Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 17.decembrīNr. 753

protokols Nr. 23, 20. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481
“Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 20.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 12.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.6.apakšpunktu, 9.punktu, 31.1.apakšpunktu, 2020.gada 10.oktobra iedzīvotāju iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2020.gada 12.oktobrī ar Nr.14-3/4402, ar lūgumu Domei izskatīt priekšlikumu mainīt Jūrmalas pilsētā Krāču ielas nosaukumu uz nosaukumu Rumbas iela (Kaugurciemā) un 2020.gada 9.decembra Attīstības un vides jautājuma komitejas ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmuma Nr.481 “Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu” pielikumā šādus grozījumus:

1. Izteikt 520.punktu šādā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu:

Nr.p.k.

Ielas nosaukums

Kadastra grupa

Orientieris

Sākums

520.

Skujienes iela

Dzintari

Edinburgas prospekts 11

Edinburgas prospekts 7/9

2. Aizstāt 693.punkta ielas nosaukumā vārdu “Krāču” ar vārdu “Rumbas”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF