Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 23.jūlijāNr. 376

protokols Nr. 10, 55. punkts

Par valsts nekustamā īpašuma Vanagu ielā 5, Jūrmalā,
nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

Pamatojoties uz Finanšu ministrijas 2020.gada 18.marta pilnvaru Nr.16-13/12-8/1, valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) 2020.gada 3.jūlijā ir iesniegusi Jūrmalas pilsētas domei (turpmāk – Dome) iesniegumu (reģistrēts lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-19/20S-10874) ar piedāvājumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pārņemt bez atlīdzības VNĪ pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu Vanagu ielā 5, Jūrmalā.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Vanagu ielā 5, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 009 2302) ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.7068 uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

Nekustamais īpašums Vanagu ielā 5, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2302 un platību 1046 m2, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2302 001 un saimniecības ēkas-garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2302 003. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem dzīvojamās mājas galvenais lietošanas veids ir viena dzīvokļa mājas (kods 1110), kopējā platība ir 229,40 m2, būves ekspluatācija uzsākta 1910.gada 1.septembrī.

VNĪ informē Domi, ka VNĪ Īpašumu izvērtēšanas komisijas 2020.gada 16.jūnija sēdē, protokols Nr.IZKP-20/27-3.1, tika nolemts, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmo daļu, piedāvāt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pārņemt bez atlīdzības nekustamo īpašumu Vanagu ielā 5, Jūrmalā, un lūgt pieņemt attiecīgu pašvaldības lēmumu. Vienlaikus VNĪ informē, ka dzīvojamo māju Vanagu ielā 5, Jūrmalā, lieto fiziska persona.

VNĪ piedāvātais nekustamais īpašums nav atbrīvots, kas apgrūtinātu tā pārņemšanu, turklāt saskaņā ar Domes Dzīvokļu nodaļas sniegto informāciju, pašvaldības rīcībā ir uzskaitīti un piedāvāti izīrēšanai 47 dzīvošanai derīgi dzīvokļa īpašumi likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktā noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai - sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, nekustamais īpašums Vanagu ielā 5, Jūrmalā, Domei nav nepieciešams likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktā noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai - sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, jo likuma 21.panta otrā daļa noteic, ka domes darbībai un lēmumiem ir jābūt maksimāli lietderīgiem.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 21.panta otro daļu, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 15.jūlija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nepārņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu - Vanagu ielā 5, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 009 2302.

2. Uzdot Īpašumu pārvaldes vadītājam informēt VNĪ par pieņemto lēmumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF