Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 23.jūlijāNr. 361

protokols Nr. 10, 40. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.49 Skolas ielā 69, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu
un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2020.gada 23.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.186 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.49 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo d zīvokļa īpašumu Nr.49 Skolas ielā 69, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 3454, kas sastāv no dzīvokļa Nr.49 ar kopējo platību 46,56 m2, kopīpašuma 4656/259218 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1212 001, kopīpašuma 4656/259218 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1212, kura kopējā platība ir 1530 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 26 100 EUR, izsoles soli 1827 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR, kā arī apstiprināja dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 12.jūnijam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2020.gada 17.jūnijā paredzēto dzīvokļa īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2.apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to dzīvokļa īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.

Dzīvokļa īpašumam ir noteiktas šādas vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Vindeks”

noteiktā tirgus vērtība

2020.gada 24.februārī

Pirmās izsoles

sākumcena

Piedāvātā

otrās izsoles

sākumcena

(samazinājums

20% apmērā)

VZD kadastrālā vērtība

2020.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2020.gada 17.martā

26 100

26 100

20 880

12 546

7 563,26

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2020.gada 2.jūlija sēdē (protokols Nr.8.2-7/10) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 20 880 EUR (cenas samazinājums 20% apmērā), izsoles soli (7%) – 1462 EUR, noapaļojot līdz veselam EUR, izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.186 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.49 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, 8.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2020.gada 2.jūlija sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/10) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 15.jūlija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.49 Skolas ielā 69, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 3454, (turpmāk – dzīvokļa īpašums), pirmo izsoli.

2. Atsavināt dzīvokļa īpašumu, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 20 88 0 EUR (divdesmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit euro);

2.2. otrās izsoles soli – 1462 EUR (viens tūkstotis četri simti sešdesmit divi euro);

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro);

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10% apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 2088 EUR ( divi tūkstoši astoņdesmit astoņi euro).

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF