Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2020.gada 17.decembrīNr.23

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Elizabete Krivcova, Rita Sproģe, Uldis Kronblūms, Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Larisa Loskutova, Guntis Grūba, Aivars Ozoliņš, Jānis Lediņš, Ņikita Ņikiforovs (nepiedalās no plkst.12.12-12.15)

Sēdē nepiedalās deputāti:

Rolands Parasigs-Parasiņš, Irēna Kausiniece, Andris Čuda

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītājs

Vitālijs Kurpelis

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Kultūras nodaļas vecākā referente

Dace Liepiņa

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Projektu nodaļas projektu vadītāja

Laura Pavlova

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Ieva Kreile

Mežsaimniecības nodaļas vadītājs

Atis Sapronovs

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elvis Venters

Tūrisma informācijas centra vadītāja

Aleksandra Stramkale

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

PI "Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" ekonomiste

Daila Avota

Pašvaldības policijas priekšnieks

Uldis Bēniņš

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” vadītāja iecelšanu amatā

3.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

4.

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojuma centrs” amatiem ārkārtējās situācijas laikā

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601 „Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā”

6.

Par līguma slēgšanu ar Eiropas Investīciju banku

7.

Par Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļas “Viedā specializācija” projekta “Smart Blue Regions” noslēgumu

8.

Par kārtību, kādā tiek saņemta ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļauja Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

9.

Par tirdzniecības vietu nomas maksām

10.

Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu “Jūrmalas ūdens” par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

11.

Par 2016.gada 7.oktobra noslēgtā Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr.1.2-16/1315 pagarināšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs”

12.

Jūrmalas Aspazijas pamatskolas nolikums

13.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī’’ projekta “Jūrmalas jauniešu līdzdalības mehānisms” īstenošanu

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

15.

Par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu

16.

Par parāda norakstīšanu

17.

Par parāda norakstīšanu

18.

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Rīgas domi par EUPOS-RĪGA sistēmas bāzes stacijas izvietošanu un tās darbības nodrošināšanu

19.

Par prasību parādu norakstīšanu

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”

21.

Par līguma par tīkla reklāmas izvietošanu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Dzintaru koncertzāle"

22.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mārupes ielā 9, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

23.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Matrožu ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

24.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Mirdzas ielā 31, Jūrmalā, un adrešu piešķiršanu

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tīklu ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu "Jaunlīdači", Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

27.

Par zemes vienību Dzintaru prospektā 58, Jūrmalā, un Dzintaru prospektā 58A, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

28.

Par detālplānojuma zemesgabalam Skolotāju ielā 13, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

29.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija lēmuma Nr.696 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dagnijas ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

30.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dagnijas ielā 3 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

31.

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

32.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 "Īpašumu pārvaldes nolikums"

33.

Par debitoru parādu norakstīšanu

34.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanas, īres maksas administrēšanas un debitoru parādu piedziņas kārtība

35.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-201, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

36.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 13, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

37.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-77, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

38.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-107, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

39.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.83 Skolas ielā 28, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

40.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 63 k-4, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

41.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

42.

Par zemesgabala (starpgabala) Dzintari 2912, Jūrmalā, atsavināšanu

43.

Par zemesgabala daļas Pļaviņu ielā 28, Jūrmalā, atsavināšanu

44.

Par zemesgabala Žubītes ielā 16, Jūrmalā nomas līgumu noslēgšanu

45.

Par zemesgabala Vienības prospekts 1608, Jūrmalā, daļas nomu

46.

Par prasību parādu norakstīšanu

47.

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

48.

Par peldbaseina ēkas Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Sporta servisa centra valdījumā un telpu nodošanu Jūrmalas Sporta skolas lietošanā

49.

Par telpu Skolas ielā 5, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Futbola skolas lietošanā

50.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Amulas ielā 6A, Jūrmalā

51.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Bulduri 5001", Jūrmalā

52.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduri 6006, Jūrmalā

53.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Bulduri 8314", Jūrmalā

54.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Bažciems 0511", Jūrmalā

55.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bezdelīgu ielā 1A, Jūrmalā

56.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubulti 3624, Jūrmalā

57.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubulti 3203, Jūrmalā

58.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Dzintari 0103", Jūrmalā

59.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Dzintari 2010", Jūrmalā

60.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 27A, Jūrmalā

61.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Emīla Dārziņa ielā 1, Jūrmalā

62.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Emīla Dārziņa ielā 30, Jūrmalā

63.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ērgļu ielā 4A, Jūrmalā

64.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Friča Brīvzemnieka ielā 3, Jūrmalā

65.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jēkabpils ielā 20A, Jūrmalā

66.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 40A, Jūrmalā

67.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Katedrāles ielā 1A, Jūrmalā

68.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kaudzīšu ielā 30A, Jūrmalā

69.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 3114, Jūrmalā

70.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 0804, Jūrmalā

71.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 1017, Jūrmalā

72.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Kauguri 1105", Jūrmalā

73.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 3405, Jūrmalā

74.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 0717, Jūrmalā

75.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 1822, Jūrmalā

76.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kronvalda ielā 1A, Jūrmalā

77.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Konkordijas ielā 62A, Jūrmalā

78.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kolkas ielā 25, Jūrmalā

79.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Krišjāņa Barona ielā 12A, Jūrmalā

80.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kurzemes ielā 8, Jūrmalā

81.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupe 4208, Jūrmalā

82.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupes ielā 20, Jūrmalā

83.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupe 3405, Jūrmalā

84.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupes ielā 18, Jūrmalā

85.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupe TP104, Jūrmalā

86.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Melluži 5433, Jūrmalā

87.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 58A, Jūrmalā

88.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 66A, Jūrmalā

89.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Miera ielā 27B, Jūrmalā

90.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 39, Jūrmalā

91.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Oļģerta ielā 12A, Jūrmalā

92.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ošu ielā 1A, Jūrmalā

93.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piestātnes ielā 6A, Jūrmalā

94.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pīlādžu ielā 1A, Jūrmalā

95.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jāņa Pliekšāna ielā 47A, Jūrmalā

96.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jāņa Pliekšāna ielā 84A, Jūrmalā

97.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Plūdu ielā 1B, Jūrmalā

98.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Priežu ielā 23B, Jūrmalā

99.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Puķu ielā 71A, Jūrmalā

100.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Pumpuri 0109", Jūrmalā

101.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Puškina ielā 7B, Jūrmalā

102.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pūpolu ielā 3A, Jūrmalā

103.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Poruka prospektā 51, Jūrmalā

104.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 100A, Jūrmalā

105.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Salas ielā 3A, Jūrmalā

106.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Skolas ielā 53A, Jūrmalā

107.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 84A, Jūrmalā

108.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 61C, Jūrmalā

109.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slimnīcas ielā 4A, Jūrmalā

110.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Smilšu ielā 17A, Jūrmalā

111.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Spilves ielā 4, Jūrmalā

112.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā

113.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Svētes ielā 1, Jūrmalā

114.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tallinas ielā 3A, Jūrmalā

115.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Talsu šosejā 45, Jūrmalā

116.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tērbatas ielā 41A, Jūrmalā

117.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirzas ielā 44A, Jūrmalā

118.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirgoņu ielā 3, Jūrmalā

119.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirgoņu ielā 9, Jūrmalā

120.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tīklu ielā 7A, Jūrmalā

121.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Varoņu ielā 8, Jūrmalā

122.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 37A, Jūrmalā

123.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 33, Jūrmalā

124.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 1300 007 3504, Jūrmalā

125.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevām

G.Truksnis noņem no sēdes darba kārtības jautājumu:

· Par līguma slēgšanu ar Eiropas Investīciju banku

Un ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā šādus papildu jautājumus:

· Par 2014.gada 30.septembra noslēgto Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr.1.2-16/1252 un līguma par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr.1.2-16/1253 pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”

· Par dzīvokļa īpašuma Nr.11 Raiņa ielā 36, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

· Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas pilsētā

· Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas “Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projekta “Pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” noslēgumu

· Par trīspusēja sadarbības līguma noslēgšanu

· Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu)

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Apstiprināt darba kārtību:

2.

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” vadītāja iecelšanu amatā

3.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

4.

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojuma centrs” amatiem ārkārtējās situācijas laikā

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601 „Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā”

6.

Par Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļas “Viedā specializācija” projekta “Smart Blue Regions” noslēgumu

7.

Par kārtību, kādā tiek saņemta ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļauja Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

8.

Par tirdzniecības vietu nomas maksām

9.

Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu “Jūrmalas ūdens” par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

10.

Par 2016.gada 7.oktobra noslēgtā Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr.1.2-16/1315 pagarināšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs”

11.

Par 2014.gada 30.septembra noslēgto Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr.1.2-16/1252 un līguma par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr.1.2-16/1253 pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”

12.

Jūrmalas Aspazijas pamatskolas nolikums

13.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī’’ projekta “Jūrmalas jauniešu līdzdalības mehānisms” īstenošanu

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

15.

Par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu

16.

Par parāda norakstīšanu

17.

Par parāda norakstīšanu

18.

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Rīgas domi par EUPOS-RĪGA sistēmas bāzes stacijas izvietošanu un tās darbības nodrošināšanu

19.

Par prasību parādu norakstīšanu

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”

21.

Par līguma par tīkla reklāmas izvietošanu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Dzintaru koncertzāle"

22.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mārupes ielā 9, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

23.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Matrožu ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

24.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Mirdzas ielā 31, Jūrmalā, un adrešu piešķiršanu

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tīklu ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu "Jaunlīdači", Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

27.

Par zemes vienību Dzintaru prospektā 58, Jūrmalā, un Dzintaru prospektā 58A, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

28.

Par detālplānojuma zemesgabalam Skolotāju ielā 13, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

29.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija lēmuma Nr.696 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dagnijas ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

30.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dagnijas ielā 3 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

31.

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

32.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 "Īpašumu pārvaldes nolikums"

33.

Par debitoru parādu norakstīšanu

34.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanas, īres maksas administrēšanas un debitoru parādu piedziņas kārtība

35.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-201, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

36.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 13, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

37.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-77, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

38.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-107, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

39.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.83 Skolas ielā 28, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

40.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 63 k-4, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

41.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

42.

Par zemesgabala (starpgabala) Dzintari 2912, Jūrmalā, atsavināšanu

43.

Par zemesgabala daļas Pļaviņu ielā 28, Jūrmalā, atsavināšanu

44.

Par zemesgabala Žubītes ielā 16, Jūrmalā nomas līgumu noslēgšanu

45.

Par zemesgabala Vienības prospekts 1608, Jūrmalā, daļas nomu

46.

Par prasību parādu norakstīšanu

47.

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

48.

Par peldbaseina ēkas Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Sporta servisa centra valdījumā un telpu nodošanu Jūrmalas Sporta skolas lietošanā

49.

Par telpu Skolas ielā 5, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Futbola skolas lietošanā

50.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Amulas ielā 6A, Jūrmalā

51.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Bulduri 5001", Jūrmalā

52.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduri 6006, Jūrmalā

53.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Bulduri 8314", Jūrmalā

54.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Bažciems 0511", Jūrmalā

55.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bezdelīgu ielā 1A, Jūrmalā

56.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubulti 3624, Jūrmalā

57.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubulti 3203, Jūrmalā

58.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Dzintari 0103", Jūrmalā

59.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Dzintari 2010", Jūrmalā

60.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 27A, Jūrmalā

61.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Emīla Dārziņa ielā 1, Jūrmalā

62.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Emīla Dārziņa ielā 30, Jūrmalā

63.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ērgļu ielā 4A, Jūrmalā

64.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Friča Brīvzemnieka ielā 3, Jūrmalā

65.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jēkabpils ielā 20A, Jūrmalā

66.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 40A, Jūrmalā

67.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Katedrāles ielā 1A, Jūrmalā

68.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kaudzīšu ielā 30A, Jūrmalā

69.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 3114, Jūrmalā

70.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 0804, Jūrmalā

71.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 1017, Jūrmalā

72.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Kauguri 1105", Jūrmalā

73.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 3405, Jūrmalā

74.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 0717, Jūrmalā

75.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 1822, Jūrmalā

76.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kronvalda ielā 1A, Jūrmalā

77.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Konkordijas ielā 62A, Jūrmalā

78.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kolkas ielā 25, Jūrmalā

79.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Krišjāņa Barona ielā 12A, Jūrmalā

80.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kurzemes ielā 8, Jūrmalā

81.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupe 4208, Jūrmalā

82.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupes ielā 20, Jūrmalā

83.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupe 3405, Jūrmalā

84.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupes ielā 18, Jūrmalā

85.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupe TP104, Jūrmalā

86.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Melluži 5433, Jūrmalā

87.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 58A, Jūrmalā

88.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 66A, Jūrmalā

89.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Miera ielā 27B, Jūrmalā

90.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 39, Jūrmalā

91.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Oļģerta ielā 12A, Jūrmalā

92.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ošu ielā 1A, Jūrmalā

93.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piestātnes ielā 6A, Jūrmalā

94.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pīlādžu ielā 1A, Jūrmalā

95.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jāņa Pliekšāna ielā 47A, Jūrmalā

96.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jāņa Pliekšāna ielā 84A, Jūrmalā

97.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Plūdu ielā 1B, Jūrmalā

98.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Priežu ielā 23B, Jūrmalā

99.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Puķu ielā 71A, Jūrmalā

100.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Pumpuri 0109", Jūrmalā

101.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Puškina ielā 7B, Jūrmalā

102.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pūpolu ielā 3A, Jūrmalā

103.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Poruka prospektā 51, Jūrmalā

104.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 100A, Jūrmalā

105.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Salas ielā 3A, Jūrmalā

106.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Skolas ielā 53A, Jūrmalā

107.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 84A, Jūrmalā

108.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 61C, Jūrmalā

109.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slimnīcas ielā 4A, Jūrmalā

110.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Smilšu ielā 17A, Jūrmalā

111.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Spilves ielā 4, Jūrmalā

112.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā

113.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Svētes ielā 1, Jūrmalā

114.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tallinas ielā 3A, Jūrmalā

115.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Talsu šosejā 45, Jūrmalā

116.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tērbatas ielā 41A, Jūrmalā

117.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirzas ielā 44A, Jūrmalā

118.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirgoņu ielā 3, Jūrmalā

119.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirgoņu ielā 9, Jūrmalā

120.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tīklu ielā 7A, Jūrmalā

121.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Varoņu ielā 8, Jūrmalā

122.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 37A, Jūrmalā

123.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 33, Jūrmalā

124.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 1300 007 3504, Jūrmalā

125.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.11 Raiņa ielā 36, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

126.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevām

127.

Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas “Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projekta “Pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” noslēgumu

128.

Par trīspusēja sadarbības līguma noslēgšanu

129.

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu)

130.

Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas pilsētā

2. Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” vadītāja iecelšanu amatā (lēmums Nr.739)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba,), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” vadītāja iecelšanu amatā.

3. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (nolikums Nr.49)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Izsakās:

U.Kronblūms izsakās, ka jau iepriekš Finanšu komitejā aicināja Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju atteikties no padomnieku pakalpojumiem. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumu Nr.522 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” ir noteikts, ka domes priekšsēdētājam var būt padomnieki, un domes priekšsēdētājs pats personīgi ir tiesīgs padomniekus gan pieņemt, gan arī uz laiku ar tiem pārtraukt sadarbību. Tāpēc atkārtoti lūdz domes priekšsēdētāju apsvērt šo priekšlikumu.

A.Adijāne – viņasprāt, U.Kronblūma komentārs par domes priekšsēdētāja padomnieku ir pilnīgi nesaprotams un nepamatots. Uzskata, ka sākumā tomēr vajadzētu pārrunāt interesējošos jautājumus, nevis izteikt šādu nesaprotamu informāciju.

U.Kronblūms izsakās, ka viņam, personīgi, nav nekas pret domes priekšsēdētāja padomnieku, bet uzskata, ka šajā brīdī tas arī būtu viens no veidiem kā solidarizēties.

G.Truksnis – sagatavotais nolikuma projekts nav par pašvaldības budžeta līdzekļu lielu ietaupījumu, tas ir par solidarizēšanos ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem krīzes laikā. Attiecībā par savu padomnieku, ar pilnu atbildības sajūtu var pateikt, ka viņa darbs ir izsvērts un izvērtēts, strādājot pilsētas iedzīvotāju labā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba, ), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.

4. Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojuma centrs” amatiem ārkārtējās situācijas laikā (lēmums Nr.740)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojuma centrs” amatiem ārkārtējās situācijas laikā.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601 „Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā” (lēmums Nr.741)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601 „Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā”.

6. Par Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļas “Viedā specializācija” projekta “Smart Blue Regions” noslēgumu (lēmums Nr.742)

Ziņotājs:

L.Pavlova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļas “Viedā specializācija” projekta “Smart Blue Regions” noslēgumu.

7. Par kārtību, kādā tiek saņemta ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļauja Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (saistošie noteikumi Nr.37)

Ziņotājs:

I.Kreile ziņo, ka saistošo noteikumu projektā ir nepieciešams svītrot 41.punktu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar redakcionālām izmaiņām (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus “Par kārtību, kādā tiek saņemta ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļauja Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

8. Par tirdzniecības vietu nomas maksām (lēmums Nr.743)

Ziņotājs:

I.Kreile

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par tirdzniecības vietu nomas maksām.

9. Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu “Jūrmalas ūdens” par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (lēmums Nr.744)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu “Jūrmalas ūdens” par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

10. Par 2016.gada 7.oktobra noslēgtā Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr.1.2-16/1315 pagarināšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs” (lēmums Nr.745)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par 2016.gada 7.oktobra noslēgtā Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr.1.2-16/1315 pagarināšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs”.

11. Par 2014.gada 30.septembra noslēgto Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr.1.2-16/1252 un līguma par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr.1.2-16/1253 pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” (lēmums Nr.746)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par 2014.gada 30.septembra noslēgto Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr.1.2-16/1252 un līguma par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr.1.2-16/1253 pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”.

12. Jūrmalas Aspazijas pamatskolas nolikums (nolikums Nr.50)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Aspazijas pamatskolas nolikumu.

13. Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī’’ projekta “Jūrmalas jauniešu līdzdalības mehānisms” īstenošanu (lēmums Nr.747)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam 1.2.apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī’’ projekta “Jūrmalas jauniešu līdzdalības mehānisms” īstenošanu.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.38)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka saskaņā ar Finanšu komitejā lemto, ir sagatavoti papildinājumi saistošo noteikumu projektam, kā arī papildu ir iesniegti šādi pieprasījumi:

· p.i.i. “Zvaniņš”, “Podziņa”, “Saulīte” valsts budžeta finansējuma pārkārtojumi pedagogu atlīdzībai;

· ĪP PĪN finansējuma pārkārtojums no apkures izdevumiem uz izdevumiem par elektrību.

Aicina deputātus atbalstīt saistošo noteikumu projektu ar nosauktajiem papildinājumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošo noteikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”.

15. Par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu (lēmums Nr.748)

Ziņotājs:

U.Bēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu.

16. Par parāda norakstīšanu (lēmums Nr.749)

17. Par parāda norakstīšanu (lēmums Nr.750)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus: par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu.

18. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Rīgas domi par EUPOS-RĪGA sistēmas bāzes stacijas izvietošanu un tās darbības nodrošināšanu (lēmums Nr.751)

Ziņotājs:

V.Kurpelis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sadarbības līguma noslēgšanu ar Rīgas domi par EUPOS-RĪGA sistēmas bāzes stacijas izvietošanu un tās darbības nodrošināšanu.

19. Par prasību parādu norakstīšanu (lēmums Nr.752)

Ziņotājs:

V.Kurpelis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par prasību parādu norakstīšanu.

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu” (lēmums Nr.753)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav),

nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”.

21. Par līguma par tīkla reklāmas izvietošanu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Dzintaru koncertzāle" (lēmums Nr.754)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Grūba norāda, ka lēmumprojekta pielikumā sagatavotajā līguma projektā ir atsauce uz saistošajiem noteikumiem, kas vairs nav spēkā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav),

nolēma:

pieņemt lēmumu par līguma par tīkla reklāmas izvietošanu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Dzintaru koncertzāle".

22. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mārupes ielā 9, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.755)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav),

nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mārupes ielā 9, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

23. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Matrožu ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.756)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav),

nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Matrožu ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

24. Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Mirdzas ielā 31, Jūrmalā, un adrešu piešķiršanu (lēmums Nr.757)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav),

nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības sadales apstiprināšanu Mirdzas ielā 31, Jūrmalā, un adrešu piešķiršanu.

25. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tīklu ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.758)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav),

nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tīklu ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

26. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu "Jaunlīdači", Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.759)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav),

nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu "Jaunlīdači", Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

27. Par zemes vienību Dzintaru prospektā 58, Jūrmalā, un Dzintaru prospektā 58A, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu (lēmums Nr.760)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav),

nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienību Dzintaru prospektā 58, Jūrmalā, un Dzintaru prospektā 58A, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu.

28. Par detālplānojuma zemesgabalam Skolotāju ielā 13, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.761)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav),

nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Skolotāju ielā 13, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

29. Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija lēmuma Nr.696 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dagnijas ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu (lēmums Nr.762)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav),

nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija lēmuma Nr.696 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dagnijas ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu.

30. Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dagnijas ielā 3 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem (saistošie noteikumi Nr.39)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav),

nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dagnijas ielā 3 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

31. Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.763)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

U.Kronblūms jautā, vai šobrīd ir spēkā Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 7.sadaļas Būvju (ēku) kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšana 1.tabulas “Kultūrvēsturiskās vērtības līmeņi” prasība “Kultūrvēsturiski vērtīgām, saglabājamām būvēm (ēkām ) prasība pārbūvējot “saglabāt vismaz 20% no vēsturiskās substances?

V.Zvejniece atbild, ka šobrīd šī norma nav piemērojama, ņemot vērā ministra rīkojumu par teritorijas plānojuma apstiprināšanu, kurā tika norādīts, ka definīcija par pārbūves ar ierobežojumu 20 nav piemērojama. Tātad secīgi nav piemērojama arī šī norma par pārbūves ierobežojumu ar substanci 20

U.Kronblūms uzskata, ka V.Zvejniecei nav taisnība, jo ministrs atcēla definīciju, viņš neatcēla šo normu. Jautā V.Zvejniecei, vai viņas rīcībā, izņemot ministra rīkojumu, ar kuru viņš atcēla šo definīciju, ir kādi citi dokumenti, kas liecinātu, ka šī norma nav piemērojama?

V.Zvejniece atbild, ka domes rīcībā ir šis ministra rīkojums.

U.Kronblūms – tātad, balstoties uz to, tika izlemts svītrot šo 20% normu arī no šiem noteikumiem?

V.Zvejniece - bet šī redakcija jau tika piedāvāta 1.redakcijā. Tas nav svītrots tagad uz tā pilnveidošanu.

U.Kronblūms lūdz Juridiskās pārvaldes atzinumu par šo.

J.Ķēniņš sniedz mutisku skaidrojumu par minēto normu.

U.Kronblūms – ziņojumā tika minēts, ka grafiskajā daļā nav veikti precizējumi teritorijai Turaidas iela 73A un 73B.

V.Zvejniece - jā, nav, jo jau kā iepriekš minēja Attīstības un vides jautājumu komitejā, iedzīvotājiem tika pieprasīts iesniegt precizētas izziņas. Turaidas iela 73B īpašnieks iesniedza precizētu izziņu, kur grafiski ir redzami arī blakus esošie zemesgabali, atbilstoši tai tiks precizēts arī zonējums galvenajā kartē.

U.Kronblūms jautā, kāpēc tas netika izdarīts jau 1.redakcijā?

V.Zvejniece atkārto jau ziņojumā teikto - par saņemtajiem iesniegumiem, tika pārbaudīts, ka SIA “Metrum”, izstrādājot applūstošās kartes, nebija ņēmuši vērā vējuzplūdus. Tas tika atzīts un paskaidrots un šobrīd šīs applūstošās kartes ir precizētas atbilstoši tam, kā tika noziņots.

U.Kronblūms uzdod jautājumus V.Zvejniecei par adresēm Cīruļu iela 35 un Vaivari 1308, kā arī, vai vides pārskata sadaļā 5.11. RISKA TERITORIJAS rakstītais: “Lielupes osta savu darbību ir slēgusi kopš 2004.gada” atbilst patiesībai?

V.Zvejniece atbild par adresēm Cīruļu iela 35 un Vaivari 1308, un to, ka vides pārskats ir pievienots informatīvi un šo jautājumu nodos teritorijas plāna grozījumu izstrādātājiem.

G.Grūba – iebilst, ka pievienotajā applūstošās teritorijas kartē teritorija Turaidas iela 73 nav norādīta kā applūstošā teritorija, lai gan Valsts ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra ir norādījusi, ka Turaidas ielas 73 teritorija applūst, tāpat kā teritorijas Turaidas iela 110 un Pliekšāna iela 102.

V.Zvejniece atbild, ka ir atsevišķi plūdu risku karte un applūstošo teritoriju karte. Plūdu risku kartē, teritorija, kur ir šī 1% applūšanas iespēja, kā arī visas riskantās teritorijas, kuras var applūst, ir atzīmētas.

G.Grūba uzskata, ka apbūves noteikumi nav līdz galam pilnveidoti, lai tos varētu nodot sabiedriskajai apspriešanai.

U.Kronblūms izsaka šādus priekšlikumus un aicina deputātus par tiem balsot:

1) Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 5. pielikuma 7.sadaļas Būvju (ēku) kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšana 1.tabulas “Kultūrvēsturiskās vērtības līmeņi” prasību “Kultūrvēsturiski vērtīgām, saglabājamām būvēm (ēkām ) izteikt šādā redakcijā:

“Pārbūvējot, saglabā vismaz 20% no vēsturiskās substances - saglabā būvju arhitektonisko vērtību, fasāžu apdares un dekora elementus”, un tālāk kā jau šajā redakcijā.

2) Stratēģiskās ietekmes uz Vidi novērtējuma vides pārskatā 5.3.sadaļas PELDŪDEŅI un 5.4.sadaļas PELDVIETAS AR ZILĀ KAROGA SERTIFIKĀTU papildināt ar teikumu – “2020.gada peldsezonā nebija nevienas peldvietas ar starptautiskā Zilā karoga statusu, jo Jūrmalas pilsētas dome atteicās no dalības Zilā karoga sertifikāta programmā”.

3) Stratēģiskās ietekmes uz Vidi novērtējuma vides pārskatā 5.5.sadaļu JAHTU OSTU ATBILSTĪBA ZILĀ KAROGA SERTIFIKĀTAM papildināt ar tekstu “2020.gadā Zilā karoga sertifikāts netika piešķirts nevienai no jahtu ostām, jo Jūrmalas pilsētas dome atteicās no dalības Zilā karoga programmā”. Tai pašā priekšlikumā novērst pretrunu teikumā “Kopš 18.05.2018. Zilā Karoga sertifikāts piešķirts jahtklubam „Jūrmala”.

4) Apbūvi Cīruļu ielā 35 samazināt atbilstoši īpašnieka piedāvātajam kompromisa variantam: “Dabas un apstādījumu teritorija (DA) samazināšanu no 5266 m2 līdz 2700 m2 atbilstoši vēstules pielikumā esošajai zonējuma robežas skicei. Dabā šī zemesgabala daļa ir dabiski atdalīta ar dabiski izveidojušos pauguru/valni un sakrīt ar blakus esošā zemesgabala robežām, tādējādi tiktu panākts kompromiss starp apkārtnes iedzīvotāju vajadzībām un vēlmēm attiecībā uz privātīpašumu un privātīpašnieka vajadzībām”.

G.Grūba uzskata, ka nav pieļaujama piestātņu izbūvēšana pludmales teritorijā, jo tas veicinās krasta eroziju Jūrmalas pilsētas kāpās. Rodas aizdomas, ka apbūve Turaidas iela 73 teritorijā tiek lobēta, jo tiesvedības gaitā tika konstatēts, ka šī teritorija applūst. Vēl jo vairāk Turaidas ielā 73C un 73D būvniecības projekts paredzēja uzbēršanas darbus. Redakcija, kādā šobrīd ir izstrādāti būvnoteikumi, nav līdz galam korekti izstrādāta, un nav nododama sabiedriskajai apspriešanai.

U.Kronblūms – šobrīd nevar atbalstīt šos teritorijas plāna grozījumus, kaut vai tādēļ, ka ir šī krasta kāpu aizsargjoslas likvidēšana, jo tā bija kā zināma garantija iedzīvotājiem, ka viņiem nebūs jādodas uz katru detālplānojumu. Nav atbalstāma arī apbūve Turaidas ielā 73A un 73B, Cīruļu ielā 35 un Rīgas 50/52. Arī par Priedaine 0216 nav panākta vienošanās ar iedzīvotājiem. Ja būtu bijusi iespēja piedalīties darba grupā, tad jau sen kopā ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem būtu panākts visiem pieņemams kompromiss. Aicinu kolēģus šādā veidā nenodot šo plānu apspriešanai.

A.Adijāne izsakās, ka, attiecībā uz teritoriju Priedaine 0216, šorīt ar iedzīvotāju pārstāvi tika rasts kompromisa variants. Šī peldvieta šobrīd ir iezīmēta kā Lielupes peldvieta teritorijas plānojumā un tāda arī ir iedzīvotāju vēlme. Bet bažas rada tas, ka tā varētu pazust no Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu redakcijas. Tāpēc tika panākta vienošanās, ka iedzīvotāju pārstāvis varēs piedalīties paredzētajā šo noteikumu aktualizēšanā.

G.Truksnis izsakās, ka, viņaprāt, neskatoties uz to, ka ir iedzīvotāju iebildumi pret kādu konkrētu apbūvi, teritorijas attīstību vai objektu, tomēr kopumā liela daļa iedzīvotāju atbalsta dažādu objektu attīstību un apbūvi pilsētā, kas ir saprātīga, dabai saudzīga un saskaņota ar visām atbildīgajām institūcijām. Aicina deputātus balsot par U.Kronblūma 1.un 4.priekšlikumu, jo 2. un 3.priekšlikums par vides novērtējumu nav balsojumi, jo vides pārskats ir pievienots informatīvi un izteiktie priekšlikumi tiks nodoti Teritorijas plāna grozījumu izstrādātājiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par U.Kronblūma 1.priekšlikumu (“par” – 4 (U.Kronblūms, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 8 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par 4.priekšlikumu (“par” – 2 (U.Kronblūms, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 10 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 8 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe), “pret” – 1 (U.Kronblūms), “atturas” – 3 (M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba)),nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

G.Grūba par balsošanas motīviem – uzskata, ka sagatavotā Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā redakcija būtu pārstrādājama.

Iziet Ņ.Ņikiforovs.

32. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 "Īpašumu pārvaldes nolikums" (nolikums Nr.51)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav, Ņ.Ņikiforovs izgājis), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 "Īpašumu pārvaldes nolikums".

33. Par debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr.764)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav, Ņ.Ņikiforovs izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par debitoru parādu norakstīšanu.

34. Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanas, īres maksas administrēšanas un debitoru parādu piedziņas kārtība (noteikumi Nr.6)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav, Ņ.Ņikiforovs izgājis), nolēma:

pieņemt noteikumus “Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanas, īres maksas administrēšanas un debitoru parādu piedziņas kārtība”.

35. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-201, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.765)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav, Ņ.Ņikiforovs izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-201, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

36. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 13, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.766)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav, Ņ.Ņikiforovs izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 13, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

37. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-77, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.767)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav, Ņ.Ņikiforovs izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-77, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

38. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-107, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.768)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav, Ņ.Ņikiforovs izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-107, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

39. Par dzīvokļa īpašuma Nr.83 Skolas ielā 28, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.769)

40. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 63 k-4, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.770)

41. Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.771)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 11 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav, Ņ.Ņikiforovs izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvokļa īpašuma Nr.83 Skolas ielā 28, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

2. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 63 k-4, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

3. Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

Ienāk Ņ.Ņikiforovs.

42. Par zemesgabala (starpgabala) Dzintari 2912, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.772)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala (starpgabala) Dzintari 2912, Jūrmalā, atsavināšanu.

43. Par zemesgabala daļas Pļaviņu ielā 28, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.773)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (U.Kronblūms, G.Grūba), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Pļaviņu ielā 28, Jūrmalā, atsavināšanu.

44. Par zemesgabala Žubītes ielā 16, Jūrmalā nomas līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.774)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Žubītes ielā 16, Jūrmalā nomas līgumu noslēgšanu.

45. Par zemesgabala Vienības prospekts 1608, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.775)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Vienības prospekts 1608, Jūrmalā, daļas nomu.

46. Par prasību parādu norakstīšanu (lēmums Nr.776)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par prasību parādu norakstīšanu.

47. Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.777)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu.

48. Par peldbaseina ēkas Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Sporta servisa centra valdījumā un telpu nodošanu Jūrmalas Sporta skolas lietošanā (lēmums Nr.778)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par peldbaseina ēkas Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Sporta servisa centra valdījumā un telpu nodošanu Jūrmalas Sporta skolas lietošanā.

49. Par telpu Skolas ielā 5, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Futbola skolas lietošanā (lēmums Nr.779)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par telpu Skolas ielā 5, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Futbola skolas lietošanā.

50. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Amulas ielā 6A, Jūrmalā (lēmums Nr.780)

51. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Bulduri 5001", Jūrmalā (lēmums Nr.781)

52. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduri 6006, Jūrmalā (lēmums Nr.782)

53. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Bulduri 8314", Jūrmalā (lēmums Nr.783)

54. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Bažciems 0511", Jūrmalā (lēmums Nr.784)

55. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bezdelīgu ielā 1A, Jūrmalā (lēmums Nr.785)

56. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubulti 3624, Jūrmalā (lēmums Nr.786)

57. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubulti 3203, Jūrmalā (lēmums Nr.787)

58. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Dzintari 0103", Jūrmalā (lēmums Nr.788)

59. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Dzintari 2010", Jūrmalā (lēmums Nr.789)

60. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 27A, Jūrmalā (lēmums Nr.790)

61. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Emīla Dārziņa ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.791)

62. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Emīla Dārziņa ielā 30, Jūrmalā (lēmums Nr.792)

63. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ērgļu ielā 4A, Jūrmalā (lēmums Nr.793)

64. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Friča Brīvzemnieka ielā 3, Jūrmalā (lēmums Nr.794)

65. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jēkabpils ielā 20A, Jūrmalā (lēmums Nr.795)

66. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 40A, Jūrmalā (lēmums Nr.796)

67. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Katedrāles ielā 1A, Jūrmalā (lēmums Nr.797)

68. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kaudzīšu ielā 30A, Jūrmalā (lēmums Nr.798)

69. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 3114, Jūrmalā (lēmums Nr.799)

70. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 0804, Jūrmalā (lēmums Nr.800)

71. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 1017, Jūrmalā (lēmums Nr.801)

72. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Kauguri 1105", Jūrmalā (lēmums Nr.802)

73. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 3405, Jūrmalā (lēmums Nr.803)

74. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 0717, Jūrmalā (lēmums Nr.804)

75. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 1822, Jūrmalā (lēmums Nr.805)

76. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kronvalda ielā 1A, Jūrmalā (lēmums Nr.806)

77. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Konkordijas ielā 62A, Jūrmalā (lēmums Nr.807)

78. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kolkas ielā 25, Jūrmalā (lēmums Nr.808)

79. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Krišjāņa Barona ielā 12A, Jūrmalā (lēmums Nr.809)

80. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kurzemes ielā 8, Jūrmalā (lēmums Nr.810)

81. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupe 4208, Jūrmalā (lēmums Nr.811)

82. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupes ielā 20, Jūrmalā (lēmums Nr.812)

83. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupe 3405, Jūrmalā (lēmums Nr.813)

84. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupes ielā 18, Jūrmalā (lēmums Nr.814)

85. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupe TP104, Jūrmalā (lēmums Nr.815)

86. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Melluži 5433, Jūrmalā (lēmums Nr.816)

87. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 58A, Jūrmalā (lēmums Nr.817)

88. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 66A, Jūrmalā (lēmums Nr.818)

89. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Miera ielā 27B, Jūrmalā (lēmums Nr.819)

90. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 39, Jūrmalā (lēmums Nr.820)

91. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Oļģerta ielā 12A, Jūrmalā (lēmums Nr.821)

92. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ošu ielā 1A, Jūrmalā (lēmums Nr.822)

93. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piestātnes ielā 6A, Jūrmalā (lēmums Nr.823)

94. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pīlādžu ielā 1A, Jūrmalā (lēmums Nr.824)

95. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jāņa Pliekšāna ielā 47A, Jūrmalā (lēmums Nr.825)

96. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jāņa Pliekšāna ielā 84A, Jūrmalā (lēmums Nr.826)

97. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Plūdu ielā 1B, Jūrmalā (lēmums Nr.827)

98. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Priežu ielā 23B, Jūrmalā (lēmums Nr.828)

99. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Puķu ielā 71A, Jūrmalā (lēmums Nr.829)

100. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Pumpuri 0109", Jūrmalā (lēmums Nr.830)

101. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Puškina ielā 7B, Jūrmalā (lēmums Nr.831)

102. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pūpolu ielā 3A, Jūrmalā (lēmums Nr.832)

103. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Poruka prospektā 51, Jūrmalā (lēmums Nr.833)

104. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 100A, Jūrmalā (lēmums Nr.834)

105. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Salas ielā 3A, Jūrmalā (lēmums Nr.835)

106. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Skolas ielā 53A, Jūrmalā (lēmums Nr.836)

107. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 84A, Jūrmalā (lēmums Nr.837)

108. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 61C, Jūrmalā (lēmums Nr.838)

109. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slimnīcas ielā 4A, Jūrmalā (lēmums Nr.839)

110. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Smilšu ielā 17A, Jūrmalā (lēmums Nr.840)

111. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Spilves ielā 4, Jūrmalā (lēmums Nr.841)

112. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā (lēmums Nr.842)

113. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Svētes ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.843)

114. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tallinas ielā 3A, Jūrmalā (lēmums Nr.844)

115. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Talsu šosejā 45, Jūrmalā (lēmums Nr.845)

116. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tērbatas ielā 41A, Jūrmalā (lēmums Nr.846)

117. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirzas ielā 44A, Jūrmalā (lēmums Nr.847)

118. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirgoņu ielā 3, Jūrmalā (lēmums Nr.848)

119. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirgoņu ielā 9, Jūrmalā (lēmums Nr.849)

120. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tīklu ielā 7A, Jūrmalā (lēmums Nr.850)

121. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Varoņu ielā 8, Jūrmalā (lēmums Nr.851)

122. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 37A, Jūrmalā (lēmums Nr.852)

123. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 33, Jūrmalā (lēmums Nr.853)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Amulas ielā 6A, Jūrmalā

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Bulduri 5001", Jūrmalā

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduri 6006, Jūrmalā

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Bulduri 8314", Jūrmalā

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Bažciems 0511", Jūrmalā

6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bezdelīgu ielā 1A, Jūrmalā

7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubulti 3624, Jūrmalā

8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubulti 3203, Jūrmalā

9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Dzintari 0103", Jūrmalā

10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Dzintari 2010", Jūrmalā

11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 27A, Jūrmalā

12. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Emīla Dārziņa ielā 1, Jūrmalā

13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Emīla Dārziņa ielā 30, Jūrmalā

14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ērgļu ielā 4A, Jūrmalā

15. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Friča Brīvzemnieka ielā 3, Jūrmalā

16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jēkabpils ielā 20A, Jūrmalā

17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 40A, Jūrmalā

18. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Katedrāles ielā 1A, Jūrmalā

19. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kaudzīšu ielā 30A, Jūrmalā

20. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 3114, Jūrmalā

21. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 0804, Jūrmalā

22. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 1017, Jūrmalā

23. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Kauguri 1105", Jūrmalā

24. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 3405, Jūrmalā

25. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 0717, Jūrmalā

26. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 1822, Jūrmalā

27. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kronvalda ielā 1A, Jūrmalā

28. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Konkordijas ielā 62A, Jūrmalā

29. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kolkas ielā 25, Jūrmalā

30. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Krišjāņa Barona ielā 12A, Jūrmalā

31. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kurzemes ielā 8, Jūrmalā

32. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupe 4208, Jūrmalā

33. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupes ielā 20, Jūrmalā

34. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupe 3405, Jūrmalā

35. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupes ielā 18, Jūrmalā

36. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupe TP104, Jūrmalā

37. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Melluži 5433, Jūrmalā

38. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 58A, Jūrmalā

39. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 66A, Jūrmalā

40. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Miera ielā 27B, Jūrmalā

41. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 39, Jūrmalā

42. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Oļģerta ielā 12A, Jūrmalā

43. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ošu ielā 1A, Jūrmalā

44. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piestātnes ielā 6A, Jūrmalā

45. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pīlādžu ielā 1A, Jūrmalā

46. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jāņa Pliekšāna ielā 47A, Jūrmalā

47. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jāņa Pliekšāna ielā 84A, Jūrmalā

48. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Plūdu ielā 1B, Jūrmalā

49. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Priežu ielā 23B, Jūrmalā

50. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Puķu ielā 71A, Jūrmalā

51. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Pumpuri 0109", Jūrmalā

52. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Puškina ielā 7B, Jūrmalā

53. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pūpolu ielā 3A, Jūrmalā

54. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Poruka prospektā 51, Jūrmalā

55. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 100A, Jūrmalā

56. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Salas ielā 3A, Jūrmalā

57. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Skolas ielā 53A, Jūrmalā

58. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 84A, Jūrmalā

59. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 61C, Jūrmalā

60. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slimnīcas ielā 4A, Jūrmalā

61. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Smilšu ielā 17A, Jūrmalā

62. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Spilves ielā 4, Jūrmalā

63. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā

64. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Svētes ielā 1, Jūrmalā

65. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tallinas ielā 3A, Jūrmalā

66. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Talsu šosejā 45, Jūrmalā

67. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tērbatas ielā 41A, Jūrmalā

68. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirzas ielā 44A, Jūrmalā

69. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirgoņu ielā 3, Jūrmalā

70. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirgoņu ielā 9, Jūrmalā

71. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tīklu ielā 7A, Jūrmalā

72. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Varoņu ielā 8, Jūrmalā

73. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 37A, Jūrmalā

74. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 33, Jūrmalā

124. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 1300 007 3504, Jūrmalā (lēmums Nr.854)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 1300 007 3504, Jūrmalā.

125. Par dzīvokļa īpašuma Nr.11 Raiņa ielā 36, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.855)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.11 Raiņa ielā 36, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

126. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevām (saistošie noteikumi Nr.40)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevām.

127. Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas “Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projekta “Pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” noslēgumu

Ziņotājs:

A.Stramkale

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas “Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projekta “Pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” noslēgumu.

128. Par trīspusēja sadarbības līguma noslēgšanu (lēmums Nr.856)

Ziņotājs:

D.Avota

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par trīspusēja sadarbības līguma noslēgšanu.

129. Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) (lēmums Nr.857)

Ziņotājs:

D.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu).

130. Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas pilsētā

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Izsakās:

E.Krivcova jautā par Attīstības un vides jautājumu komitejā izteikto priekšlikumu publicēt koku ciršanas atļaujas.

A.Sapronovs – konsultējoties ar domes personu datu aizsardzības speciālistu, atbilde bija tāda, ka publicēt šīs atļaujas tādā formā, kādā tās tiek sagatavotas, ir pretrunā ar datu aizsardzības noteikumiem.

E.Krivcova ierosina šo priekšlikumu vēlreiz izskatīt Attīstības un vides jautājumu komitejā.

U.Kronblūms izsaka priekšlikumu saistošo noteikumu projektu 4.daļā “Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība” aiz 9.punkta papildināt ar punktu šādā redakcijā: “Koku ciršanas atļaujas, ievērojot fizisko personu datu apstrādes likuma prasības, tiek publicētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.”, secīgi tālāk mainot numerāciju.

G.Grūba neredz nekādus juridiskus šķēršļus, lai sagatavotajā saistošo noteiktu projektā iekļautu punktu, ka pašvaldība publicē informāciju par izsniegtajām koku ciršanas atļaujām tādā apjomā, kas neapdraud personu datu aizsardzību.

G.Truksnis noņem jautājumu no sēdes darba kārtības un novirza atkārtotai izskatīšanai Attīstības un vides jautājumu komitejā.

Sēde slēgta plkst.12.35

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2021.gada 21.janvārī plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2020.gada 22.decembrī.


Lejupielāde: DOC un PDF