Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr.15

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.05

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Elizabete Krivcova, Rita Sproģe, Uldis Kronblūms, Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Andris Čuda, Larisa Loskutova, Guntis Grūba (piedalās no plkst.11.42), Aivars Ozoliņš, Rolands Parasigs-Parasiņš, Jānis Lediņš

Nepiedalās deputāti:

Ņikita Ņikiforovs

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītājs

Vitālijs Kurpelis

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Kultūras nodaļas vecākā referente

Kristīne Zelicka

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Projektu nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Šponberga

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja

Zanda Sapronova

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elvis Venters

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Sporta servisa centra juriskonsulte

Kristīne Martinsone

Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks

Kaspars Platnieks

Administratīvās komisijas priekšsēdētāja

Andra Tukāne

Lielupes pamatskolas direktore

Inita Vanka-Treifelde

Alternatīvās skolas direktore p.i.

Ineta Bērziņa

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktore

Ieva Tarnada

Jaundubultu vidusskolas direktore

Ēriks Annuškāns

Pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte” vadītāja

Ilga Jofe

Pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” vadītāja

Oksana Poldsepa

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji un darbinieki, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji, skolēnu vecāku pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmuma Nr.501 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmas apstiprināšanu” pielikumā

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.7 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā”

7.

Par spēļu zāles, totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu Jūras ielā 23/25, Jūrmalā

8.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29 “Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums”

9.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.332 “Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.marta lēmumā Nr.148 ”Par 5. starptautisko Baltijas jūras koru konkursu un Jasmīnas kora koncertu” un ilgtermiņa saistību uzņemšanos

11.

Par izglītības iestādes “Jūrmalas Aspazijas pamatskola” dibināšanu reorganizējot izglītības iestādes: “Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola” un “Jūrmalas Alternatīvā skola”

12.

Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu”

14.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas nolikums”

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.novembra nolikumā Nr.25 „Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums”

16.

Par maksas apstiprināšanu Jūrmalas Alternatīvās skolas darbinieku ēdināšanai

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija nolikumā Nr.23 "Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”

18.

Par Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas maksas pakalpojumiem

19.

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Mārīte" maksas pakalpojumiem

20.

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” maksas pakalpojumiem

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada decembra saistošajos noteikumos Nr.57 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu"

22.

Par automašīnas VW Golf, ar valsts reģistrācijas numuru FH 7573, atsavināšanu

23.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizāciju

24.

Par dzīvojamām mājām Juglas ielā 2, Juglas ielā 2 k-1, Juglas ielā 2 k-2, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanu

25.

Par būvju nojaukšanu Tūristu ielā 18, Jūrmalā

26.

Par būves nojaukšanu Ķemeru kapi, Jūrmalā

27.

Par būves nojaukšanu Konkordijas ielā 66, Jūrmalā

28.

Par būves nojaukšanu Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā

29.

Par būves nojaukšanu Vikingu ielā 72, Jūrmalā

30.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu būvju Kaņiera ielā 12, Jūrmalā sakārtošanu

31.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.700 „Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Edinburgas prospektā 41A, kadastra apzīmējums 1300 008 2808 001” atzīšanu par spēku zaudējušu

32.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmuma Nr.622 „Par cilvēku drošību apdraudošas palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6209 005 Konkordijas ielā 34, Jūrmalā, bīstamības novēršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

33.

Par zemes vienību Meža prospektā 30, Jūrmalā, un Meža prospektā 1111, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu

34.

Par zemes vienību sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 16, Jūrmalā, Cīruļu ielā 18, Jūrmalā, nosaukuma un adrešu piešķiršanu

35.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanu Lienes ielā 14, Jūrmalā, un Lienes ielā 4124, Jūrmalā

36.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 55A, Jūrmalā

37.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 125, Jūrmalā

38.

Par detālplānojuma zemesgabalam Brekšu ielā 6, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

39.

Par detālplānojuma zemesgabalam Rotas ielā 1, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

40.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.232 “Par maksas noteikšanu personas paraksta apliecināšanai”

41.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65V-14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

42.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-413, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

43.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-215, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

44.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-1, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

45.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

46.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-54, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

47.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-67, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

48.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-75, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

49.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-122, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

50.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-129, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

51.

Par sociālā dzīvokļa Nometņu iela 2A-415, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

52.

Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-305, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

53.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-69, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar sociālā dzīvokļa apmaiņu

54.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.11 Raiņa ielā 36, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

55.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.83 Skolas ielā 28, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

56.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 63 k-4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

57.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

58.

Par zemesgabala daļas Aizputes ielā 11, Jūrmalā, atsavināšanu

59.

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, iegādi

60.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 29, Jūrmalā

61.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Burtnieku ielā 22, Jūrmalā

62.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzimtenes ielā 1, Jūrmalā

63.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 7/9, Jūrmalā

64.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 44, Jūrmalā

65.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 98, Jūrmalā

66.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ķemeru ielā 60, Jūrmalā

67.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupes ielā 28A, Jūrmalā

68.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Madonas ielā 7, Jūrmalā

69.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 9, Jūrmalā

70.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 11, Jūrmalā

71.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 34, Jūrmalā

72.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 77, Jūrmalā

73.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Medņu ielā 87, Jūrmalā

74.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 18, Jūrmalā

75.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Muižas ielā 7, Jūrmalā

76.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pētera ielā 22, Jūrmalā

77.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pļavu ielā 14, Jūrmalā

78.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Poruka prospektā 35, Jūrmalā

79.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 46, Jūrmalā

80.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Smilšu ielā 30, Jūrmalā

81.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirgoņu ielā 23, Jūrmalā

82.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Teātra ielā 67A, Jūrmalā

83.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 17, Jūrmalā

84.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 71, Jūrmalā

85.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tukuma ielā 2, Jūrmalā

86.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tukuma ielā 27, Jūrmalā

87.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 23, Jūrmalā

88.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidus prospektā 36, Jūrmalā

89.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Viestura ielā 24, Jūrmalā

90.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.197 „Par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Buļļuciems 2229, Jūrmalā”

G.Truksnis noņem no sēdes darba kārtības jautājumu:

· Par spēļu zāles, totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu Jūras ielā 23/25, Jūrmalā

Un ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā šādus papildu jautājumus:

· Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja atbrīvošanu no ieņemamā amata

· Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis”

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Teātra ielas posma no Lienes ielas līdz Jomas ielai infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietu izbūve, Jūrmalā” investīciju projektam

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Rēzeknes pulka ielas pārbūve posmā no Viestura ielas līdz Aizputes ielai, Jūrmalā” investīciju projektam

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.187 „Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju”

· Par dzīvokļa īpašuma Nr.62 Tallinas ielā 9, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

· Par dzīvokļa īpašuma Nr.49 Skolas ielā 69, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

· Par dzīvokļa īpašuma Nr.65 Skolas ielā 32A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

· Par nekustamā īpašuma Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu

· Par profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādes “Jūrmalas Sporta skola” reorganizāciju un profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādes “Jūrmalas Futbola skola” dibināšanu

· Jūrmalas Futbola skolas nolikums

U.Kronblūms izsaka priekšlikumu no sēdes darba kārtības noņemt 11.jautājumu:

· Par izglītības iestādes “Jūrmalas Aspazijas pamatskola” dibināšanu reorganizējot izglītības iestādes: “Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola” un “Jūrmalas Alternatīvā skola”, jo nav notikušas pilnvērtīgas sarunas ar skolēnu vecākiem un iepriekš nav bijuši pieejami darba grupas sanāksmes protokoli

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par U.Kronblūma priekšlikumu (“par” – 5 (U.Kronblūms, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 8 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 10 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

Apstiprināt darba kārtību:

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmuma Nr.501 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmas apstiprināšanu” pielikumā

4.

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja atbrīvošanu no ieņemamā amata

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.7 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā”

8.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29 “Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums”

9.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.332 “Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.marta lēmumā Nr.148 ”Par 5.starptautisko Baltijas jūras koru konkursu un Jasmīnas kora koncertu” un ilgtermiņa saistību uzņemšanos

11.

Par izglītības iestādes “Jūrmalas Aspazijas pamatskola” dibināšanu reorganizējot izglītības iestādes: “Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola” un “Jūrmalas Alternatīvā skola”

12.

Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu”

14.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas nolikums”

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.novembra nolikumā Nr.25 „Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums”

16.

Par maksas apstiprināšanu Jūrmalas Alternatīvās skolas darbinieku ēdināšanai

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija nolikumā Nr.23 "Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”

18.

Par Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas maksas pakalpojumiem

19.

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Mārīte" maksas pakalpojumiem

20.

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” maksas pakalpojumiem

21.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis”

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada decembra saistošajos noteikumos Nr.57 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu"

23.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Teātra ielas posma no Lienes ielas līdz Jomas ielai infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietu izbūve, Jūrmalā” investīciju projektam

24.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Rēzeknes pulka ielas pārbūve posmā no Viestura ielas līdz Aizputes ielai, Jūrmalā” investīciju projektam

25.

Par automašīnas VW Golf, ar valsts reģistrācijas numuru FH 7573, atsavināšanu

26.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizāciju

27.

Par dzīvojamām mājām Juglas ielā 2, Juglas ielā 2 k-1, Juglas ielā 2 k-2, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanu

28.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.187 „Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju”

29.

Par būvju nojaukšanu Tūristu ielā 18, Jūrmalā

30.

Par būves nojaukšanu Ķemeru kapi, Jūrmalā

31.

Par būves nojaukšanu Konkordijas ielā 66, Jūrmalā

32.

Par būves nojaukšanu Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā

33.

Par būves nojaukšanu Vikingu ielā 72, Jūrmalā

34.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu būvju Kaņiera ielā 12, Jūrmalā sakārtošanu

35.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.700 „Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Edinburgas prospektā 41A, kadastra apzīmējums 1300 008 2808 001” atzīšanu par spēku zaudējušu

36.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmuma Nr.622 „Par cilvēku drošību apdraudošas palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6209 005 Konkordijas ielā 34, Jūrmalā, bīstamības novēršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

37.

Par zemes vienību Meža prospektā 30, Jūrmalā, un Meža prospektā 1111, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu

38.

Par zemes vienību sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 16, Jūrmalā, Cīruļu ielā 18, Jūrmalā, nosaukuma un adrešu piešķiršanu

39.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanu Lienes ielā 14, Jūrmalā, un Lienes ielā 4124, Jūrmalā

40.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 55A, Jūrmalā

41.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 125, Jūrmalā

42.

Par detālplānojuma zemesgabalam Brekšu ielā 6, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

43.

Par detālplānojuma zemesgabalam Rotas ielā 1, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

44.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.232 “Par maksas noteikšanu personas paraksta apliecināšanai”

45.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65V-14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

46.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-413, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

47.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-215, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

48.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-1, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

49.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

50.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-54, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

51.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-67, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

52.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-75, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

53.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-122, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

54.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-129, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

55.

Par sociālā dzīvokļa Nometņu iela 2A-415, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

56.

Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-305, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

57.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-69, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar sociālā dzīvokļa apmaiņu

58.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.11 Raiņa ielā 36, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

59.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.83 Skolas ielā 28, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

60.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 63 k-4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

61.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

62.

Par zemesgabala daļas Aizputes ielā 11, Jūrmalā, atsavināšanu

63.

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, iegādi

64.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 29, Jūrmalā

65.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Burtnieku ielā 22, Jūrmalā

66.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzimtenes ielā 1, Jūrmalā

67.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 7/9, Jūrmalā

68.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 44, Jūrmalā

69.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 98, Jūrmalā

70.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ķemeru ielā 60, Jūrmalā

71.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupes ielā 28A, Jūrmalā

72.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Madonas ielā 7, Jūrmalā

73.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 9, Jūrmalā

74.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 11, Jūrmalā

75.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 34, Jūrmalā

76.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 77, Jūrmalā

77.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Medņu ielā 87, Jūrmalā

78.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 18, Jūrmalā

79.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Muižas ielā 7, Jūrmalā

80.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pētera ielā 22, Jūrmalā

81.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pļavu ielā 14, Jūrmalā

82.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Poruka prospektā 35, Jūrmalā

83.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 46, Jūrmalā

84.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Smilšu ielā 30, Jūrmalā

85.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirgoņu ielā 23, Jūrmalā

86.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Teātra ielā 67A, Jūrmalā

87.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 17, Jūrmalā

88.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 71, Jūrmalā

89.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tukuma ielā 2, Jūrmalā

90.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tukuma ielā 27, Jūrmalā

91.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 23, Jūrmalā

92.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidus prospektā 36, Jūrmalā

93.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Viestura ielā 24, Jūrmalā

94.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.197 „Par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Buļļuciems 2229, Jūrmalā”

95.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.62 Tallinas ielā 9, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

96.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.49 Skolas ielā 69, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

97.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.65 Skolas ielā 32A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

98.

Par nekustamā īpašuma Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu

99.

Par profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādes “Jūrmalas Sporta skola” reorganizāciju un profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādes “Jūrmalas Futbola skola” dibināšanu

100.

Jūrmalas Futbola skolas nolikums

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.441)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmuma Nr.501 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmas apstiprināšanu” pielikumā (lēmums Nr.442)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmuma Nr.501 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmas apstiprināšanu” pielikumā.

4. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja atbrīvošanu no ieņemamā amata (lēmums Nr.443)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja atbrīvošanu no ieņemamā amata.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu” (lēmums Nr.444)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu”.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu (lēmums Nr.445)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.7 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.25)

Ziņotājs:

Z.Sapronova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.7 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā”.

8. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29 “Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums” (nolikums Nr.23)

Ziņotājs:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29 “Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums”.

9. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.332 “Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu” (lēmums Nr.446)

Ziņotājs:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.332 “Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.marta lēmumā Nr.148 ”Par 5.starptautisko Baltijas jūras koru konkursu un Jasmīnas kora koncertu” un ilgtermiņa saistību uzņemšanos (lēmums Nr.447)

Ziņotājs:

K.Zelicka ziņo, ka lēmumprojekta 3.rindkopā jāprecizē atsauce uz Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360.

Izsakās:

R.Parasigs-Parasiņš izsaka priekšlikumu lūgt komersantu atgriezt saņemto avansu vai iesniegt bankas garantiju, vai apdrošināšanas polisi.

E.Kricova izsakās, ka, šajā gadījumā, kad pasākums tiek pārcelts ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteiktos publisku pasākumu rīkošanas ierobežojumus, risks nav tik liels un pašvaldībai nevajadzētu ar šādām prasībām jau sākotnēji noraidīt pasākuma ideju.

K.Zelicka piekrīt E.Krivcovas teiktajam, jo šis ir starptautisks pasākums, kas Jūrmalā norisinās jau 5 gadus, tāpēc arī Kultūras nodaļai nav pamata neuzticībai un bažām, ka šis pasākums nākošgad varētu nenotikt.

R.Parasigs-Parasiņš izsaka priekšlikumu papildināt lēmumprojektu ar 5.punktu šādā redakcijā:

”Lūgt komersantam iesniegt bankas garantiju par 25.000 EUR vai apdrošināšanas polisi, kura sedz šo summu”.

G.Truksnis uzskata, ka šāda punkta redakcija būtu vēl precizējama, tāpēc uz balsošanu šo priekšlikumu neliek.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar K.Zelickas precizējumu (“par” – 8 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – 5 (M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.marta lēmumā Nr.148 ”Par 5.starptautisko Baltijas jūras koru konkursu un Jasmīnas kora koncertu” un ilgtermiņa saistību uzņemšanos.

11. Par izglītības iestādes “Jūrmalas Aspazijas pamatskola” dibināšanu reorganizējot izglītības iestādes: “Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola” un “Jūrmalas Alternatīvā skola” (lēmums Nr.448)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ierodas G.Grūba.

Izsakās:

Vārds Uzvārds (Alternatīvās skolas skolēnu vecāku pārstāvis) uzskata, ka vecāki netika iesaistīti diskusijās par skolu reorganizāciju, jo par darba grupas sanāksmēm bija zināms skolas direktorei un tikai vienam skolēna vecākam, kurš arī piedalījās šajā sanāksmē. Skolā darbojas vecāku padome, kurai arī nebija informācijas par šo procesu. Informē, ka tika veikta vecāku aptauja, un visi vecāki, ieskaitot arī tos, kuri piedalījās darba grupā, ir parakstījušies par to, ka nepiekrīt šai reorganizācijai. Vecāku pozīcija ir sekojoša. Ir vēlme pēc jaunas skolas, vecāki grib iesaistīties šīs reorganizācijas procesā, kā arī saprast kā reorganizācija ietekmēs izglītības procesu un, kāda būs skolas direktora izvēle. Vecāki vēlas ar pašvaldību sadarboties un izveidot dialogu par šiem jautājumiem. Uzskata, ka šobrīd sagatavotais lēmums ir jāatceļ un jāpagarina reorganizācijas izvērtējuma termiņš, un, tikai nonākot pie kopsaucēja, ir jāpieņem visiem atbalstāms lēmums.

U.Kronblūms uzskata, ka uzdevums par reorganizācijas plāna izstrādāšanu nav izpildīts un vecāku iesaiste tā izvērtēšanā nav notikusi, ko apliecina arī paši vecāki. Viņaprāt, šobrīd vienīgā vēlme ar šo lēmumu ir par katru cenu ieguldīt līdzekļus skolas ēkas pārbūvē. Skolu apvienošanas procesā nav izvērtēts risks neiesaistīt skolēnu vecākus, līdz ar to iespējams, ka daudzi skolēni varētu arī uz šo skolu nepāriet. Aicina šobrīd nepieņemt šo lēmumu, bet iesaistot vecākus, panākt visiem labāko risinājumu.

E.Krivcova uzskata, ka šis ir sarežģīts lēmums. No vienas puses ir valsts politika, ka skolu tīkls ir jāoptimizē, kas, zināmā mērā, ir pret skolas esošajām tradīcijām. Lai gan šajā gadījumā, protams, šāds risks pastāv, taču sagatavotajā lēmuma projektā ir paredzēts, pēc iespējas, saglabāt pašreiz īstenotās tradīcijas. Ir arī jāsaprot, ka iepriekš izveidotā Alternatīvās skolas finansēšanas shēma, kurā piedalījās vecāki, ir nepareiza. Dzīvojot tiesiskā valstī ir jāatrod tiesiskas un veiksmīgākas shēmas, kā vecāki var līdzdarboties izglītības finansēšanā, kas arī būtu jāveic šajā skolu apvienošanas procesā. Atzīst, ka sadarbība starp administrāciju un vecākiem nav ideāla, tā būtu jāpilnveido, bet domā, ka to var izdarīt šī lēmuma izpildes procesā.

I.Kausiniece neizprot E.Krivcovas teikto par riskiem, jo 2 gadus atpakaļ Alternatīvās skolas iepriekšējais direktors sapulcē informēja vecākus, ka tiks apvienotas Lielupes pamatskola un Alternatīvā skola, un tiks saglabātas visas Alternatīvās skolas programmas, kas arī ir paredzēts sagatavotajā lēmuma projektā.

A.Čuda aicina deputātus šajā domes sēdē par šo lēmumu nebalsot, jo nav sagatavots pārskatāms un loģisks skolu apvienošanas plāns. Ir jāsaglabā skolu gadiem uzkrātās vērtības un tām ir jābūt dokumentētām, nepietiek ar vienu dokumentu, kurā pateikts - mēs saglabāsim. Aicina šī lēmuma pieņemšanu atlikt, atvērt dialogu un sagatavot pārskatāmu apvienošanas plānu.

G.Grūba uzskata, ka lēmumprojekts ir sagatavots ļoti formāli. Jautājums nav izdiskutēts kopā ar vecākiem, nav izrunātas alternatīvas. Viņaprāt, pēc būtības tiek likvidētas divas skolas un izveidota jauna un ir ļoti pretrunīga informācija par mācību programmu saglabāšanu. Uzskata, ka kā alternatīva šajā procesā varētu būt nevis skolu apvienošana, bet likvidēt Lielupes pamatskolu un Alternatīvo skolu pārcelt uz Lielupes pamatskolas ēkas telpām. Tā kā šis jautājums nav rūpīgi sagatavots līdz galam, un, ņemot vērā spriedzi no vecāku puses, būtu vēlams šobrīd jautājumu atlikt, to izdiskutēt un sagatavot pēc būtības.

J.Lediņš – uzklausot vairāku vecāku sūdzību par to, ka Alternatīvajā skolā vecākiem ir jāveic obligāti brīvprātīgais maksājums, izsaka priekšlikumu nosūtīt prokuratūrai vēstuli ar lūgumu izvērtēt, cik pamatots un likumīgs ir šāda maksājuma pieprasījums.

R.Sproģe izsakās, ka Alternatīvā skola ir dibināta jau ļoti sen un nekad nav atradusies piemērotās telpās, kas atbilstu kvalitatīvai izglītībai. Jau 2005.gadā šīs skolas vajadzībām tika izremontētas telpas Lielupes vidusskolā. Taču toreiz skolas vadība un vecāki neuzskatīja par vajadzīgu pārcelties uz šīm telpām, paliekot īrētās telpas, kuru īres maksas segšanai ir iztērēti apmēram 700,000 EUR, ko varēja izmantot pašvaldības īpašumā esošas mācību ēkas uzturēšanai. Jautājums par skolu apvienošanu tika diskutēts jau vairākus gadus. Kā risinājuma gala variants - izveidot vienu lielu skolu Lielupes pamatskolas ēkā. Šis lēmums tapa brīdī, kad bija jāuzsāk Lielupes pamatskolas ēkas pārbūves projektēšana, kur, vairākkārt, iesaistījās arī abu skolu vecāki. Ar sagatavoto lēmumu skolu reorganizāciju tiek plānots pabeigt līdz 2021.gada 15.jūnijam, lai pirms vasaras atvaļinājuma pedagogi varētu noslēgt darba līgumus un septembrī uzsākt darbu jaunajā skolā. Attiecībā uz skolas direktora izvēli, direktora atlasē noteikti tiks pieaicināti piedalīties 2-3 vecāki no vecāku padomes. Viņasprāt, beidzot Alternatīvās skolas skolēniem būs iespēja mācīties izremontētā, mūsdienīgā un mācībām atbilstošā iestādē.

R.Parasigs-Parasiņš - aicina deputātus sev atgādināt par to, kā labā viņi strādā un kā labā pieņem šo lēmumu. Nepiekrīt R.Sproģes teiktajam par to, ka visu šo laiku ir tērēti ļoti lieli pašvaldības līdzekļi Alternatīvās skolas telpu īrei, jo uzskata to par ieguldījumu. Aicina šodien šo lēmumu nepieņemt, bet pilnībā uzklausīt vecāku viedokli.

E.Krivcova aicina lēmuma izpildes procesā pilnveidot finansējuma modeli, panākt vienlīdzību par bezmaksas izglītību.

A.Čuda uzskata, ka par skolu apvienošanu vajadzētu lemt tad, kad pilnībā ir pabeigta Lielupes pamatskolas pārbūve, jo nākamajā mācību gadā tajā uzsākt mācības pilnā apjomā vēl nevarēs. Tāpēc nav iemesla pašlaik sasteigt šo lēmumu.

G.Truksnis izsakās, ka, veicot skolu reorganizāciju, pašvaldības mērķis ir izveidot jaunu, modernu pamatskolu ar augstu, visiem pieejamu, izglītības kvalitāti, pārņemot labāko pieredzi no abām skolām, un pēc iespējas saglabājot skolu programmas un personālu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 8 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe), “pret” – 6 (M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par izglītības iestādes “Jūrmalas Aspazijas pamatskola” dibināšanu reorganizējot izglītības iestādes: “Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola” un “Jūrmalas Alternatīvā skola”.

12. Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu (lēmums Nr.449)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu.

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu” (lēmums Nr.450)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu”.

14. Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas nolikums” (nolikums Nr.24)

Ziņotājs:

I.Vanka-Treifelde

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas nolikums”.

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.novembra nolikumā Nr.25 „Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums” (nolikums Nr.25)

Ziņotājs:

I.Bērziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.novembra nolikumā Nr.25 „Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums”.

16. Par maksas apstiprināšanu Jūrmalas Alternatīvās skolas darbinieku ēdināšanai (lēmums Nr.451)

Ziņotājs:

I.Bērziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par maksas apstiprināšanu Jūrmalas Alternatīvās skolas darbinieku ēdināšanai.

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija nolikumā Nr.23 "Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums” (nolikums Nr.26)

Ziņotājs:

I.Taranda

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija nolikumā Nr.23 "Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”.

18. Par Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.452)

Ziņotājs:

Ē.Annuškāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas maksas pakalpojumiem.

19. Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Mārīte" maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.453)

Ziņotājs:

I.Jofe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Mārīte" maksas pakalpojumiem.

20. Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.454)

Ziņotājs:

O.Poldsepa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” maksas pakalpojumiem.

21. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis” (lēmums Nr.455)

Ziņotājs:

N.Stupele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis”.

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada decembra saistošajos noteikumos Nr.57 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu" (saistošie noteikumi Nr.26)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka, saskaņā ar finanšu komitejas atzinumu, ir sagatavota saistošo noteikumu projekta papildinātā redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 11 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 3 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada decembra saistošajos noteikumos Nr.57 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu".

23. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Teātra ielas posma no Lienes ielas līdz Jomas ielai infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietu izbūve, Jūrmalā” investīciju projektam (lēmums Nr.456)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Teātra ielas posma no Lienes ielas līdz Jomas ielai infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietu izbūve, Jūrmalā” investīciju projektam.

24. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Rēzeknes pulka ielas pārbūve posmā no Viestura ielas līdz Aizputes ielai, Jūrmalā” investīciju projektam (lēmums Nr.457)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Rēzeknes pulka ielas pārbūve posmā no Viestura ielas līdz Aizputes ielai, Jūrmalā” investīciju projektam.

25. Par automašīnas VW Golf, ar valsts reģistrācijas numuru FH 7573, atsavināšanu (lēmums Nr.458)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par automašīnas VW Golf, ar valsts reģistrācijas numuru FH 7573, atsavināšanu.

26. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizāciju (lēmums Nr.459)

Ziņotājs:

E.Venters
L.Grobiņa

Izsakās:

M.Stupiņš izsaka priekšlikumu pašvaldībai iegādāties nekustamo īpašumu Ventspils šosejā 20A, kur atrodas pašvaldības iestāde “Sprīdītis”.

D.Riņķe izsaka priekšlikumu optimizācijas 1.posmā paredzēt iestādes “Sprīdītis” administrācijas atrašanās vietu Skolas ielā 44.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 8 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – 6 (A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, U.Kronblūms, M.Stulpiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizāciju.

27. Par dzīvojamām mājām Juglas ielā 2, Juglas ielā 2 k-1, Juglas ielā 2 k-2, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanu (lēmums Nr.460)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamām mājām Juglas ielā 2, Juglas ielā 2 k-1, Juglas ielā 2 k-2, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanu.

28. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.187 „Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju” (lēmums Nr.461)

Ziņotājs:

V.Kurpelis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.187 „Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju”.

29. Par būvju nojaukšanu Tūristu ielā 18, Jūrmalā (lēmums Nr.462)

30. Par būves nojaukšanu Ķemeru kapi, Jūrmalā (lēmums Nr.463)

31. Par būves nojaukšanu Konkordijas ielā 66, Jūrmalā (lēmums Nr.464)

32. Par būves nojaukšanu Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā (lēmums Nr.465)

33. Par būves nojaukšanu Vikingu ielā 72, Jūrmalā (lēmums Nr.466)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par būvju nojaukšanu Tūristu ielā 18, Jūrmalā.

2. Par būves nojaukšanu Ķemeru kapi, Jūrmalā.

3. Par būves nojaukšanu Konkordijas ielā 66, Jūrmalā.

4. Par būves nojaukšanu Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā.

5. Par būves nojaukšanu Vikingu ielā 72, Jūrmalā.

34. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu būvju Kaņiera ielā 12, Jūrmalā sakārtošanu (lēmums Nr.467)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu būvju Kaņiera ielā 12, Jūrmalā sakārtošanu.

35. Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.700 „Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Edinburgas prospektā 41A, kadastra apzīmējums 1300 008 2808 001” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.468)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.700 „Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Edinburgas prospektā 41A, kadastra apzīmējums 1300 008 2808 001” atzīšanu par spēku zaudējušu.

36. Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmuma Nr.622 „Par cilvēku drošību apdraudošas palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6209 005 Konkordijas ielā 34, Jūrmalā, bīstamības novēršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.469)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmuma Nr.622 „Par cilvēku drošību apdraudošas palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6209 005 Konkordijas ielā 34, Jūrmalā, bīstamības novēršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.

37. Par zemes vienību Meža prospektā 30, Jūrmalā, un Meža prospektā 1111, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu (lēmums Nr.470)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienību Meža prospektā 30, Jūrmalā, un Meža prospektā 1111, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu.

38. Par zemes vienību sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 16, Jūrmalā, Cīruļu ielā 18, Jūrmalā, nosaukuma un adrešu piešķiršanu (lēmums Nr.471)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienību sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 16, Jūrmalā, Cīruļu ielā 18, Jūrmalā, nosaukuma un adrešu piešķiršanu.

39. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanu Lienes ielā 14, Jūrmalā, un Lienes ielā 4124, Jūrmalā (lēmums Nr.472)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanu Lienes ielā 14, Jūrmalā, un Lienes ielā 4124, Jūrmalā.

40. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 55A, Jūrmalā (lēmums Nr.473)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 3 (U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 55A, Jūrmalā.

41. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 125, Jūrmalā (lēmums Nr.474)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 125, Jūrmalā.

42. Par detālplānojuma zemesgabalam Brekšu ielā 6, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.475)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Brekšu ielā 6, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

43. Par detālplānojuma zemesgabalam Rotas ielā 1, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.476)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Rotas ielā 1, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

44. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.232 “Par maksas noteikšanu personas paraksta apliecināšanai” (lēmums Nr.477)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.232 “Par maksas noteikšanu personas paraksta apliecināšanai”.

45. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65V-14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.478)

46. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-413, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.479)

47. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-215, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.480)

48. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-1, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.481)

49. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.482)

50. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-54, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.483)

51. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-67, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.484)

52. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-75, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.485)

53. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-122, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.486)

54. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-129, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.487)

55. Par sociālā dzīvokļa Nometņu iela 2A-415, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.488)

56. Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-305, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.489)

57. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-69, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar sociālā dzīvokļa apmaiņu (lēmums Nr.490)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65V-14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-413, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-215, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

4. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-1, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

5. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

6. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-54, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

7. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-67, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

8. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-75, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

9. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-122, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

10. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-129, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

11. Par sociālā dzīvokļa Nometņu iela 2A-415, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

12. Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-305, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

13. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-69, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar sociālā dzīvokļa apmaiņu.

58. Par dzīvokļa īpašuma Nr.11 Raiņa ielā 36, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.491)

59. Par dzīvokļa īpašuma Nr.83 Skolas ielā 28, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.492)

60. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 63 k-4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.493)

61. Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.494)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvokļa īpašuma Nr.11 Raiņa ielā 36, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

2. Par dzīvokļa īpašuma Nr.83 Skolas ielā 28, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

3. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 63 k-4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

4. Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

62. Par zemesgabala daļas Aizputes ielā 11, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.495)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Aizputes ielā 11, Jūrmalā, atsavināšanu.

63. Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, iegādi (lēmums Nr.496)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba) “pret” – nav, “atturas” – 3 (A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, iegādi.

U.Kroblūms izsaka priekšlikumu par lēmuma projektu “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 17, Jūrmalā” balsot atsevišķi.

64. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 29, Jūrmalā (lēmums Nr.497)

65. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Burtnieku ielā 22, Jūrmalā (lēmums Nr.498)

66. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzimtenes ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.499)

67. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 7/9, Jūrmalā (lēmums Nr.500)

68. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 44, Jūrmalā (lēmums Nr.501)

69. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 98, Jūrmalā (lēmums Nr.502)

70. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ķemeru ielā 60, Jūrmalā (lēmums Nr.503)

71. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupes ielā 28A, Jūrmalā (lēmums Nr.504)

72. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Madonas ielā 7, Jūrmalā (lēmums Nr.505)

73. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 9, Jūrmalā (lēmums Nr.506)

74. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 11, Jūrmalā (lēmums Nr.507)

75. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 34, Jūrmalā (lēmums Nr.508)

76. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 77, Jūrmalā (lēmums Nr.509)

77. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Medņu ielā 87, Jūrmalā (lēmums Nr.510)

78. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 18, Jūrmalā (lēmums Nr.511)

79. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Muižas ielā 7, Jūrmalā (lēmums Nr.512)

80. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pētera ielā 22, Jūrmalā (lēmums Nr.513)

81. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pļavu ielā 14, Jūrmalā (lēmums Nr.514)

82. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Poruka prospektā 35, Jūrmalā (lēmums Nr.515)

83. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 46, Jūrmalā (lēmums Nr.516)

84. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Smilšu ielā 30, Jūrmalā (lēmums Nr.517)

85. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirgoņu ielā 23, Jūrmalā (lēmums Nr.518)

86. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Teātra ielā 67A, Jūrmalā (lēmums Nr.519)

88. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 71, Jūrmalā (lēmums Nr.520)

89. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tukuma ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.521)

90. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tukuma ielā 27, Jūrmalā (lēmums Nr.522)

91. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 23, Jūrmalā (lēmums Nr.523)

92. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidus prospektā 36, Jūrmalā (lēmums Nr.524)

93. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Viestura ielā 24, Jūrmalā (lēmums Nr.525)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 29, Jūrmalā.

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Burtnieku ielā 22, Jūrmalā.

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzimtenes ielā 1, Jūrmalā.

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 7/9, Jūrmalā.

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 44, Jūrmalā.

6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 98, Jūrmalā.

7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ķemeru ielā 60, Jūrmalā.

8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupes ielā 28A, Jūrmalā.

9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Madonas ielā 7, Jūrmalā.

10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 9, Jūrmalā.

11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 11, Jūrmalā.

12. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 34, Jūrmalā.

13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 77, Jūrmalā.

14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Medņu ielā 87, Jūrmalā.

15. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 18, Jūrmalā.

16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Muižas ielā 7, Jūrmalā.

17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pētera ielā 22, Jūrmalā.

18. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pļavu ielā 14, Jūrmalā.

19. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Poruka prospektā 35, Jūrmalā.

20. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 46, Jūrmalā.

21. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Smilšu ielā 30, Jūrmalā.

22. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirgoņu ielā 23, Jūrmalā.

23. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Teātra ielā 67A, Jūrmalā.

24. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 71, Jūrmalā.

25. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tukuma ielā 2, Jūrmalā.

26. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tukuma ielā 27, Jūrmalā.

27. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 23, Jūrmalā.

28. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidus prospektā 36, Jūrmalā.

29. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Viestura ielā 24, Jūrmalā.

87. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 17, Jūrmalā (lēmums Nr.526)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

94. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.197 „Par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Buļļuciems 2229, Jūrmalā” (lēmums Nr.527)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.197 „Par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Buļļuciems 2229, Jūrmalā”.

95. Par dzīvokļa īpašuma Nr.62 Tallinas ielā 9, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.528)

96. Par dzīvokļa īpašuma Nr.49 Skolas ielā 69, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.529)

97. Par dzīvokļa īpašuma Nr.65 Skolas ielā 32A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.530)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvokļa īpašuma Nr.62 Tallinas ielā 9, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvokļa īpašuma Nr.49 Skolas ielā 69, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

3. Par dzīvokļa īpašuma Nr.65 Skolas ielā 32A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

98. Par nekustamā īpašuma Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu (lēmums Nr.531)

Ziņotājs:

K.Platnieks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu.

99. Par profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādes “Jūrmalas Sporta skola” reorganizāciju un profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādes “Jūrmalas Futbola skola” dibināšanu (lēmums Nr.532)

Ziņotājs:

K.Martinsone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 3 (A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādes “Jūrmalas Sporta skola” reorganizāciju un profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādes “Jūrmalas Futbola skola” dibināšanu.

100. Jūrmalas Futbola skolas nolikums (lēmums Nr.533)

Ziņotājs:

K.Martinsone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 3 (A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt Futbola skolas nolikumu.

Sēde slēgta plkst.13.00

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2020.gada 29.oktobrī plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2020.gada 30.septembrī


Lejupielāde: DOC un PDF