Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 469

protokols Nr. 15, 36. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmuma Nr.622
“Par cilvēku drošību apdraudošas palīgceltnes ar kadastra
apzīmējumu 1300 009 6209 005 Konkordijas ielā 34,
Jūrmalā, bīstamības novēršanu” atzīšanu par
spēku zaudējušu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2019.gada 21.novembrī pieņēma lēmumu Nr.622 “Par cilvēku drošību apdraudošas palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6209 005 Konkordijas ielā 34, Jūrmalā, bīstamības novēršanu” (turpmāk – Lēmums). Lēmuma lemjošās daļas 1.punktā palīgceltnei ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6209 005, Konkordijas ielā 34, Jūrmalā (turpmāk – Ēka) tika noteikts cilvēku drošību apdraudošas ēkas statuss un saistībā ar piešķirto statusu Lēmuma lemjošās daļas 2.punktā Ēkai tika noteikta paaugstināta Nekustamā īpašuma nodokļa likme. Lēmuma lemjošās daļas 3.punktā nekustamā īpašuma Konkordijas ielā 34-4, Jūrmalā (turpmāk – Nekustamais īpašums) īpašniekam tika uzdots līdz 2019.gada 30.decembrim Domes Pilsētplānošanas nodaļā iesniegt Ēkas konstrukciju tehnisko izpēti ar mērķi noteikt nepieciešamos darbus, kas nekavējoši veicami Ēkas bīstamības novēršanai un tās konstrukciju pastiprināšanai. Lēmuma lemjošās daļas 4.punktā Nekustamā īpašuma īpašniekam tika uzdots līdz 2020.gada 30.aprīlim, atbilstoši Ēkas konstrukciju tehniskās izpētes slēdzienam veikt tās bīstamības novēršanas pasākumus un konstrukciju pastiprināšanu.

Domes 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.1.apakšpunktā noteikts, ka šo saistošo noteikumu 3.punktā noteikto nodokļa likmi par būvi pārtrauc piemērot, ja atcelts lēmums par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu - ar nākamo mēnesi pēc lēmuma pieņemšanas.

Domes Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektors 2020.gada 24.augustā sagatavoja atzinumu Nr.BIS-BV-15.1-2020-605 par būves ekspluatācijas pārbaudi. Būvinspektors veicot Ēkas pārbaudi, konstatēja, ka Lēmuma lemjošās daļas 3. un 4.punkta prasības ir izpildītas – Domes Pilsētplānošanas nodaļā ir iesniegti sertificēta būvinženiera Evijas Liepas (sertifikāta Nr.4-02484) (turpmāk – Būvinženieris) 2020.gada 2.marta un 2020.gada 7.augusta apsekošanas atzinumi. Ēkai ir veikti bīstamības novēršanas pasākumi – Ēkas sienu daļās plaisas ir aizpildītas ar mūrjavu un Ēkas mūra nesošās sienas stūris nostiprināts ar leņķdzelža stūra konstrukciju. Tā kā ir veikti Ēkas bīstamības novēršanas pasākumi un šobrīd nepastāv tie apstākļi, uz kā pamata Ēka tika klasificēta ka cilvēku drošību apdraudoša, ir pamats Lēmumu atzīt par spēku zaudējušu.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 70.panta trešo daļu, Domes 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt palīgēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6209 005 Konkordijas ielā 34, Jūrmalā cilvēku drošību apdraudošas ēkas statusu un paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmumu Nr.622 “Par cilvēku drošību apdraudošas palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6209 005 Konkordijas ielā 34, Jūrmalā, bīstamības novēršanu”.

3. Uzdot Domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai veikt nekustamā īpašuma Konkordijas ielā 34, Jūrmalā nodokļa pārrēķinu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.1.apakšpunktu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF