Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 453

protokols Nr. 15, 19. punkts

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte”
maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.9 „Jūrmalas pirmsskolas iestādes “Mārīte” nolikums” 51.3.apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2020.gada 10.septembra atzinumu (protokols Nr.1.2-22/11), lai nodrošinātu iespēju izglītības iestādes telpās īstenot izglītojamo pieprasītas interešu izglītības programmas, kuras izglītības iestāde nepiedāvā, kā arī dotu iespēju tās apmeklēt arī interesentiem, kuri nav izglītības iestādes izglītojamie, un racionāli izmantotu telpas no mācību procesa brīvajā laikā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte” sniegto maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte” maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto tāmi.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei.

4. No šī lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

4.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

4.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātu iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

5. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu Jūrmalas pilsētas informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē.

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra lēmums Nr.524 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Mārīte”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 24.septembra lēmumam Nr.453

(protokols Nr.15, 19.punkts)

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (EUR)

1.

Zāles telpas noma (93 m2)

1 stunda

8.80

2.

Grupas telpas noma (90.4 m2)

1 stunda

8.56


Lejupielāde: DOC un PDF