Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 457

protokols Nr. 15, 24. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
“Rēzeknes pulka ielas pārbūve posmā no Viestura ielas
līdz Aizputes ielai, Jūrmalā” investīciju projektam

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu viena no pašvaldības autonomajā funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). Jūrmalas pilsētas dome Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.-2020.gadam ir noteikusi prioritātes P2.1. “Ceļu un ielu, to apgaismojuma kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība” rīcības virzienu R2.1.1. “Ielu un ceļu rekonstrukcija, satiksmes drošības uzlabošana” un Jūrmalas pilsētas investīciju plānā 2020.- 2022.gadam aktivitātē “Jaunu autostāvvietu izbūve pilsētas satiksmes infrastruktūras pilnveidei” 2020.gadā cita starpā ieplānojusi darbus - Rēzeknes pulka ielas pārbūve posmā no Viestura ielas līdz Aizputes ielai.

Ar Ministru kabineta 2020.gada 16.septembra rīkojumu Nr.510 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” minētais investīciju projekts ir iekļauts pašvaldību iesniegto investīciju projektu sarakstā valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.456 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” 8.punktu, Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktajam prioritātes P2.1. “Ceļu un ielu, to apgaismojuma kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība” rīcības virzienu R2.1.1. “Ielu un ceļu rekonstrukcija, satiksmes drošības uzlabošana” un Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2020.- 2022.gadam 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Jūrmalas pilsētas pašvaldības lēmums ņemt aizņēmumu 167 972 euro apmērā 2020.gadā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, investīciju projekta “Rēzeknes pulka ielas pārbūve posmā no Viestura ielas līdz Aizputes ielai, Jūrmalā” īstenošanai.

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams divu gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža ar atlikto pamatsummas maksājumu uz trīs gadiem.

3. Noteikt, ka aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF