Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 17.decembrīNr. 750

protokols Nr. 23, 17. punkts

Par parāda norakstīšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes (turpmāk – Labklājības pārvalde) 2019.gada 17.janvāra lēmumu Nr.1.1-8/408 “Par samaksas veikšanu” Vārds Uzvārds bija pienākums veikt samaksu par bērnam Vārds Uzvārds sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā “Sprīdītis” (turpmāk – ārpusģimenes aprūpes pakalpojums) par laika periodu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim.

Labklājības pārvaldē 2020.gada 21.septembrī tika saņemts Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas 2019.gada 26.novembra lēmums Nr.1-6/237 “Par Vārds Uzvārds aprūpes izbeigšanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā”, kurā ir norādīts, ka ar Rīgas rajona tiesas 2019.gada 3.oktobra spriedumu civillietā Nr.C-4538-19/7 Vārds Uzvārds apstiprināta adopcija. Spriedums stājies likumīgā spēkā 2019.gada 24.oktobrī.

Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta ceturto daļu bērna vecākiem ir pienākums gādāt par bērna uzturēšanu vai samaksāt par bērna aprūpes pakalpojumiem arī tad, ja abiem vecākiem vai vienam no viņiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības. Šis pienākums nav jāpilda laikā, kad bērns ir nodots adoptētāju aprūpē.

Ievērojot to, ka Vārds Uzvārds apstiprināta adopcija, Vārds Uzvārds laika periodā no 2019.gada 24.oktobra līdz 2019.gada 31.decembrim nebija jāveic samaksa par bērnam sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu.

Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta ceturto daļu, likuma “Par grāmatvedību” 2.pantu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes bilances uzskaitē esošo prasību apmēru un samaksāto avansu vērtību precīzu atspoguļošanu bilances uzskaitē, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Norakstīt no Jūrmalas pilsētas domes bilances uzskaitē esošo Vārds Uzvārds parādu par kopējo summu 291,29 euro (divi simti deviņdesmit viens euro un 29 centi).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF