Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2020.gada 27.augustāNr.13

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Elizabete Krivcova, Rita Sproģe, Uldis Kronblūms, Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece (nepiedalās no plkst.11.27 līdz sēdes beigām), Dace Riņķe, Andris Čuda, Ņikita Ņikiforovs, Larisa Loskutova, Guntis Grūba, Aivars Ozoliņš, Rolands Parasigs-Parasiņš, Jānis Lediņš (nepiedalās no plkst.11.26 līdz sēdes beigām)

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Kultūras nodaļas vadītājas vietniece

Dace Ziemele

Kultūras nodaļas vecākā referente

Kristīne Zelicka

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Santa Barone-Upeniece

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Projektu nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Šponberga

Mežsaimniecības nodaļas vecākais eksperts mežsaimniecības jautājumos

Pēteris Cepurnieks

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Līga Rokjāne

Sporta servisa centra projektu ieviešanas nodaļas vadītājs

Jānis Rāfelds

Centrālās bibliotēkas direktore

Sarmīte Brence

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Jūrmalas pilsētas pamatskolas direktors

Indulis Skudra

Mežmalas vidusskolas direktore

Anželika Zubkovska

Pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš" vadītāja

Oksana Poldsepa

Jūrmalas kultūras centra direktors

Agnis Kristvalds

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"

3.

Saistošie noteikumi “Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas pilsētā”

4.

Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

5.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros) īstenošanu

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.159 “Par Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam labās prakses pārneses projekta “KARTE VISIEM” īstenošanas turpināšanu II fāzē”

7.

Par sportista līdzfinansēšanu

8.

Par atbalstu pludmales volejbolistam

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 21.maija lēmumā Nr.216 “Par izmaiņām sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” 2020.gada vasaras plānotajā koncertu programmā”

10.

Par izmaiņām pakalpojumu līgumā ar SIA „IDEJU INSTITŪTS” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

11.

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda projektu pieteikumu konkursā

12.

“Par izglītības procesa organizēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gadā”

13.

Par Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības programmas “Nordplus Junior” projekta „Dzīvojam atbildīgi Baltijas jūras piekrastē” īstenošanu

14.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) skolu apmaiņas partnerības projekta ”Skolotāju kompetenču attīstība darbā ar skolēniem ar uzvedības problēmām” noslēgumu

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.19 “Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums”

16.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” nolikums

17.

Par “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu”

19.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”.

20.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu”

21.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Bring out the different!”/ “Izcelsim dažādo!” īstenošanu

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

23.

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvā un grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 "Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu"

24.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kanālu ielā 37B, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Turaidas ielā 1, Jūrmalā, Majori 1905, Jūrmalā, un Smiltenes iela 1906, Jūrmalā

26.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kreimeņu ielā 7, Jūrmalā, Cīniju ielā 5, Jūrmalā, un Cīniju ielā 9, Jūrmalā

27.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Skolotāju ielā 13, Jūrmalā

28.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Krūmu ielā 2, Jūrmalā

29.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmuma Nr.1175 "Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Akas ielā 2, Jūrmalā" atzīšanu par spēku zaudējušu

30.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Aspazijas ielā 2, Jūrmalā

31.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 55A, Jūrmalā

32.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

33.

Par detālplānojuma zemesgabalam Glūdas ielā 26, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

34.

Par detālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

35.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rotas ielā 20, Jūrmalā un Rotas ielā 22, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

36.

Par detālplānojuma zemesgabalam Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā apstiprināšanu

37.

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzegužu ielā 6, Jūrmalā apstiprināšanu

38.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 34, Jūrmalā (agrāk Kaugurciema iela 41B, Jūrmalā) apstiprināšanu

39.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta lēmumā Nr.406 “Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā apstiprināšanu”

40.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.475 “Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111, Jūrmalā apstiprināšanu” un grozījumiem 2015.gada 17.decembra līgumā Nr.1.2-16.9/1895 par detālplānojuma īstenošanas kārtību

41.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.476 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bažciems 0112, Jūrmalā apstiprināšanu” un grozījumiem 2015.gada 17.decembra līgumā Nr.1.2-16.9/1896 par detālplānojuma īstenošanas kārtību

42.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta lēmuma Nr.303 “Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 100” atcelšanu

43.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta saistošo noteikumu Nr.7 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 100 saistošās daļas apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

44.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65A-29, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

45.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-301, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

46.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-104, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

47.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

48.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-317, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar dzīvojamās telpas apmaiņu

49.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

50.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

51.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

52.

Par zemesgabala 23.līnijā 1A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

53.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

54.

Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

55.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

56.

Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, ēkas un zemesgabala 465/980 domājamās daļas otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

57.

Par zemesgabala Mednieku iela 0019, Jūrmalā, daļas nomu

58.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 64/68, Jūrmalā

59.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 49, Jūrmalā

60.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 95, Jūrmalā

61.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kaugurciema ielā 28, Jūrmalā

62.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 53, Jūrmalā

63.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 23, Jūrmalā

64.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 59, Jūrmalā

65.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Oskara Kalpaka prospektā 20/22, Jūrmalā

66.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tērvetes ielā 6, Jūrmalā

67.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 34, Jūrmalā

68.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vikingu ielā 37, Jūrmalā

G.Truksnis noņem no sēdes darba kārtības jautājumu:

· Par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Un ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā šādus papildu jautājumus:

· Jūrmalas pilsētas pamatskolas nolikums

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.342 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Kultūras centrā”

· Par nekustamā īpašuma Ģertrūdes prospektā 31, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

U.Kronblūms izsaka priekšlikumu jautājumu “Par zemesgabala 23.līnijā 1A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu” noņemt no sēdes darba kārtības sēdes sākumā vai tā izskatīšanas laikā.

G.Truksnis - jautājumu ir iespējams noņemt arī tā izskatīšanas laikā.

U.Kronblūms atsauc savu priekšlikumu par jautājuma “Par zemesgabala 23.līnijā 1A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu” noņemšanu no darba kārtības sēdes sākumā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Apstiprināt darba kārtību:

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"

3.

Saistošie noteikumi “Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas pilsētā”

4.

Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

5.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros) īstenošanu

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.159 “Par Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam labās prakses pārneses projekta “KARTE VISIEM” īstenošanas turpināšanu II fāzē”

7.

Par sportista līdzfinansēšanu

8.

Par atbalstu pludmales volejbolistam

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 21.maija lēmumā Nr.216 “Par izmaiņām sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” 2020.gada vasaras plānotajā koncertu programmā”

10.

Par izmaiņām pakalpojumu līgumā ar SIA „IDEJU INSTITŪTS” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

11.

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda projektu pieteikumu konkursā

12.

“Par izglītības procesa organizēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gadā”

13.

Par Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības programmas “Nordplus Junior” projekta „Dzīvojam atbildīgi Baltijas jūras piekrastē” īstenošanu

14.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) skolu apmaiņas partnerības projekta ”Skolotāju kompetenču attīstība darbā ar skolēniem ar uzvedības problēmām” noslēgumu

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.19 “Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums”

16.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” nolikums

17.

Jūrmalas pilsētas pamatskolas nolikums

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.342 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Kultūras centrā”

19.

Par “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu”

21.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”.

22.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu”

23.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Bring out the different!”/ “Izcelsim dažādo!” īstenošanu

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

25.

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvā un grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 "Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu"

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kanālu ielā 37B, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

27.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Turaidas ielā 1, Jūrmalā, Majori 1905, Jūrmalā, un Smiltenes iela 1906, Jūrmalā

28.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kreimeņu ielā 7, Jūrmalā, Cīniju ielā 5, Jūrmalā, un Cīniju ielā 9, Jūrmalā

29.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Skolotāju ielā 13, Jūrmalā

30.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Krūmu ielā 2, Jūrmalā

31.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmuma Nr.1175 "Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Akas ielā 2, Jūrmalā" atzīšanu par spēku zaudējušu

32.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Aspazijas ielā 2, Jūrmalā

33.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 55A, Jūrmalā

34.

Par detālplānojuma zemesgabalam Glūdas ielā 26, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

35.

Par detālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

36.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rotas ielā 20, Jūrmalā un Rotas ielā 22, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

37.

Par detālplānojuma zemesgabalam Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā apstiprināšanu

38.

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzegužu ielā 6, Jūrmalā apstiprināšanu

39.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 34, Jūrmalā (agrāk Kaugurciema iela 41B, Jūrmalā) apstiprināšanu

40.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta lēmumā Nr.406 “Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā apstiprināšanu”

41.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.475 “Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111, Jūrmalā apstiprināšanu” un grozījumiem 2015.gada 17.decembra līgumā Nr.1.2-16.9/1895 par detālplānojuma īstenošanas kārtību

42.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.476 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bažciems 0112, Jūrmalā apstiprināšanu” un grozījumiem 2015.gada 17.decembra līgumā Nr.1.2-16.9/1896 par detālplānojuma īstenošanas kārtību

43.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta lēmuma Nr.303 “Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 100” atcelšanu

44.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta saistošo noteikumu Nr.7 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 100 saistošās daļas apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

45.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65A-29, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

46.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-301, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

47.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-104, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

48.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

49.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-317, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar dzīvojamās telpas apmaiņu

50.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

51.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

52.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

53.

Par zemesgabala 23.līnijā 1A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

54.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

55.

Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

56.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

57.

Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, ēkas un zemesgabala 465/980 domājamās daļas otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

58.

Par zemesgabala Mednieku iela 0019, Jūrmalā, daļas nomu

59.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 64/68, Jūrmalā

60.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 49, Jūrmalā

61.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 95, Jūrmalā

62.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kaugurciema ielā 28, Jūrmalā

63.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 53, Jūrmalā

64.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 23, Jūrmalā

65.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 59, Jūrmalā

66.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Oskara Kalpaka prospektā 20/22, Jūrmalā

67.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tērvetes ielā 6, Jūrmalā

68.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 34, Jūrmalā

69.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vikingu ielā 37, Jūrmalā

70.

Par nekustamā īpašuma Ģertrūdes prospektā 31, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums" (saistošie noteikumi Nr.21)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums".

3. Saistošie noteikumi “Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.22)

Ziņotājs:

P.Cepurnieks

Izsakās:

U.Kronblūms izsaka priekšlikumu nākamajā Attīstības un vides jautājumu komitejā konceptuāli izskatīt jautājumu par Koku ciršanas atļauju publicēšanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus “Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas pilsētā”.

4. Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr.381)

Ziņotājs:

S.Barone-Upeniece

Izsakās:

U.Kronblūms lūdz pārbaudīt uzraudzības ziņojumā sagatavoto informāciju par Jūrmalas ostas infrastruktūras izveidi.

S.Barone-Upeniece – šo informāciju nodos izvērtēšanai Jūrmalas ostas pārvaldei, bet, katrā ziņā, tas neietekmēs sagatavoto uzraudzības ziņojumu.

U.Kronblūms uzskata, ka uzraudzības ziņojumā veiktie secinājumi, kā piemēram par Jūrmalas ostu, nav pilnīgi un ir atsevišķas lietas, kas nav izvērtētas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, Ņ.Ņikiforovs), “pret” – nav, “atturas” – 6 (M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu.

5. Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros) īstenošanu (lēmums Nr.382)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros) īstenošanu.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.159 “Par Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam labās prakses pārneses projekta “KARTE VISIEM” īstenošanas turpināšanu II fāzē” (lēmums Nr.383)

Ziņotājs:

I.Šponberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.159 “Par Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam labās prakses pārneses projekta “KARTE VISIEM” īstenošanas turpināšanu II fāzē”.

7. Par sportista līdzfinansēšanu (lēmums Nr.384)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sportista līdzfinansēšanu.

8. Par atbalstu pludmales volejbolistam (lēmums Nr.385)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atbalstu pludmales volejbolistam.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 21.maija lēmumā Nr.216 “Par izmaiņām sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” 2020.gada vasaras plānotajā koncertu programmā” (lēmums Nr.386)

Ziņotājs:

D.Ziemele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 21.maija lēmumā Nr.216 “Par izmaiņām sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” 2020.gada vasaras plānotajā koncertu programmā”.

10. Par izmaiņām pakalpojumu līgumā ar SIA „IDEJU INSTITŪTS” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos (lēmums Nr.387)

Ziņotājs:

K.Zelicka

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, A.Ozoliņš), “pret” – 2 (U.Kronblūms, G.Grūba), “atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par izmaiņām pakalpojumu līgumā ar SIA „IDEJU INSTITŪTS” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos.

11. Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda projektu pieteikumu konkursā (lēmums Nr.388)

Ziņotājs:

S.Brence

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda projektu pieteikumu konkursā.

12. Par izglītības procesa organizēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gadā (lēmums Nr.389)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par izglītības procesa organizēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gadā.

13. Par Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības programmas “Nordplus Junior” projekta „Dzīvojam atbildīgi Baltijas jūras piekrastē” īstenošanu (lēmums Nr.390)

Ziņotājs:

I.Kārkliņa (nav ieradusies).

Izsakās:

I.Kausiniece aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, jo tas ir skolēniem ļoti interesants dabas izpētes projekts partnerībā ar skolēniem no Igaunijas, Zviedrijas un Lietuvas, un, kura īstenošanai ir paredzēts Ziemeļvalstu ministru padomes 100% finansējums.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības programmas “Nordplus Junior” projekta „Dzīvojam atbildīgi Baltijas jūras piekrastē” īstenošanu.

14. Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) skolu apmaiņas partnerības projekta ”Skolotāju kompetenču attīstība darbā ar skolēniem ar uzvedības problēmām” noslēgumu (lēmums Nr.391)

Ziņotājs:

I.Kārkliņa (nav ieradusies).

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) skolu apmaiņas partnerības projekta ”Skolotāju kompetenču attīstība darbā ar skolēniem ar uzvedības problēmām” noslēgumu.

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.19 “Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums” (nolikums Nr.20)

Ziņotājs:

A.Zubkovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.19 “Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums”.

16. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” nolikums (nolikums Nr.21)

Ziņotājs:

O.Poldsepa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” nolikumu.

17. Jūrmalas pilsētas pamatskolas nolikums (nolikums Nr.22)

Ziņotājs:

I.Skudra

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas pilsētas pamatskolas nolikumu.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.342 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Kultūras centrā” (lēmums Nr.392)

Ziņotājs:

A.Kristvalds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.342 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Kultūras centrā”.

19. Par “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu (lēmums Nr.393)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu.

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu” (lēmums Nr.394)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu”.

21. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (lēmums Nr.395)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”.

22. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu” (lēmums Nr.396)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu”.

23. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Bring out the different!”/ “Izcelsim dažādo!” īstenošanu (lēmums Nr.397)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Bring out the different!”/ “Izcelsim dažādo!” īstenošanu.

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.23)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam, kā arī lūdz vēl papildināt saistošo noteikumu projektu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Papildināt saistošos noteikumus ar 15.punktu šādā redakcijā:

“15. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs ar rīkojumu apstiprina tāmi Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Taurenītis” programmām “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” un “Brīvpusdienu nodrošināšana”, nepārkāpjot Jūrmalas sākumskolas “Taurenītis” attiecīgo programmu tāmju atlikumus.””.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (U.Kronblūms, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”.

25. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvā un grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 "Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu" (lēmums Nr.398)

Ziņotājs:

L.Rokjāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvā un grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 "Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu".

26. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kanālu ielā 37B, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.399)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kanālu ielā 37B, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

27. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Turaidas ielā 1, Jūrmalā, Majori 1905, Jūrmalā, un Smiltenes iela 1906, Jūrmalā (lēmums Nr.400)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Turaidas ielā 1, Jūrmalā, Majori 1905, Jūrmalā, un Smiltenes iela 1906, Jūrmalā.

28. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kreimeņu ielā 7, Jūrmalā, Cīniju ielā 5, Jūrmalā, un Cīniju ielā 9, Jūrmalā (lēmums Nr.401)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kreimeņu ielā 7, Jūrmalā, Cīniju ielā 5, Jūrmalā, un Cīniju ielā 9, Jūrmalā.

29. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Skolotāju ielā 13, Jūrmalā (lēmums Nr.402)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Skolotāju ielā 13, Jūrmalā.

30. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Krūmu ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.403)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Krūmu ielā 2, Jūrmalā.

31. Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmuma Nr.1175 "Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Akas ielā 2, Jūrmalā" atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.404)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmuma Nr.1175 "Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Akas ielā 2, Jūrmalā" atzīšanu par spēku zaudējušu.

32. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabala Aspazijas ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.405)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka darba uzdevumā ir jāprecizē detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis: noteikt apbūves parametrus un izstrādāt nosacījumus nevis palīgēkas, bet būvapjoma izvietošanai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (G.Grūba, A.Ozoliņš, U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Aspazijas ielā 2, Jūrmalā.

33. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 55A, Jūrmalā

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

E.Krivcova izsaka priekšlikumu papildināt darba uzdevumu ar mērķi izvērtēt šī zemesgabala apmežošanas iespējas.

A.Čuda uzskata, ka darba uzdevumā ir jāuzdod nevis izvērtēt, bet veikt zemesgabala apmežošanu.

V.Zvejniece – šajā gadījumā ir jāizvērtē zemesgabala apmežošanas iespējas, jo tajā zemesgabalā zonā, kur ir veikta nelikumīga atmežošana, šobrīd ir izbūvētas inženierkomunikācijas un to pārvietošanai zemesgabalā būtu nepieciešami vēl papildu rakšanas darbi. Iespējams, ka zemesgabalā ir kāda teritorija, ko varētu apmežot, taču šodien to detalizēti pateikt nevar.

G.Truksnis noņem jautājumu no izskatīšanas, un, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, uzdod to vēlreiz izskatīt Attīstības un vides jautājumu komitejā.

34. Par detālplānojuma zemesgabalam Glūdas ielā 26, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.406)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Glūdas ielā 26, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

35. Par detālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.407)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

36. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rotas ielā 20, Jūrmalā un Rotas ielā 22, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.408)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rotas ielā 20, Jūrmalā un Rotas ielā 22, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

37. Par detālplānojuma zemesgabalam Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.409)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā apstiprināšanu.

38. Par detālplānojuma zemesgabalam Dzegužu ielā 6, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.410)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Dzegužu ielā 6, Jūrmalā apstiprināšanu.

39. Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 34, Jūrmalā (agrāk Kaugurciema iela 41B, Jūrmalā) apstiprināšanu (lēmums Nr.411)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 34, Jūrmalā (agrāk Kaugurciema iela 41B, Jūrmalā) apstiprināšanu.

40. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta lēmumā Nr.406 “Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā apstiprināšanu” (lēmums Nr.412)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta lēmumā Nr.406 “Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā apstiprināšanu”.

41. Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.475 “Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111, Jūrmalā apstiprināšanu” un grozījumiem 2015.gada 17.decembra līgumā Nr.1.2-16.9/1895 par detālplānojuma īstenošanas kārtību (lēmums Nr.413)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.475 “Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111, Jūrmalā apstiprināšanu” un grozījumiem 2015.gada 17.decembra līgumā Nr.1.2-16.9/1895 par detālplānojuma īstenošanas kārtību.

42. Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.476 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bažciems 0112, Jūrmalā apstiprināšanu” un grozījumiem 2015.gada 17.decembra līgumā Nr.1.2-16.9/1896 par detālplānojuma īstenošanas kārtību (lēmums Nr.414)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.476 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bažciems 0112, Jūrmalā apstiprināšanu” un grozījumiem 2015.gada 17.decembra līgumā Nr.1.2-16.9/1896 par detālplānojuma īstenošanas kārtību.

43. Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta lēmuma Nr.303 “Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 100” atcelšanu (lēmums Nr.415)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta lēmuma Nr.303 “Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 100” atcelšanu.

44. Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta saistošo noteikumu Nr.7 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 100 saistošās daļas apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem (saistošie noteikumi Nr.24)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta saistošo noteikumu Nr.7 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 100 saistošās daļas apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

45. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65A-29, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.416)

46. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-301, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.417)

47. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-104, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.418)

48. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.419)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65A-29, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-301, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

3. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-104, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

4. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

49. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-317, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar dzīvojamās telpas apmaiņu (lēmums Nr.420)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-317, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar dzīvojamās telpas apmaiņu.

50. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.421)

51. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.422)

52. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.423)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

3. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

53. Par zemesgabala 23.līnijā 1A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

U.Kronblūms izsakās (izteikšanās pievienota protokolam). Lūdz atlikt jautājuma izskatīšanu.

A.Adijāne – tā kā deputāta U.Kronblūma sagatavotajā ziņojumā ir ļoti daudz informācijas, kas nav saprotama, lūdz Juridiskā nodrošinājuma nodaļu, pirms lēmuma pieņemšanas, izvērtēt šo informāciju un sniegt atzinumu.

G.Truksnis noņem jautājumu no izskatīšanas, uzdodot Juridiskā nodrošinājuma nodaļai sniegt atzinumu par U.Kronblūma sagatavoto izteikšanos.

54. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.424)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

55. Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.425)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

Iziet J.Lediņš.

56. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.426)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, J.Lediņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

Iziet I.Kausiniece.

57. Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, ēkas un zemesgabala 465/980 domājamās daļas otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.427)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, J.Lediņš un I.Kausiniece izgājuši), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, ēkas un zemesgabala 465/980 domājamās daļas otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

58. Par zemesgabala Mednieku iela 0019, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.428)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, J.Lediņš un I.Kausiniece izgājuši), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Mednieku iela 0019, Jūrmalā, daļas nomu.

59. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 64/68, Jūrmalā (lēmums Nr.429)

60. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 49, Jūrmalā (lēmums Nr.430)

61. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 95, Jūrmalā (lēmums Nr.431)

62. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kaugurciema ielā 28, Jūrmalā (lēmums Nr.432)

63. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 53, Jūrmalā (lēmums Nr.433)

64. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 23, Jūrmalā (lēmums Nr.434)

65. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 59, Jūrmalā (lēmums Nr.435)

66. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Oskara Kalpaka prospektā 20/22, Jūrmalā (lēmums Nr.436)

67. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tērvetes ielā 6, Jūrmalā (lēmums Nr.437)

68. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 34, Jūrmalā (lēmums Nr.438)

69. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vikingu ielā 37, Jūrmalā (lēmums Nr.439)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, J.Lediņš un I.Kausiniece izgājuši), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 64/68, Jūrmalā.

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 49, Jūrmalā.

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 95, Jūrmalā.

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kaugurciema ielā 28, Jūrmalā.

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 53, Jūrmalā.

6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 23, Jūrmalā.

7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 59, Jūrmalā.

8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Oskara Kalpaka prospektā 20/22, Jūrmalā.

9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tērvetes ielā 6, Jūrmalā.

10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 34, Jūrmalā.

11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vikingu ielā 37, Jūrmalā.

70. Par nekustamā īpašuma Ģertrūdes prospektā 31, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.440)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, J.Lediņš un I.Kausiniece izgājuši), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Ģertrūdes prospektā 31, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

Sēde slēgta plkst.12.30

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2020.gada 24.septembrī plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2020.gada 1.septembrī


Ulda Kronblūma izteikšanās PDF


Lejupielāde: DOC un PDF