Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 17.decembrīNr. 748

protokols Nr. 23, 15. punkts

Par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.oktobra rīkojuma Nr.1.1-14/300 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības grāmatvedības uzskaites instrukciju un ieviešanas plāna apstiprināšanu” 7.pielikumā “Prasību uzskaites, tai skaitā nākamo periodu izdevumu un avansu, uzskaites instrukcija”, 111.punktu, Administratīvās atbildības likuma 257.panta 3.punku, 258., 269.pantu un Civilprocesa likuma 563.panta pirmās daļas 3. un 4.punktu, Iedzīvotāju reģistra datiem un Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas apliecinājumu, ka visas nepieciešamās darbības debitoru parādu piedziņai ir veiktas un piedziņa nav iespējama, ņemot vērā Pilsētsaimniecības un drošības komitejas 2020.gada 8.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-24/15), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Norakstīt no Jūrmalas pilsētas domes zembilances uzskaites Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas izdevumus par alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšanai veiktajām pārbaudēm saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu un Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas uzliktos neapmaksātos sodus par administratīvajiem pārkāpumiem saskaņā ar šī lēmuma 2., 3., 4. un 5.pielikumu par kopējo summu EUR 157855.70 (viens simts piecdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci euro 70 centi).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF