Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 532

protokols Nr. 15, 99. punkts

Par profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādes “Jūrmalas Sporta skola”
reorganizāciju un profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādes
“Jūrmalas Futbola skola” dibināšanu

Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020.-2026.gadam (turpmāk – Attīstības plāns) rīcības virziena RV3 “Augstu sasniegumu sporta veicināšana” uzdevuma U3.1 “Infrastruktūras pieejamība un atbilstība augstu sasniegumu sportam” rīcības plāna 21.punkts paredz attīstīt Futbola akadēmiju un nodrošināt Futbola stratēģiskās attīstības plāna Jūrmalā 2018.-2022.gadam īstenošanu. Lai nodrošinātu Attīstības plānā noteikto uzdevumu izpildi, kā arī, lai Jūrmalas pilsētā attīstītu konkurētspējīgu futbola sistēmu, nepieciešams izveidot Jūrmalas Sporta skolas futbola nodaļas audzēkņiem profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādi – Jūrmalas Futbola skolu. Jūrmalas Futbola skolas mērķi ir attīstīt futbolu kā augstu sasniegumu sporta veidu, uzlabot mācību treniņu procesu, iegūt futbola akadēmijas statusu un sagatavot profesionālus futbola spēlētājus, kuri pārstāvēs Jūrmalas futbola komandu un Latvijas izlasi dažādās vecuma grupās. Jūrmalas Futbola skolas izveidošana nodrošinās efektīvāku treneru darba kontroli, bērnu un jauniešu komandu veiksmīgu startu Latvijas Jaunatnes futbola turnīros un Latvijas futbola virslīgas komandu piesaistīšanu.

Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 22.panta pirmo daļu, 23.panta otro daļu, Profesionālās izglītības likuma 14.panta otro daļu, 15.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 4.punktu, 30.panta otro daļu, Jūrmalas pilsētas domes Apvienotās Izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2020.gada 18.septembra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-28/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Dibināt profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādi “Jūrmalas Futbola skola” (turpmāk – Jūrmalas Futbola skola) no 2020.gada 30.oktobra.

2. Reorganizēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošo profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādi “Jūrmalas Sporta skola” (izglītības iestādes reģistrācijas Nr.2971902208, reģistrācijas Nr.90009249367) (turpmāk - Jūrmalas Sporta skola), ar 2021.gada 4.janvāri nododot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu: profesionālās ievirzes programma futbolā (programmas kods 20V 813 001, licences Nr.P-12429, akreditācijas ID Al 11565), profesionālās ievirzes programma futbolā (programmas kods 30V 813 001, licences Nr.P-12430, akreditācijas ID Al 11566) un interešu izglītības programmas futbolā īstenošanu Jūrmalas Futbola skolai.

3. Noteikt, ka Jūrmalas Futbola skola ar 2021.gada 4.janvāri pārņem un īsteno šādas Jūrmalas Sporta skolas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas: profesionālās ievirzes programmu futbolā (programmas kods 20V 813 001, licences Nr.P-12429, akreditācijas ID Al 11565), profesionālās ievirzes programmu futbolā (programmas kods 30V 813 001, licences Nr.P-12430, akreditācijas ID Al 11566).

4. Šī lēmuma 2.punktā minēto reorganizāciju pabeigt līdz 2021.gada 3.janvārim.

5. Noteikt, ka Jūrmalas Futbola skola daļēji ir Jūrmalas Sporta skolas tiesību, lietvedības, saistību, t.sk., darba tiesisko attiecību, funkciju, t.sk., profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu: profesionālās ievirzes programma futbolā (programmas kods 20V 813 001, licences Nr.P-12429, akreditācijas ID Al 11565), profesionālās ievirzes programma futbolā (programmas kods 30V 813 001, licences Nr.P-12430, akreditācijas ID Al 11566) un interešu izglītības programmas futbolā, un minētajās sporta izglītības programmās uzņemto izglītojamo pārņēmēja.

6. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas izveidot komisiju Jūrmalas Futbola skolai nododamo materiālo un finanšu līdzekļu inventarizācijai un mantas, saistību un prasību apjoma noteikšanai.

7. Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes vadītājam veikt nepieciešamās darbības Jūrmalas Futbola skolas darbības uzsākšanai, tai skaitā šā lēmuma nosūtīšanu saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijai un iestādes reģistrāciju.

8. Jūrmalas Sporta servisa centram sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Personāla nodaļu sagatavot Jūrmalas Futbola skolas darbinieku skaita sarakstu un virzīt to apstiprināšanai 2020.gada oktobra Jūrmalas pilsētas domes sēdē.

9. Uzdot Jūrmalas Sporta skolas direktoram:

9.1. ar lēmumu iepazīstināt attiecīgos Jūrmalas Sporta skolas futbola nodaļas darbiniekus, izglītojamos un izglītojamo likumiskos pārstāvjus;

9.2. sadarbībā ar Jūrmalas Futbolu skolu veikt nepieciešamās darbības Sporta skolas futbola nodaļas pedagogu pārejai uz Jūrmalas Futbola skolu atbilstoši Darba likuma prasībām;

9.3. sagatavot Jūrmalas Sporta skolas nolikuma grozījumu projektu un grozījumu projektu izmaiņām Jūrmalas Sporta skolas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā un virzīt to apstiprināšanai 2020.gada oktobra Jūrmalas pilsētas domes sēdē;

9.4. nodrošināt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas pamatizglītības pakāpē: profesionālās ievirzes programma futbolā (programmas kods 20V 813 001, licences Nr.P-12429, akreditācijas ID Al 11565) un profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas vidējās izglītības pakāpē: profesionālās ievirzes programma futbolā (programmas kods 30V 813 001, licences Nr.P-12430, akreditācijas ID Al 11566) nepārtrauktību un īstenošanas turpināšanu līdz 2021.gada 3.janvārim.

10. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskajai pārvaldei sagatavot Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikuma grozījumu projektu un virzīt to apstiprināšanai 2020.gada oktobra Jūrmalas pilsētas domes sēdē.

11. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldi līdz 2020.gada 1.oktobrim publicēt informāciju par Jūrmalas Sporta skolas reorganizāciju un Jūrmalas Futbola skolas dibināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības mājaslapā un informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”.

12. Noteikt, ka ar šī lēmuma 2.punktā minētās iestādes reorganizāciju saistītie izdevumi sedzami no Jūrmalas Sporta skolas finanšu līdzekļiem.

13. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

14. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma Jūrmalas Sporta skolas reorganizācijas veikšanai un Jūrmalas Futbola skolas dibināšanai, saņemšanas.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF