisma objektu izveide un esošo dabas tūrisma objektu pilnveide” un Nr.25 “Dabas lieguma “Lielupes grīvas pļavas” apsaimniekošanas pasākumu realizācija un atbilstošas infrastruktūras izveide” (rezultāts - Dabas aizsardzības plānā iekļauto apsaimniekošanas pasākumu realizācija, t.sk. dabas izziņas un atbilstošas infrastruktūras izveide (pastaigu takas, labiekārtotas atpūtas vietas, informācijas zīmes, stendi un skatu platformas izveide dabas liegumā); prioritātei P1.6. “Aktīvā un dabas tūrisma attīstība” rīcības virzienam R1.6.2.“Peldvietu infrastruktūras attīstība” noteikto aktivitāti Nr.35 “Krasta erozijas procesu aizkavēšanas pasākumi” un Nr.39 “Publisko ūdeņu piekrastes pieejamības uzlabošana” (rezultāts - Lielupes krastos esošajās palieņu pļavās izveidotas dabas takas un skatu platformas); prioritātei P2.8. “Publiskās telpas labiekārtošana” rīcības virzienam R2.8.1. “Publiskās telpas pilnveide” aktivitāti Nr.27 “Jūrmalas ainavas saglabāšanas, pārvaldības un attīstības koncepcijas izstrāde” (izstrādāts regulējums, ar kura palīdzību tiktu nodrošināta Jūrmalas ainavas saglabāšana un līdzsvarota attīstība), aktivitāti Nr.102 “Atvasāju nopļaušana un savākšana mežos” un aktivitāti Nr.104 “Lielupes krastmalas un piekrastes ekosistēmas ilgtspējīga apsaimniekošana”, kā arī Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu nacionālā finansējuma konkursa nolikumu, kas apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 2019.gada 9.septembrī ar rīkojumu Nr.1-2/112 “Par Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu nacionālā finansējuma konkursa nolikuma apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Domes dalību Eiropas Komisijas LIFE programmas Vides apakšprogrammas konkursa pirmajā kārtā ar projektu “Piekrastes zaļā infrastruktūra bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai un ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanai” (turpmāk – projekts) sadarbībā ar projekta vadošo partneri biedrību “Baltijas Vides Forums”.

2. Noteikt projekta mērķi:

2.1. Veicināt piekrastes zaļās infrastruktūras (tuprmāk - ZI) uzturēšanu un attīstību, lai nodrošinātu piekrastes ekosistēmu dzīvotspēju, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, kā arī vides uzlabošanu, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un citus ieguvumus sabiedrībai;

2.2. Vairot dabas aizsardzības ekspertu un plānotāju zināšanas un iemaņas saistībā ar ZI novērtēšanu un plānošanu, kā arī dabā balstītiem risinājumiem tās uzlabošanai.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Lielupes grīvas pļavas”;

3.2. Dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavas”:

3.2.1. Zālāju biotopu atjaunošana 23 ha platībā (krūmu iznīcināšana, invazīvās sugas ierobežošana);

3.2.2. Žoga izbūve zemesgabalā Majori 8701 ganību dzīvnieku izvietošanai;

3.2.3. Tūrisma infrastruktūras izveide (divas dabas takas, skatu platforma, skatu tornis) III teritorijā (zemesgabalā Majori 8701) ar kadastra numuru 1300 009 8701 un VI teritorijā ar kadastra numuru 13000022330 un 13000022301;

3.3. Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošana dabas parkā “Ragakāpa” 7,5 ha platībā;

3.4. ZI pilnveidošanas priekšlikumu izstrāde Latvijas jūras piekrastei, t.sk. Jūrmalas pilsētai, ietverot dabā balstītus risinājumus vides problēmu mazināšanai (piekrastes dabas taku un apstādījumu koncepcijas, nepieciešamo pasākumu krasta kāpu erozijas mazināšanai projekts);

3.5. Sabiedrības iesaiste ZI plānošanā un pilnveidošanā, informatīvi un izglītojoši pasākumi.

4. Noteikt plānoto projekta īstenošanas laiku no 2021.gada 1.oktobra līdz 2026.gada 30.septembrim (5 gadi).

5. Projekta kopējās indikatīvās izmaksas 5 000 000 EUR (pieci miljoni euro), kur Jūrmalas pilsētas pašvaldības, kā projekta partnera, attiecināmo izmaksu indikatīvā summa - 326 270 EUR (trīs simti divdesmit seši tūkstoši divi simti septiņdesmit euro), kur:

5.1. Eiropas Komisijas finansējums ir līdz 60% jeb 195 762 EUR (viens simts deviņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit divi euro);

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir līdz 40% jeb 130 508 EUR (viens simts trīsdesmit tūkstoši pieci simti astoņi euro), kas var tikt samazināts līdz 10% jeb 32 627 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši seši simti divdesmit septiņi euro), ja tiek apstiprināts nacionālā projekta konkursa iesniegums un piešķirts Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums līdz 30% jeb 97 881 EUR (deviņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit viens euro) no kopējām projekta izmaksām, pamatojoties uz Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu nacionālā finansējuma konkursa nolikuma 19.punktu.

6. Projekta priekšfinansējumu 39152,40 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši viens simts piecdesmit divi euro un 40 centi) jeb 20% apmērā no šī lēmuma 5.1.punktā noteiktās summas plānot Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā 2025.gadā.

7. Uzdot Domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļai sadarbībā ar biedrību “Baltijas Vides Forums” sagatavot un iesniegt projekta koncepcijas aprakstu Eiropas Komisijā līdz 2021.gada februārim.

8. Pieņemt zināšanai, ka projekta koncepcijas apraksts Eiropas Komisijai iesniegts 2020.gada 16.jūlijā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF