Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 17.decembrīNr. 739

protokols Nr. 23, 2. punkts

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis”
vadītāja iecelšanu amatā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 19.marta nolikuma Nr.6 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” nolikums” 35.punktu un ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2020.gada 1.decembra vēstuli Nr.4-7e/20/4137 “Par saskaņojumu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Iecelt Ivetu Mantromoviču (personas kods) Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” vadītāja amatā ar 2021.gada 4.janvāri.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF