Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 458

protokols Nr. 15, 25. punkts

Par automašīnas VW Golf, ar valsts reģistrācijas numuru FH 7573,
atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2019.gada 21.novembrī pieņēma lēmumu Nr.617 “Par automašīnas VW Golf, ar valsts reģistrācijas numuru FH 7573, atsavināšanu”, ar kuru nolēma atļaut atsavināt Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei (turpmāk – Iestāde) piederošo kustamo mantu – transportlīdzekli VW GOLF, ar valsts reģistrācijas numuru FH 7573 (turpmāk– Kustamā manta), pārdodot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot nosacīto cenu 1160,00 EUR (viens tūkstotis viens simts sešdesmit eiro, 00 centi) un izsoles soli - 20,00 EUR (divdesmit eiro, 00 centi). Noteiktajā termiņā līdz 2019.gada 19.decembrim nereģistrējās neviens pretendents izsolei.

Pirmā Kustamās mantas novērtēšana tika veikta 2019.gada 4.oktobrī un tās vērtība tika noteikta 1160,00 EUR (viens tūkstotis viens simts sešdesmit eiro, 00 centi) apmērā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 2020.gada 14.augustā tika veikta atkārtota Kustamās mantas novērtēšana un saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta (ETEA sertfikāts Nr.TL3/A) R.Pastara 2020.gada 14.augusta Transportlīdzekļa novērtēšanas aktu Nr.TL/2020-252 (1.pielikums), kustamās mantas aprēķinātā tirgus vērtība - 820,00 EUR (astoņi simti divdesmit eiro, 00 centi), aprēķinātā piespiedu pārdošanas (ātrās realizācijas) vērtība - 575,00 EUR (pieci simti septiņdesmit pieci eiro, 00 centi), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Izvērtējot Iestādes piederošās Kustamās mantas, nolietojumu un augstās nepieciešamā remonta izmaksas, kā arī lai nodrošinātu racionālu un lietderīgu Iestādes Kustamās mantas apsaimniekošanu, kuru vairs nav lietderīgi turpmāk izmantot Iestādes funkciju nodrošināšanai, Dome secina, ka ir lietderīgi atsavināt minēto Kustamo mantu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturto daļu, ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu (9.pants), var ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants). Savukārt saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu un 37.panta pirmās daļas 3.punktu, publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt pārdodot par brīvu cenu. Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja pirmā rīkotā izsole ir bijusi nesekmīga (32.panta ceturtā daļa). Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 7.punktam pārdošana par brīvu cenu ir mantas pārdošana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu.

Kustamās mantas bilances vērtība pēc grāmatvedības datiem uz šī lēmuma pieņemšanas dienu ir ar nulles vērtību.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta pirmo daļu, 6.panta otro daļu, 10.pantu, 32.panta ceturto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut atsavināt Iestādei piederošu Kustamo mantu - transportlīdzekli VW GOLF, ar valsts reģistrācijas numuru FH 7573.

2. Atsavināt Kustamo mantu, pārdodot to par brīvu cenu.

3. Apstiprināt Kustamās mantas pārdošanas cenu – 820,00 EUR (astoņi simti divdesmit eiro, 00 centi), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

4. Iestādei organizēt sludinājuma par Kustamas mantas atsavināšanu ievietošanu Jūrmalas pilsētas domes mājaslapā. Pieteikums par Kustamās mantas pirkšanu iesniedzams Iestādei piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas.

5. Iestādei nodrošināt Transportlīdzekļa pirkuma līguma noslēgšanu (saskaņā ar līguma paraugu lēmuma 2.pielikumā).

6. Ja piecu darba dienu laikā pēc 4.punktā minētā sludinājuma publicēšanas vairāki pretendenti ir iemaksājuši pirkuma maksu par Kustamo mantu, tad Kustamās mantas atsavināšanas komisijai (turpmāk – izsoles komisija) (lēmuma 7.punkts) rīkot rakstisku izsoli ar augšupejošu soli saskaņā ar Kustamās mantas izsoles noteikumiem (3.pielikums).

7. Izveidot izsoles komisiju šādā sastāvā:

7.1. Komisijas priekšsēdētāja – Ruanete Meža, Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītājas vietniece;

7.2. Komisijas locekļi:

7.2.1. Oļegs Ļaksa, Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes Administratīvās daļas vadītājs;

7.2.2. Iveta Dreimane, Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes Finanšu daļas vadītāja;

7.2.3. Irina Tikuma, Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes grāmatvede;

7.2.4. Aivars Savičs, Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes saimniecības vadītājs.

8. Izsoles komisijai apstiprināt izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles.

9. Iestādes vadītājam apstiprināt Kustamās mantas atsavināšanas rezultātus ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc maksājumu nokārtošanas ar Kustamās mantas pircēju.

10. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Iestādes vadītājam.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF