Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 530

protokols Nr. 15, 97. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.65 Skolas ielā 32A, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2020.gada 23.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.360 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.65 Skolas ielā 32A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.65 Skolas ielā 32A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7790, kas sastāv no dzīvokļa Nr.65 ar kopējo platību 52,8 m2, kopīpašuma 5280/489400 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3110 001 un kopīpašuma 5280/489400 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3110, kura kopējā platība ir 5474 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums), pārdošanu otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 21 200 EUR (divdesmit viens tūkstotis divi simti euro), izsoles soli 1484 EUR (viens tūkstotis četri simti astoņdesmit četri euro) un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro), kā arī dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – Izsoles noteikumi).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2020.gada 16.septembrī notika dzīvokļa īpašuma otrā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās deviņi dalībnieki. Par izsoles uzvarētāju kļuva izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.3 – Vārds Uzvārds (turpmāk – izsoles uzvarētājs), kuras piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir 28 620 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši seši simti divdesmit euro), kas paaugstināta par pieciem izsoles soļiem.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no dzīvokļa īpašuma izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2020.gada 25.augustā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 2 120 EUR un 2020.gada 21.septembrī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 26 500 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, Domei ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2020.gada 16.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/30), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2020.gada 16.septembrī notikušās dzīvokļa īpašuma Nr.65 Skolas ielā 32A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 7790, kas sastāv no dzīvokļa Nr.65 ar kopējo platību 52,8 m2, kopīpašuma 5280/489400 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3110 001 un kopīpašuma domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3110, kura kopējā platība ir 5474 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums), izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu izsoles uzvarētājam – Vārds Uzvārds, personas kods par pirkuma maksu 28 620 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši seši simti divdesmit euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF