Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 17.decembrīNr. 752

protokols Nr. 23, 19. punkts

Par prasību parādu norakstīšanu

Atbilstoši likuma “Par grāmatvedību” 2.pantam, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktam un Civillikuma 1895.pantam, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/300 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības grāmatvedības uzskaites instrukciju un ieviešanas plāna apstiprināšanu” apstiprinātās grāmatvedības uzskaites instrukcijas “Prasību uzskaites, tai skaitā nākamo periodu izdevumu un avansu uzskaites instrukcija” 124.punktu, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes bilances uzskaitē esošo prasību apmēru (turpmāk - prasību parādi) precīzu atspoguļošanu bilances uzkaitē, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Norakstīt no Jūrmalas pilsētas domes bilances uzskaites prasību parādus, kas norādīti šī lēmuma pielikumā par kopējo summu 18,51 EUR (astoņpadsmit euro un 51 cents).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF