Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 525

protokols Nr. 15, 93. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
Viestura ielā 24, Jūrmalā

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktam, zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu. Atbilstoši minētā likuma 9.panta trešajai daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem uz zemes vienības Viestura ielā 24, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 8008, ar kopējo platību 34028 m2 (turpmāk – Zemes vienība) atrodas:

1. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 007 8008 009, kuras galvenais lietošanas veids ir Ēkas plašizklaides pasākumiem (kods 1261) būves tips Teātri, kinoteātri, koncertzāles, cirka ēkas, mūzikas, deju un citu plašizklaides pasākumu ēkas (kods 12610102);

2. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 007 8008 010, kura galvenais lietošanas veids ir Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas (kods 1211), būves tips Restorāni, kafejnīcas un citas sabiedriskās ēdināšanas ēkas (kods 12110103);

3. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 007 8008 053, kura galvenais lietošanas veids ir Rūpnieciskās ražošanas ēkas (kods 1251), būves tips Sūkņu un kompresoru staciju ēkas (kods 12510105);

4. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 007 8008 001, kuras galvenais lietošanas veids ir Rūpnieciskās ražošanas ēkas (1251), būves tips Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas (kods 12510104), (turpmāk – Ēkas).

NĪVKIS Zemes vienībai ir reģistrēta zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 1300 007 8008 8001, ar kopējo platību 43 m2, uz kuras atrodas ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 007 8008 001.

Zemes vienībai NĪVKIS ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908).

Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) būvvalde 2001.gada 13.novembrī ir izdevusi būvatļauju Nr.32 ūdens atrakciju parka “Lielupe” būvniecībai. „Daudzfunkcionālā ūdens atrakciju parka centra” 2.kārta – Ūdens atrakciju parks „Lielupe” ar auto stāvvietu pieņemts ekspluatācijā 2003.gada 24.decembrī (Akts kods 03 01236 1300).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Noteikumu Nr.496 17.3.1.apakšpunkts noteic, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim. Noteikumu Nr.496 27.2.1.apakšpunkts noteic, ka zemes vienībai, uz kuras atrodas ēkas un ēkas nešķērso zemes vienības robežu un zemes vienībā ir nodalītas platības, katru nodalīto platību sadala proporcionāli to ēku un telpu grupu kopējo platību attiecībai, uz kurām pamatojas lietošanas mērķa noteikšana un kuras atrodas uz šīs nodalītās platības. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 2.pielikumā norādīto, apbūvētai zemes vienībai, uz kuras, esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir „Ēkas plašizklaides pasākumiem” […] zemei zem šīm ēkām un ar tām saistītām palīgēkām […] nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis komercdarbības objektu apbūve (kods 0801). Apbūvētai zemes vienībai, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir „Rūpnieciskās ražošanas ēkas” – zemei zem šīm ēkām […] nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Saskaņā ar Domes 2008.gada 3.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.57 „Par detālplānojuma kvartālam Jūrmalā, starp Pērkona ielu, Viestura ielu, Vienības prospektu un Lielupi projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Zemes vienība atrodas Darījumu iestāžu teritorijā (D), kur primārais zemes, ēkas un citas būves vai tās daļas izmantošanas veids ir darījumu (komerciāla rakstura) iestādes: bankas, apdrošināšanas sabiedrības un viesnīcas, biroji, kantori, tirdzniecības un/vai pakalpojumu iestādes, kongresu, konferenču, izklaides un atpūtas iestādes, kā arī citu komerciāla rakstura iestāžu izvietošana, dzīvojamās mājas un neietver vairumtirdzniecību, bet sekundārais – cita atļautā izmantošana.

Zemes vienībai iepriekš noteiktais un NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908) neatbilst Ēku galvenajiem lietošanas veidiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu, 17.3.1.apakšpunktu, 18.punktu, 27.2.1.apakšpunktu un 2.pielikumā „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu, un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 16.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Zemes vienībai Viestura ielā 24, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 8008, ar kopējo platību 34028 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908) uz Komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) ar platību 33985 m2 un Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001) ar platību 43 m2.

2. Zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 1300 007 8008 8001, 43 m2 platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF