Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 27.augustāNr. 381

protokols Nr. 13, 4. punkts

Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam
uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.panta otrās daļas 7.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta otro daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 25.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”, lai izvērtētu Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.–2020.gadam noteikto mērķu izpildi un īstenoto aktivitāšu efektivitāti atbilstoši sasniedzamo rezultatīvo rādītāju rādījumiem, un ņemot vērā Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 24.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam Uzraudzības ziņojumu (pielikums).

2. Uzdot Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai šo lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam un ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

3. Uzdot lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF