Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 455

protokols Nr. 15, 21. punkts

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Lācītis”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.7 “Jūrmalas pirmsskolas iestādes “Lācītis” nolikums” 53.3.apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2020.gada 22.septembra atzinumu (protokols Nr.1.2-20/5), lai nodrošinātu iespēju izglītības iestādes telpās īstenot izglītojamo pieprasītas interešu izglītības programmas, kuras izglītības iestāde neīsteno, kā arī dotu iespēju tās apmeklēt arī interesentiem, kas nav izglītības iestādes izglītojamie, un racionāli izmantotu telpas no mācību procesa brīvajā laikā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” sniegto maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Pilnvarot Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” vadītāju slēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei.

5. No lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

5.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

5.2. pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

6. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu Jūrmalas pilsētas informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē.

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra lēmumu Nr.19 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Lācītis”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 24.septembra lēmumam Nr.455

(protokols Nr.15, 21.punkts)

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa* (EUR)

1.

Zāles noma (97,3 m2)

1 stunda

7.45

2.

Metodiskā kabineta noma (18,3 m2)

1 stunda

2.10

* Papildus pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms ievērojot likumā “Pievienotās vērtības nodokļa likums” noteikto kārtību.


Lejupielāde: DOC un PDF