Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 29.oktobrīNr. 550

protokols Nr. 19, 19. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.221
“Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam
apstiprināšanu” un Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas
2015.-2020.gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Ministru kabineta 2019.gada 25.jūnija noteikumus Nr.276 “Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” 5.punktā noteikto, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmuma Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” 2.punktā noteikto, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 6.jūnija rīkojuma Nr.1.1-14/20-181 “Par Jūrmalas pilsētas plānošanas dokumentu darbības termiņu pagarinājumu un jaunu nozaru politikas plānošanas dokumentu izstrādi” 1.5.apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2020.gada 15.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.Nr.1.2-22/13), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. Papildināt ar 1.1punktu šādā redakcijā:

“1.1 Noteikt Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim.”

1.2. Izteikt Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2022.gadam sadaļu “Rīcības plāns” jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu.

2. Apstiprināt Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam Uzraudzības ziņojumu saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF