Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 528

protokols Nr. 15, 95. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.62 Tallinas ielā 9, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2020.gada 23.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.362 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.62 Tallinas ielā 9, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.62 Tallinas ielā 9, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 3005, kas sastāv no dzīvokļa Nr.62 ar kopējo platību 38,8 m2 un kopīpašuma 3880/285900 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 7004 001, ( turpmāk – dzīvokļa īpašums), pārdošanu otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 11 120 EUR (vienpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit euro), izsoles soli 779 EUR (septiņi simti septiņdesmit deviņi euro) un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro), kā arī dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – Izsoles noteikumi).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2020.gada 16.septembrī notika dzīvokļa īpašuma otrā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās seši dalībnieki. Par izsoles uzvarētāju kļuva izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.1 – Vārds Uzvārds (turpmāk – izsoles uzvarētājs), kuras piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir 15 015 EUR (piecpadsmit tūkstoši piecpadsmit euro), kas paaugstināta par pieciem izsoles soļiem.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no dzīvokļa īpašuma izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2020.gada 6.augustā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 1 112 EUR un 2020.gada 17.septembrī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 13 903 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, Domei ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2020.gada 16.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/32), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2020.gada 16.septembrī notikušās dzīvokļa īpašuma Nr.62 Tallinas ielā 9, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 901 3005, kas sastāv no dzīvokļa Nr.62 ar kopējo platību 38,8 m2 un kopīpašuma 3880/285900 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 7004 001, (turpmāk – dzīvokļa īpašums), izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu izsoles uzvarētājam – Vārds Uzvārds, personas kods par pirkuma maksu 15 015 EUR (piecpadsmit tūkstoši piecpadsmit euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF