Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 454

protokols Nr. 15, 20. punkts

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš”
maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.13 “Jūrmalas pirmsskolas iestādes “Zvaniņš” nolikums” 51.3.apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2020.gada 10.septembra atzinumu (protokols Nr.1.2-22/11), lai nodrošinātu iespēju izglītības iestādes telpās īstenot izglītojamo pieprasītas interešu izglītības programmas, kuras neparedz izglītības programmas, kā arī dotu iespēju tās apmeklēt arī interesentiem, kas nav izglītības iestādes izglītojamie, un racionāli izmantotu telpas no mācību procesa brīvajā laikā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” sniegto maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto tāmi.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei.

4. No lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

4.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

4.2. pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

5. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu Jūrmalas pilsētas informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē.

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra lēmumu Nr.523 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš””.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 24.septembra lēmumam Nr.454

(protokols Nr.15, 20.punkts)

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (EUR)

1.

Zāles telpas noma (72,30 m2)

1 stunda

10.34

2.

Klases telpas noma (17,6m2)

1 stunda

2.52


Lejupielāde: DOC un PDF